strona domowa
strona domowa

Projekt budżetu Gminy Pruchnik na 2012 r. jest już gotowy. Teraz nad najważniejszym z ważnych dokumentów w Gminie pochylą się Radni, najpierw podczas posiedzeń komisji problemowych, później podczas sesji.

Tymczasem Władze Gminy Pruchnik mają za sobą bardzo ważny rok, rok w którym Pruchnik odzyskał Prawa Miejskie. Czy był to dobry rok? Czy zrealizowane zostały planowane zadania? Czy Radni naszej Gminy są zadowoleni ze swojej pracy dla społeczeństwa? Jak układa się współpraca na płaszczyźnie Burmistrz Pruchnika – Rada Miejska w Pruchniku?

Hawłowice
Jodłówka
Kramarzówka
Pruchnik
Rozbórz Długi
Rozbórz Okrągły
Rzeplin
Świebodna

 


O współpracy: Rada Miejska – Burmistrz Pruchnika

 

Pan Wacław Szkoła – Burmistrz Pruchnika

Rok 2011 w dziejach Miasta Pruchnika i Gminy Pruchnik zapisał się jako rok nowych wyzwań. Po przywróceniu praw miejskich Pruchnikowi, na prestiżu  zyskała cała gmina i w związku z tym pojawiły się nowe wyzwania i oczekiwania mieszkańców w stosunku do przedstawicieli samorządu gminnego. Podniesiona została poprzeczka w zakresie standardu życia mieszkańców. Aby tym oczekiwaniom sprostać potrzebna jest dobra współpraca na poziomie samorządu dla dokonywania właściwych wyborów zadań do realizacji. W mojej ocenie samorząd edycji 2010-2014 na starcie zafunkcjonował dobrze. Pomimo, iż ponad 50% członków rady była bez wcześniejszego doświadczenia samorządowego to jednak wszyscy radni potrafili dobrze wejść w rolę gospodarzy gminy i podejmowali decyzje patrząc z perspektywy całej wspólnoty gminnej, a nie tylko własnych miejscowości. Dzięki takiemu podejściu można było pozwolić sobie na bezkonfliktową spokojną i twórczą pracę ze świadomością, że to co się robi jest oczekiwane przez mieszkańców i efekty tej pracy przynoszą im zadowolenie. Jestem wdzięczny Panu Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Pruchniku Władysławowi Flakowi za stworzenie dobrej atmosfery dla pracy rady i umiejętne nią kierowanie, dziękuję poszczególnym przewodniczącym komisji za dobrą pracę w komisjach, wyrażam uznanie wszystkim radnym za mądrość, kulturę w relacjach na polu samorządowym i gospodarskie podejście podczas podejmowanych decyzji.

Pan Władysław Flak – Przewodniczący Rady Miejskiej w Pruchniku

Szanowni Państwo – Mieszkańcy Gminy Pruchnik. Minął rok funkcjonowania nowych władz samorządowych w Pruchniku. Nowy Burmistrz – dawny Wójt Pan Wacław Szkoła wraz z Radą Miejską przejął stare inwestycje i nowe problemy. Współpraca Rady Miejskiej w Pruchniku z Panem Burmistrzem jak dotychczas jest bardzo zadowalająca. Również pracownicy Urzędu Miejskiego są zawsze otwarci na współpracę z radnymi; szczególnie podziękowania kieruję do Pani Renaty Mikłasz – Skarbnika Gminy, która nie szczędzi swojej wiedzy i w sposób jak najbardziej zrozumiały tłumaczy nam i wyjaśnia pod względem merytorycznym zawiłe prawa finansów publicznych, z którymi radni często się spotykają przy podejmowaniu uchwał. Ważne dla nas radnych jest uczestnictwo Pana Burmistrza, Pani Skarbnik, Państwa Kierowników poszczególnych referatów w posiedzeniach Komisji stałych Rady Miejskiej, ponieważ ich odpowiednie do omawianych tematów kompetencje powodują, że dyskusje nad problemami są rzeczowe, co pozwala na wypracowywanie nowych kierunków działania. Zawsze przypominam Państwu Radnym, że radny nie może działać tylko i wyłącznie na rzecz swojej miejscowości, lecz globalnie, dla dobra całej gminy. Zdajemy sobie sprawę, że nie wszystkim podoba się dobra współpraca i spokój w Gminie. Są tacy, którzy chcieliby przeszkadzać w działaniach na rzecz społeczeństwa, stąd w niektórych środkach masowego przekazu ukazują się nieprawdziwe informacje dotyczące pracy władz gminnych. Rada Miejska w Pruchniku w dniu 24 listopada podjęła stanowisko w sprawie poparcia Rady dla działań Burmistrza Pruchnika. Stanowisko to, jest wyrazem szacunku i uznania dla Pana Burmistrza za Jego profesjonalizm i rzetelność w sprawowaniu kierowniczej władzy wykonawczej w naszej Gminie.


Sukcesy i porażki widziane oczyma mieszkańców Gminy Pruchnik.

 

Prezes Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Pruchnickiej Pani Aleksandra Wdowik

SMZP po raz pierwszy w tym roku przyznało statuetki "Słonecznik" szesnastu zasłużonym działaczom dla ziemi Pruchnickiej i to jest największy nasz sukces. Organizujemy okolicznościowe wystawy w ramach promocji talentów miejscowych artystów, oraz wystawy edukacyjne dla młodzieży, z możliwością prowadzenia lekcji w galerii „Pod Gontem". W ramach promocji aktywnych form wypoczynku, promocji walorów naszego krajobrazu i upamiętniania wybitnych rodaków organizujemy rajdy rowerowe, piesze i turystyczne. Redagujemy informator regionalny - kwartalnik  „Ziemia Pruchnicka".  Uczestniczymy i współorganizujemy wiele imprez okolicznościowych z CKSiT w Pruchniku. Wszystkie nasze inicjatywy i przedsięwzięcia  realizujemy dzięki wsparciu finansowemu i współpracy z samorządem lokalnym, któremu składamy podziękowania i wyrazy uznania.

Prezes Stowarzyszenia „Tradycja i Rozwój” w Świebodnej Pani Bożena Majchrowicz

Z inicjatywy rodziny i Stowarzyszenia „Tradycja i Rozwój”, przy dużym wsparciu władz samorządowych, 25 września br. w Świebodnej odbyły się uroczystości posadzenia „Dębu Pamięci” i odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej Aspirantowi Policji Państwowej Leonowi Barszczakowi – zamordowanemu przez NKWD w Twerze w 1940 roku. Na terenie Gminy Pruchnik jest to pierwszy posadzony Dąb Pamięci. Posadzony po to, aby upamiętnić nieznanego dotąd człowieka-bohatera który dla naszego kraju poświęcił wszystko, swoją młodość, swoje marzenia, swoje życie.

Prezes OSP – Pan Marek Potyrała

Gmina nie szczędzi nakładów finansowych dla jednostek straży pożarnej, aby utrzymywać i podnosi ich gotowość bojową. W tym celu w minionym czasie zakupiono samochód bojowy dla OSP w Rozborzu Długim, zakupiono sprzęt do szybkiego ratownictwa w wypadkach drogowych dla OSP nr 1 w Pruchniku Dolnym. Ponadto  ponoszone są wydatki na bieżące utrzymanie jednostek oraz remonty remiz.

  Wejscia: 7948