strona domowa
strona domowa
Burmistrza Pruchnika z wotum zaufania i absolutorium za wykonanie budżetu w 2022 r.
piątek, 30 czerwca 2023 07:24

Podczas XLIII Sesji w dniu 28.06.2023 r. Rada Miejska w Pruchniku oceniła działalność Burmistrza Pruchnika i realizację gminnego budżetu w roku 2022 udzielając wotum zaufania oraz absolutorium.

Na sesji podsumowana została działalność samorządu poprzez przedstawienie raportu o stanie gminy i debatę nad nim, oceniono działalność Burmistrza Pruchnika, jako organu wykonawczego i zatwierdzono sprawozdanie z wykonania budżetu.

Komisja Rewizyjna Rady dokonała kontroli prawidłowości wykonania budżetu w 2022 roku pozytywnie oceniając działalność Burmistrza i prawidłowość realizacji zaplanowanych w ubiegłym roku zadań, składając wniosek o udzielenie absolutoriom za miniony rok. Również organ kontrolny gminy –  Regionalna Izba Obrachunkowa, pozytywnie oceniła przedłożone sprawozdanie oraz wniosek Komisji Rewizyjnej.

Wszyscy pozostali radni, także mieli okazję zapoznać się szczegółowo ze sprawozdaniami, ponieważ na posiedzeniach komisji stałych odbywały się ich analizy. W trakcie rozpatrywania zarówno raportu jak
i sprawozdania z wykonania budżetu wskazywane były jeszcze różne potrzeby na terenie gminy, ale oceniając wykonanie zaplanowanego budżetu, radni niemal jednogłośnie, bez głosu sprzeciwu udzielili wotum zaufania oraz absolutorium doceniając starania zarówno Wacława Szkoły – Burmistrza Pruchnika jak i pracowników Urzędu w pozyskiwaniu środków zewnętrznych.

Wykonanie budżetu dobrze obrazują poniższe dane:
1.  Dochody
Plan na 01.01.2022 r. – 52 798 888,00 zł
Plan na 31.12.2022 r. – 66 197 363,55 zł
Wykonanie 61 627 951,28 zł tj. 93,10 %

2.  Wydatki
Plan na 01.01.2022 r. – 55 483 162,48 zł
Plan na 31.12.2022 r. – 71 152 977,98 zł
Wykonanie 60 834 396,66 zł tj. 85,50 %

Jak wynika z powyższych danych, pierwotnie zaplanowany budżet, został wykonany w znacznie większym stopniu niż planowano, o czym mówili radni podczas rozpatrywania sprawozdania.

Pan Burmistrz dziękując za udzielone absolutorium stwierdził, że będzie ono zachętą do dalszej pracy na rzecz gminy i jej mieszkańców.

 

 

 

  Wejscia: 655