strona domowa
strona domowa
PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014 – 2020 (PO PŻ) - PODPROGRAM 2021 Plus
poniedziałek, 03 lipca 2023 07:22

Dyrektor  Ośrodka  Pomocy Społecznej w Pruchniku  informuje, że od dnia 30 czerwca 2023 r. w godzinach od 8:00- 11:00 w pokoju numer 9 (ul. Szkolna 12) będą wydawane osobom zainteresowanym skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej, po raz ostatni w ramach perspektywy PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA  2014-2020 ( PO- PŻ)  - PODPROGRAM 2021 Plus. Pomoc w ramach PO PŻ  przysługuje, jeśli osoba lub rodzina spełnia przynajmniej jedną z przesłanek udzielenia pomocy określonych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, oraz jeśli dochód nie przekracza:

- 1823,60 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
- 1410,00 zł w przypadku osoby w rodzinie.


Ilość skierowań jest ograniczona, dlatego w pierwszej kolejności skierowania będą wydawane osobom niepełnosprawnym, samotnym, w podeszłym wieku oraz osobom z rodzin niepełnych.

W roku 2023 do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające uzyskiwane dochody netto za miesiąc poprzedzający wydanie skierowania.
Na dochód określony w przepisach ustawy o pomocy społecznej składają się przychody wszystkich członków rodziny, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, osiągnięte w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku, a w przypadku utraty w tym miesiącu dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony.

Do dochodu wlicza się m. in.:

– wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia i o dzieło,
– wynagrodzenie za pracę dorywczą,
– świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne,
– renty i emerytury,
– alimenty,
– odliczane (przez pracodawcę) od wynagrodzeń obciążenia komornicze z tytułu postępowań administracyjnych, spłat rat pożyczki czy ubezpieczenia,
– zasiłki dla bezrobotnych,
– dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej,
– dochody z gospodarstwa rolnego powyżej 1ha przeliczeniowego (przyjmuje się, ze z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 345,00 zł),
– świadczenia z pomocy społecznej,
– dochody z majątku rodziny (czynsze najmu i dzierżawy),
– dodatek mieszkaniowy,
– dodatek energetyczny.

  Wejscia: 554