strona domowa
strona domowa
Zawiadomienie o XLV Sesji Rady Miejskiej w Pruchniku - 29.08.2023 r.
czwartek, 24 sierpnia 2023 06:57

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz § 14 Statutu Gminy Pruchnik (Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego z 2018 r. poz. 5018) zawiadamiam, że zwołuję XLV Sesję Rady Miejskiej w Pruchniku. Sesja odbędzie się w dniu 29 sierpnia 2023 r. o godz. 9:00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Pruchniku.

Planowany porządek obrad XLV Sesji Rady Miejskiej w Pruchniku przedstawia się następująco:
 1. Otwarcie sesji, powitanie radnych i zaproszonych gości.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołów obrad z XLIII i XLIV sesji.
 5. Przedstawienie sprawozdania Burmistrza Pruchnika z działalności międzysesyjnej.
 6. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 7. Podjęcie uchwał:
  1) w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, sposobu jej rozliczania oraz sposobów kontroli w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (projekt 1),
  2) w sprawie upoważnienia Burmistrza Pruchnika do nieodpłatnego nabywania na rzecz Gminy Pruchnik nieruchomości Skarbu Państwa (projekt 2),
  3) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Jarosławskiemu (projekt 3),
  4) w sprawie zmian w budżecie Gminy Pruchnik na 2023 rok (projekt 4).
 8. Zgłaszanie interpelacji przez radnych i ich kluby.
 9. Wolne wnioski, zapytania i informacje.
 10. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski.
 11. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pruchniku
Wiesław Jamrozik

 

 

 

Transmisja z obrad:

 

  Wejscia: 395