strona domowa
strona domowa
Remont drogi gminnej w Rzeplinie do Czepiela

 

Całkowita
wartość
zadania

29 658,08 PLN

Źródło
dofinansowania

Ze środków własnych gminy Pruchnik

Termin
realizacji
zadania*

16.08.2011 - 30.09.2011

Wykonawca

Budowa Dróg i Mostów Marcin Babiś, Świebodna 28, 37-560 Pruchnik (przetarg nr IR 271/14/2011)**

* termin realizacji zadania obejmuje okres od złożenia wniosku o dofinansowanie zadania do faktycznego jego zakończenia
** więcej informacji, szczegółów technicznych można pobrać ze strony internetowej www.pruchnik.bip.info.pl z zakładki zamówienia publiczne/przetargi

Odbioru końcowego robót dokonano w dniu 30-09-2011 roku. Zakres robót obejmował min. wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu: 3 cm – 1084,32m2 **.

  Wejscia: 6339