strona domowa
strona domowa
Odbudowa drogi gminnej w Jodłówce-na „Pagor” dz. nr 591/2 km 0+000 do 0+560

 

 

 

 

 

Wnioskodawca

Gmina Pruchnik

Całkowita
wartość
zadania

116 744,55 PLN

Źródło
dofinansowania

Ze środków budżetu państwa dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania związane z przeciwdziałaniem
i usuwaniem skutków zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych

Kwota
dofinansowania

82 100,00 PLN - budżet państwa

34 644,55 PLN - środki własne Gminy Pruchnik

Termin
realizacji
zadania*

25.05.2011 - 21.06.2011

Wykonawca

Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego i Specjalistycznego „BUDINSTEL” Beata Kalamarz, ul. Głęboka 11b, 37-200 Przeworsk (przetarg nr IR 271/9/2011)**

* termin realizacji zadania obejmuje okres od złożenia wniosku o dofinansowanie zadania do faktycznego jego zakończenia
** więcej informacji, szczegółów technicznych można pobrać ze strony internetowej www.pruchnik.bip.info.pl z zakładki zamówienia publiczne/przetargi

Odbioru końcowego robót dokonano w dniu 21-06-2011 roku. Zakres odbudowy obejmował min. **:

  1. Roboty przygotowawcze kpl. 1.
  2. Podbudowy: Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - 1733,1m2; Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego - warstwa dolna gr. 20 cm - 555m2 ;Wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego - warstwa górna gr. 10 cm - 555m2; Wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego- warstwa górna gr. 10 cm - 1151,1m2.
  3. Nawierzchnie z mieszanek mineralno - bitumicznych-asfaltowa o grubości 4 cm - warstwa wiążąca - 555m2; Nawierzchnie z mieszanek mineralno - bitumicznych-asfaltowa o grubości 4 cm - warstwa ścieralna - 555m2.
  4. Odwodnienie; Oczyszczenie rowów z namułu o gr 20cm z wyprofilowaniem skarpy rowu - 104mb; Ułożenie ścieków z prefabrykatów betonowych gr 15cm na podsypce cement - piaskowej; Roboty ziemne 45m3.

Zadanie zostało rozliczone pod względem merytoryczno - finansowym w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim.

  Wejscia: 6477