strona domowa
strona domowa
Remont drogi gminnej w Pruchniku Górnym (do Kurasza) km 0+000 do km 0+220

 

Całkowita
wartość
zadania

78 541,90 PLN

Źródło
dofinansowania

Ze środków własnych gminy Pruchnik

Termin
realizacji
zadania*

24.10.2011-30.11.2011

Wykonawca

Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego i Specjalistycznego „BUDINSTEL” Beata Kalamarz, ul. Głęboka 11b, 37-200 Przeworsk  (przetarg nr IR 271/22/2011)**

* termin realizacji zadania obejmuje okres od złożenia wniosku o dofinansowanie zadania do faktycznego jego zakończenia
** więcej informacji, szczegółów technicznych można pobrać ze strony internetowej www.pruchnik.bip.info.pl z zakładki zamówienia publiczne/przetargi

Odbioru końcowego robót dokonano w dniu 30-11-2011 roku. Zakres robót obejmował min**.

  1. Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm – 110m2
  2. Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm - 350m2
  3. Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych**:
    • warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu: 4 cm - 550m2
    • warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu: 3 cm - 550m2
  Wejscia: 6413