strona domowa
strona domowa
Remont drogi gminnej w Kramarzówce do Pana Bugla na odcinku km 0+00 do km 0+350

 

Całkowita
wartość
zadania

77 955,26 PLN

Źródło
dofinansowania

Ze środków własnych gminy Pruchnik

Termin
realizacji
zadania*

26.09.2011-30.10.2011

Wykonawca

Usługi Transportowe Piotr Jedynak Wierzbna 241, 37-500 Jarosław (przetarg nr IR 271/19/2011)**

* termin realizacji zadania obejmuje okres od złożenia wniosku o dofinansowanie zadania do faktycznego jego zakończenia
** więcej informacji, szczegółów technicznych można pobrać ze strony internetowej www.pruchnik.bip.info.pl z zakładki zamówienia publiczne/przetargi

Odbioru końcowego robót dokonano w dniu 30-10-2011 roku. Zakres robót obejmował min.

  1. Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm - 788,4m2
  2. Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm - 788,4m2
  3. Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 5 - 8 w ilości 8.0 dm3/m2 - 962,4m2
  4. Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych asfaltem lub smołą stabilizowaną grysem kamiennym frakcji 8-12 w ilości 10.0 dm3/m2 - 962,4m2

 

  Wejscia: 6352