strona domowa
strona domowa
Remont ulicy Objazdowej

 

Całkowita
wartość
zadania

92 623,53 PLN

Źródło
dofinansowania

Ze środków własnych gminy Pruchnik

Termin
realizacji
zadania*

16.08.2011-30.09.2011

Wykonawca

Budowa Dróg i Mostów Marcin Babiś, Świebodna 28, 37-560 Pruchnik (przetarg nr IR 271/14/2011)**

* termin realizacji zadania obejmuje okres od złożenia wniosku o dofinansowanie zadania do faktycznego jego zakończenia
** więcej informacji, szczegółów technicznych można pobrać ze strony internetowej www.pruchnik.bip.info.pl z zakładki zamówienia publiczne/przetargi

Odbioru końcowego robót dokonano w dniu 30-09-2011 roku. Zakres robót obejmował min. **:

  1. Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm - w ilości 19,152m3
  2. Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 12 cm - w ilości 744m2
  3. Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltowa z wbudowaniem mechanicznym - w ilości 22,184 t
  4. Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych:
    • warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu: 4 cm - 1065,5m2
    • warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu: 4 cm - 1065,5m2
  Wejscia: 6085