strona domowa
strona domowa
Remont drogi gminnej w Pruchniku na Skotniki

 

Całkowita
wartość
zadania

63 110,84 PLN

Źródło
dofinansowania

Ze środków własnych gminy Pruchnik

Termin
realizacji
zadania*

16.08.2011-30.09.2011

Wykonawca

Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego i Specjalistycznego „BUDINSTEL” Beata Kalamarz, ul. Głęboka 11b, 37-200 Przeworsk (przetarg nr IR 271/14/2011)**

* termin realizacji zadania obejmuje okres od złożenia wniosku o dofinansowanie zadania do faktycznego jego zakończenia
** więcej informacji, szczegółów technicznych można pobrać ze strony internetowej www.pruchnik.bip.info.pl z zakładki zamówienia publiczne/przetargi

Odbioru końcowego robót dokonano w dniu 30-09-2011 roku. Zakres robót obejmował min. **:

 1. Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego:
  • warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm - 111,9m2
  • warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 12 cm - 158,4m2
 2. Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm - 96m2
 3. Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych grysowych:
  • warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu: 4 cm - 576m2
  • warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu: 4 cm - 576m2
  Wejscia: 6456