strona domowa
strona domowa
Dostawa fabrycznie nowej koparko ładowarki na potrzeby gospodarki wodno - ściekowej

 

Całkowita
wartość
zadania

329 640,00 PLN

Źródło
dofinansowania

Ze środków własnych gminy Pruchnik

Termin
realizacji
zadania*

02.04.2012-29.06.2012

Wykonawca

BUDOMAR Usługi Hydrauliczne i Budowlane Mariusz Buchcic, 26-085 Miedziana Góra, Przyjmo 6A, (przetarg nr IR 271/4/2012) **

* termin realizacji zadania obejmuje okres od podpisania umowy z Wykonawcą zadania do planowanego jego zakończenia
** więcej informacji, szczegółów technicznych można pobrać ze strony internetowej www.pruchnik.bip.info.pl z zakładki zamówienia publiczne/przetargi

Odbioru koparki na potrzeby gospodarki wodno - ściekowej dokonano w dniu 19-04-2012 roku.  Koparko – ładowarka została zakupiona na potrzeby gospodarki wodno ściekowej Gminy Pruchnik, rok produkcji 2011, producent CATERPILLAR 432E.

Koparka spełnia wymogi europejskiej normy emisji spalin minimum etap IIIA określone w Dyrektywie Wspólnoty Europejskiej 2004/26/WE oraz warunki techniczne, wynikające z przepisów Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz z ustawy z dnia 20.06.1997r. Prawo o ruchu drogowym tj. Dz. U. z 2005r.nr 108, poz. 908 ze zm.

Dostawca przeszkolił operatora w zakresie obsługi maszyn, eksploatacji, oraz bhp.

 

  Wejscia: 6727