strona domowa
strona domowa
Remont drogi w Pruchniku - droga do Wilka dz. nr 346/4, 350/2, 350/4 i 1774 w km 0+000-0+820

 

 

 

 

 

Wnioskodawca

Gmina Pruchnik

Całkowita
wartość
zadania

267 234,98 PLN

Źródło
dofinansowania

Ze środków budżetu państwa dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania związane z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych oraz ze środków własnych Gminy Pruchnik

Kwota
dofinansowania

213 787,98 PLN - budżet państwa

53 447,00 PLN - środki własne Gminy Pruchnik

Termin
realizacji
zadania*

24.04.2012-15.08.2012*

Wykonawca

Przemyskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Przemyślu Sp. z o.o. 37-700 Przemyśl ul. Sielecka 2 (przetarg nr IR 271/8/2012) **

* termin realizacji zadania obejmuje okres od podpisania umowy z Wykonawcą zadania do planowanego jego zakończenia
** więcej informacji, szczegółów technicznych można pobrać ze strony internetowej www.pruchnik.bip.info.pl z zakładki zamówienia publiczne/przetargi

Zakres robót obejmuje:

 1. Roboty przygotowawcze - kpl 1
 2. Likwidacja przełomów - kpl 1
 3. Podbudowy
  • Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie – 2 951,80 m2
  • Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym – średnia grubość warstwy po zagęszczeniu ponad 10 cm -  150,8 m3
  • Wzmocnienie istniejącej nawierzchni z przygotowaniem do wykorzystania jako podbudowy przy użyciu tłucznia kamiennego twardego – grubość warstwy  po zagęszczeniu 7 cm – 2 951,80 m2
  • Wzmocnienie istniejącej nawierzchni z przygotowaniem do wykorzystania jako podbudowy przy użyciu tłucznia kamiennego twardego – za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu – 14 759 m2
 4. Nawierzchnie
  • Nawierzchnie z mieszanek mineralno –bitumicznych grysowo – żwirowych – warstwa wiążąca asfaltowa – grubość po zagęszczeniu 4 cm – 2 951,80 m2
  • Nawierzchnie z mieszanek mineralno – bitumicznych grysowo – żwirowych – warstwa ścieralna asfaltowa – grubość po zagęszczeniu 3 cm – 2 951,80 m2
  • Nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych grysowo – żwirowych – warstwa ścieralna asfaltowa – 2 951,80 m2
 5. Odwodnienie, pobocza
  • Oczyszczenie rowów z namułu o gr 20cm z wyprofilowaniem skarp rowu – 1 023,00 m
  • Ścieki z prefabrykatów betonowych o grubości 15 cm na podsypce cementowo – piaskowej – 419 m
  • Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym – średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm (uzupełnienie poboczy tłuczniem) – 27,616 m3
 6. Remont przepustu
  • Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory na gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym, głębokość do 1,5 m, szerokość 1,6 – 2,5 m – 19,44 m3
  • Rozebranie przepustów rurowych  - rury betonowe o śr. 150 cm – 19,44 m
  • Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych z rur o śr. 150 cm – 4 m
  • Kanał z rur HDPE o śr. Zewn. 400 mm – 8 m
  • Roboty ziemne poprzeczne z wbudowaniem ziemi w nasyp – 19,44 m3
  • Uszczelnienie styków rur żelbetowych fi 150 od wewnątrz – zaprawą cementową – 47,10 m2
 7. Oznakowanie
  • Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm – 1 szt
  • Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0,3 m2 1 szt.

 

Odbioru końcowego robót dokonano w dniu 25-05-2012 roku.

Zadanie zostało rozliczone pod względem merytoryczno-finansowym w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim.

  Wejscia: 6628