strona domowa
strona domowa

"Ja też jestem przedszkolakiem – nowe formy edukacji przedszkolnej w Gminie Pruchnik"

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego
Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej

Obecnie możliwości prawne (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania),  pozwalają na  tworzenie nowych form wychowania przedszkolnego, m.in. punktów przedszkolnych oraz uzyskanie przez gminę dofinansowania na tę formę działalności.
Projekt  „Ja też jestem przedszkolakiem - nowe formy edukacji przedszkolnej w Gminie Pruchnik” zgłoszony został do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w ramach ogłoszonego konkursu numer 8/POKL/9.1.1/2009 i uzyskał akceptację Komisji Oceny Projektów. W dniu 24 sierpnia 2009 r. Rada Gminy Pruchnik podjęła uchwały o utworzeniu dwóch Punktów Przedszkolnych w Jodłówce i Kramarzówce. Projekt realizowany jest od 01.09.2009 r do 31.08.2012 r.
Dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej  ramach EFS z dniem 1 września 2009 r. rozpoczęły działalność dwa punkty przedszkolne (PP) na terenie Gminy Pruchnik:

 • Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Jodłówce, do którego może uczęszczać 14 dziec;
 • Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Kramarzówce, do którego może uczęszczać 16 dzieci.

Projekt jest odpowiedzią na potrzeby społeczne dzieci i ich rodziców. Organizacja bezpłatnych punktów przedszkolnych, prowadzących zajęcia w małych, różnowiekowych grupach, jest dla wielu rodzin jedyną szansą na dobrą wczesną edukację.
Nowe formy edukacji przedszkolnej, które proponujemy Państwu w ramach projektu, przyczynią się do wyrównania szans edukacyjnych dzieci z naszej gminy, zmniejszą dysproporcje w dostępie do edukacji przedszkolnej oraz zapewnią dzieciom lepszy start w późniejszą wczesną edukację.
Każdemu z dzieci zgłoszonych do Punktu Przedszkolnego gwarantujemy:

 • edukacyjne zajęcia w różnowiekowych grupach przedszkolnych;
 • zajęcia z rytmiki;
 • pomoc logopedy;
 • wsparcie psychologa;
 • wycieczki edukacyjne;
 • sale wyposażoną w pomoce dydaktyczne;
 • możliwość korzystania z placu zabaw.

Kto jest uczestnikiem projektu?

 • Projektem zostały objęte dzieci w wieku od 3 do 5 lat z miejscowości Jodłówka i Kramarzówka. Będzie to 6 grup dzieci, przy czym pierwsze 2 grupy w roku szkolnym 2009/2010, a następne w kolejnych latach szkolnych.
 • Rodzice dzieci przyjętych do punktów przedszkolnych aktywnie angażują się w realizację projektu poprzez:
  • uczestnictwo w zajęciach jako asystenci nauczyciela,
  • fachową pomoc udzielaną przez psychologa i logopedę,
  • udział w warsztatach wspomagających Rodziców w procesie edukacji i wychowania dziecka,
  • świadome skorzystanie z prawa do:
  • poznania programu zajęć i podstawy programowej wychowania przedszkolnego;
  • wyrażenia zgody na udział w zajęciach dodatkowych;
  • uzyskiwania rzetelnej informacji o rozwoju dziecka i podjęcie jednolitych działań wg wskazówek udzielonych przez nauczyciela, psychologa czy logopedę.

Organizacja punktu przedszkolnego:

 • zajęcia są  prowadzone nieodpłatnie przez 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku:
  • w Jodłówce od godz. 800-1200
  • w Kramarzówce od godz. 1230-1630

Struktura zajęć:

 • zajęcia przebiegają zgodnie z wymogami podstawy programowej wychowania przedszkolnego w oparciu o wybrany program, zgodny z wytycznymi tej podstawy w zakresie wszystkich ujętych tam obszarów edukacyjnych;
 • dzieci objęte są obserwacją pedagogiczną (3–4 latki), prowadzona będzie też obowiązkowa diagnoza przedszkolna (5-latki) w celu określenia poziomu rozwoju dzieci oraz opracowania programu oddziaływań edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych oraz prowadzenia pracy indywidualnej dostosowanej do potrzeb i możliwości dzieci, tak by mogły one osiągnąć gotowość do podjęcia nauki w szkole podstawowej;
 • rodzice włączani są, jako asystenci nauczyciela do pomocy w prowadzeniu zajęć.

Kto prowadzi zajęcia z dziećmi?

 • zajęcia są prowadzone przez nauczycieli posiadających kwalifikacje (określone w Rozporządzeniu MEN o kwalifikacjach nauczycieli) do pracy z dziećmi w wieku 3-5 lat;
 • prowadzone są również zajęcia wspomagające przez specjalistów:
  • psychologa (4 godz. w miesiącu);
  • logopedę (4 godz. w miesiącu);
  • oraz nauczyciela rytmiki (4 godz. w miesiącu);

Jak przebiega rekrutacja dzieci do punktów przedszkolnych?

 • W przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń rekrutacja jest prowadzona wg następujących kryteriów:
  • pierwszeństwo mają dzieci 5-letnie ze względu na posiadanie powszechnego prawa do wychowania przedszkolnego oraz możliwości odbycia jednorocznego przygotowania przedszkolnego przed podjęciem nauki w I klasie szkoły podstawowej;
  • dzieci z rodzin objętych pomocą społeczną;
  • dzieci niepełnosprawne;
  • dzieci rodziców samotnie wychowujących.
 • Zapisy będą odbywać się w szkołach podstawowych, w których powstały punkty przedszkolne.
 • Szczegółowe zasady rekrutacji zawarte są w Regulaminie, dostępnym w Biurze Projektu oraz na stronie www.gminapruchnik.pl.
 • Terminy rekrutacji na dany rok szkolny są publikowane na powyższej stronie internetowej.

Kto przeprowadza rekrutację?

 • rekrutację prowadzą dyrektorzy szkół oraz kierownik projektu,
 • kierownik projektu oraz dyrektorzy odpowiedzialni są również za:
  • poinformowanie rodziców o procedurze rekrutacji;
  • przeprowadzenie z rodzicami wstępnych rozmów;
  • wydawanie i przyjmowanie kart zgłoszeń.

 Najważniejsze efekty projektu:

 • Wzrost wiedzy i umiejętności dzieci we wszystkich sferach rozwoju, m.in.:
  1. umiejętności komunikacyjne, manualne, samoobsługowe, społeczne;
  2. rozwój intelektualny:
   • mowa i myślenie,
   • przygotowanie do nauki czytania i pisania,
   • umiejętności matematyczne,
   • logicznego myślenia,
   • wiedza przyrodnicza, ekologiczna, kulturalna, techniczna itp.,
  3. rozwój aktywności twórczej i kreatywności;
  4. osiągnięcie gotowości do podjęcia nauki w I klasie szkoły podstawowej
 • Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci z gminy w stosunku do dzieci miejskich i z terenów objętych edukacją przedszkolną.

Realizacja projektu:

Minął już pierwszy rok realizacji projektu tj. działalności dwóch Punktów Przedszkolnych w Kramarzówce i Jodłówce. W ramach projektu punkty przedszkolne wyposażono w meble oraz szeroki wachlarz pomocy dydaktycznych: zabawki, pomoce dydaktyczne do zajęć edukacyjnych i artystyczno-ruchowych. Zakupiono aparaty fotograficzne (po1 dla PP) w celu dokumentowania działalności punktów np. prac plastycznych dzieci, wycieczek edukacyjnych. Do zajęć z psychologiem, logopedą i nauczycielem rytmiki przekazano dodatkowe pomoce dydaktyczne. W pierwszym roku realizacji projektu oddano do użytku place zabaw przy każdym z punktów przedszkolnych. Zaprenumerowano czasopisma specjalistyczne dla dzieci i nauczycieli tj. „Miś – przyjaciel najmłodszych” oraz „Wychowanie w przedszkolu”.  W roku szkolnym 2009/2010 do Punktu Przedszkolnego w Jodłówce  uczęszczało 14 dzieci, do Punktu Przedszkolnego w Kramarzówce – 12 dzieci. Zorganizowano dla dzieci nieodpłatną wycieczkę do Centrum Zabaw i Muzeum Dobranocek w Rzeszowie.
Zajęcia z dziećmi prowadzone są przez doświadczonych nauczycieli z odpowiednimi kwalifikacjami oraz zajęcia ze specjalistami – logopedą, psychologiem i nauczycielem rytmiki.  Dwa razy w roku szkolnym  Rodzice dzieci w wieku od 3 do 5 lat mogą uczestniczyć w warsztatach, wspomagających ich w procesie wychowania i edukacji dziecka, które przeprowadza koordynator zespołu ds. doskonalenia i doradztwa z Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Przemyślu. Początkiem każdego roku szkolnego Rodzicom przekazywane są materiały informacyjno-edukacyjne, które pozwalają zapoznać się z tematem edukacji przedszkolnej i założeniami projektu.
Obecnie trwa drugi rok realizacji projektu. Do Punktu Przedszkolnego w Jodłówce przyjęto 14 dzieci na 14 miejsc, do Punktu Przedszkolnego w Kramarzówce 16 dzieci na 16 miejsc. Punkty zostały doposażone w pomoce dydaktyczne, zabawki oraz pomoce dydaktyczne dla specjalistów. Prenumeratę czasopisma „Miś – przyjaciel najmłodszych” zastąpiono czasopismem „Abecadło”. Jesienią 2010 r. Rodzice uczestniczyli w warsztatach a kolejne są przewidziane w miesiącu marcu 2011 r. Natomiast latem dla dzieci zostanie zorganizowana wycieczka edukacyjna.
 Na stronie internetowej www.gminapruchnik.pl można śledzić działalność punktów przedszkolnych oraz pobrać formularze potrzebne do zgłoszenia dziecka do punktu. Wszelkie informacje o projekcie można uzyskać w Biurze Projektu: Urząd Miejski  w Pruchniku, Referat Oświaty e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

„wszystkiego, czego naprawdę potrzeba nauczyłem się w przedszkolu...”

Pamiętajmy, że pierwsze lata życia dziecka to złoty okres w jego rozwoju. Większość wrodzonych umiejętności dziecka rozwija się intensywnie w wieku przedszkolnym, dotyczy to także zdolności uczenia się. Dlatego działania edukacyjne, pobudzanie rozwoju intelektualnego i społecznego dziecka, przynoszą najlepsze rezultaty właśnie w tym czasie. Jest to także najlepszy okres na zapobieganie ewentualnym późniejszym trudnościom w nauce – na niwelowanie dysharmonii i zaburzeń rozwojowych, wyrównywanie zaniedbań środowiskowych.
Mamy nadzieję, że dzięki naszemu projektowi w ciągu 3 lat, około 90 dzieci z naszej gminy dostanie szansę na lepszy start. Mamy też nadzieję, że w przyszłości uda nam się pozyskać środki na objęcie opieką jeszcze większej liczby dzieci.

 


 

  Wejscia: 6695