strona domowa
strona domowa
Przebudowa stadionu sportowego w Pruchniku

 

Odbywa się i odbywać się będzie w kilku etapach. Gmina Pruchnik stara się o dofinansowanie poszczególnych elementów przebudowy ze środków zewnętrznych: krajowych i UE. Prace nie wymagające dużej alokacji środków finansowych wykonywane są ze środków własnych Gminy. Poniżej przedstawiono zakres robót, które zostały już wykonane lub będą w najbliższym okresie z podaniem źródeł finansowania.


1. Wymiana trybun na stadionie sportowym w Pruchniku

 

 

 

 

 

 

Wnioskodawca

Gmina Pruchnik

Całkowita
wartość
zadania

126 572,77 zł

Źródło i kwota
dofinansowania

 • UE z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla działania Odnowa i rozwój wsi* - 82 323,00 zł

 • środki własne Gminy - 44 249,77 zł

Termin
realizacji
zadania **

17.04.2012 - 31.12.2013

Wykonawca

Usługi Stolarsko – Budowlane Marek Kurpiel, Tyniowice 66, 37-565 Roźwienica (przetarg IZ 271/33/2012 trybuny) ***,

* więcej informacji można pobrać ze strony www.wrota.podkarpackie.pl w zakładce PROW 2007-2013/Nabory wniosków ogłaszane przez LGD lub ze strony www.ztradycjawnowoczesnosc.pl

** termin realizacji zadania obejmuje okres od dnia złożenia wniosku do LGD do planowanego jego rozliczenia finansowo-merytorycznego z Urzędem Marszałkowskim

*** więcej informacji, szczegółów technicznych można pobrać ze strony internetowej www.pruchnik.bip.info.pl z zakładki zamówienia publiczne/przetargi/2012 ORAZ 2013

Najważniejsze etapy realizacji powyższego zadania:

17.04.2012 roku - Gmina Pruchnik złożyła do LGD Stowarzyszenie „Z tradycją w nowoczesność” z siedzibą w Pawłosiowie wniosek o dofinansowanie zadania „Wymiana trybun na stadionie sportowym w Pruchniku” na wartość 161 421,96 zł brutto.

8.05.2012 roku - odbyło się posiedzenie Rady LGD celem dokonania wyboru operacji w ramach ogłoszonego konkursu na realizację LSR w zakresie działania 413 WLSR – Odnowa i rozwój wsi.

28.05.2012 roku - odbyło się posiedzenie Rady LGD celem ustalenia listy operacji wybranych do dofinansowania.

30.05.2012 roku - Wniosek został przekazany przez LGD „Z tradycją w nowoczesność” do weryfikacji formalnej i merytorycznej do instytucji wdrażającej tj. Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.

29.10.2012 roku - ogłoszenie przetargu na wykonanie projektu.

6.11.2012 roku - podpisanie umowy o przyznanie pomocy na realizację w/w zadania pomiędzy Samorządem Województwa Podkarpackiego a Gminą Pruchnik.

7.112012 roku - otwarcie ofert (3szt), komisja przetargowa rozpoczęła sprawdzanie oferty.

20.11.2012 roku - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty wykonawcy.

26.11.2012 roku - podpisanie umowy z wykonawcą.

14.01.2013 - 10.05.2013 roku - przekazanie dokumentacji przetargowej do weryfikacji do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, informacja UM o pozytywnej ocenie postępowania przetargowego

06.05.2013 roku - odbiór końcowy robót od Wykonawcy

12.06.2013 roku - podpisanie aneksu do umowy podstawowej pomiędzy Samorządem Województwa Podkarpackiego a Gminą Pruchnik w związku z aktualizacją kwot poprzetargowych

27.08.2013 roku - Informacja Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Jarosławiu, że nie wnosi sprzeciwu do zgłoszenia zakończenia przebudowy stadionu

11.09.2013 roku - złożenie wniosku o płatność.

21.10.2013 roku - kontrola z Urzędu Marszałkowskiego

09.12.2013 roku - zakończenie weryfikacji wniosku o płatność i przekazanie przez Urząd Marszałkowski do ARiMR zlecenia płatności


2. Roboty remontowe na stadionie w Pruchniku

 

 

 

 

Wnioskodawca

Gmina Pruchnik

Całkowita
wartość
zadania

104 814,72 zł

Źródło
dofinansowania

 • środki własne Gminy

Termin
realizacji
zadania

27.03.2013 – 05.06.2013

Wykonawca*

 1. Zakład Drogowy Tadeusz Popek i Syn, Rozbórz Długi 57 A, 37-560 Pruchnik (chodnik),

 2. Firma Remontowo – Budowlana Mirosław Piątek Mirocin 379, 37-200 Przeworsk (ogrodzenie),

 3. FHU „PŁOTEX” Mariusz Płocica 37-205 Zarzecze (boksy dla zawodników) (przetarg nr IZ 271/6/2013

 

* więcej informacji, szczegółów technicznych można pobrać ze strony internetowej www.pruchnik.bip.info.pl z zakładki zamówienia publiczne/przetargi/2013)

Najważniejsze etapy realizacji powyższego zadania:

7.02.2013 – 21.03.2013 roku - ogłoszenie przetargu na wykonanie chodnika, ogrodzenia, dostawy boksów dla zawodników,  otwarcie ofert, zawiadomienie uczestników postępowania o wyborze najkorzystniejszej oferty.

27.03.2013 05.06.2013 roku - podpisanie umów z Wykonawcami robót remontowych na stadionie, przekazanie placu budowy, odbiór końcowy.


3. Przebudowa stadionu sportowego w Pruchniku

 

 

 

 

Wnioskodawca

Gmina Pruchnik

Całkowita
wartość
zadania

433 354,79 zł, w tym wartość robót wykonana w 2013 r.: 104 814,72 zł; wartość robót do wykonania w 2014 r.: 328 540,07 zł)

Źródło i kwota
dofinansowania

 • Ministerstwo Sportu i Turystyki w ramach Programu Rozwoju Inwestycji Sportowych – 216 677,00 zł

 • środki własne Gminy – 216 677,00 zł

Termin
realizacji
zadania *

27.03.2013 - 30.11.2014

Wykonawca**

 1. Zakład Drogowy Tadeusz Popek i Syn, Rozbórz Długi 57 A, 37-560 Pruchnik (chodnik),

 2. Firma Remontowo – Budowlana Mirosław Piątek Mirocin 379, 37-200 Przeworsk (ogrodzenie),

 3. FHU „PŁOTEX” Mariusz Płocica 37-205 Zarzecze (boksy dla zawodników) (przetarg nr IZ 271/6/2013).

 4. ZAKŁAD HANDLOWO-USŁUGOWO-PRODUKCYJNY Emil Dudek Szówsko Ul. Zamojska 2, 37-500 Jarosław (przetarg nr IZ271/2/2014),

* termin realizacji zadania obejmuje okres od dnia podpisania umów z Wykonawcami robót remontowych na stadionie polegających na wykonaniu chodnika, ogrodzenia, dostawy boksów dla zawodników do planowanego jego rozliczenia finansowo - merytorycznego z Ministrem Sportu i Turystyki

** więcej informacji, szczegółów technicznych można pobrać ze strony internetowej www.pruchnik.bip.info.pl z zakładki zamówienia publiczne/przetargi/2013 i 2014. Przetarg na wykonanie robót, o których mowa powyżej zostanie ogłoszony w 2014 roku

Najważniejsze etapy realizacji powyższego zadania:

24.05.2013 roku - złożenie do Ministerstwa Sportu i Turystyki wniosku dofinansowanie robót już wykonanych w 2013 roku na stadionie w Pruchniku dotyczących budowy chodnika, ogrodzenia i dostawy boksów dla zawodników oraz nowych, zaplanowanych do realizacji na 2014 rok tj.: budowa boiska wielofunkcyjnego, chodnika przy boisku, remont urządzeń sportowych itp.,

05.09.2013 roku - Rada Miejska w Pruchniku podejmuje uchwałę w sprawie zaciągnięcia zobowiązań (zabezpieczenia środków finansowych) na 2014 rok w związku z realizacją w/w zadania,

25.09.2013 roku - podpisanie umowy pomiędzy Skarbem Państwa - Ministrem Sportu i Turystyki reprezentowanym przez Pana Grzegorza Karpińskiego - Sekretarza Stanu a Gminą Pruchnik reprezentowaną przez Pana Wacława Szkoła - Burmistrza Pruchnika na realizację zadania inwestycyjnego pt.: „Przebudowa stadionu sportowego w Pruchniku”.

25.09. 11.12.2013 roku -  podpisanie umowy i aneksu do umowy pomiędzy Skarbem Państwa - Ministrem Sportu i Turystyki reprezentowanym przez Pana Grzegorza Karpińskiego -Sekretarza Stanu a Gminą Pruchnik reprezentowaną przez Pana Wacława Szkoła - Burmistrza Pruchnika na realizację zadania inwestycyjnego pt.: „Przebudowa stadionu sportowego w Pruchniku”

28.11.2013 roku - złożenie wniosku o uruchomienie środków FRKF na część zadania zrealizowanego w 2013 roku

01.2014 roku - przygotowanie dokumentacji przetargowej, ogłoszenie przetargu na wykonanie chodnika przy boisku, budowy boiska wielofunkcyjnego i remontu urządzeń sportowych

17.01. – 21.02.2014 przygotowanie dokumentacji przetargowej, ogłoszenie przetargu na wykonanie chodnika przy boisku, budowy boiska wielofunkcyjnego i remontu urządzeń sportowych, otwarcie ofert, zawiadomienie uczestników postępowania o wyborze najkorzystniejszej oferty.

03.03. – 10.03.2014 podpisanie umowy z Wykonawcą robót firmą: ZAKŁAD HANDLOWO-USŁUGOWO-PRODUKCYJNY Emil Dudek Szówsko Ul. Zamojska 2, 37-500 Jarosław, przekazanie placu budowy

12.08. 14.11.2014 odbiór końcowy zadania, złożenie wniosku o uruchomienie środków FRKF na część zadania zrealizowanego w 2014 roku, otrzymanie informacji o przyjęciu rozliczenia


4. Wykonanie parkingu, miejsc postojowych na stadionie sportowym w Pruchniku

Wnioskodawca

Gmina Pruchnik

Całkowita
wartość
zadania

31 128,21 zł

Źródło i kwota
dofinansowania

 • środki własne Gminy – 31 128,21 zł

Termin
realizacji
zadania *

25.07.2014 - 31.08.2014

Wykonawca**

 1. ZAKŁAD HANDLOWO-USŁUGOWO-PRODUKCYJNY Emil Dudek Szówsko ul. Zamojska 2, 37-500 Jarosław (art. 4 pkt 8 UPZP)

* termin realizacji zadania obejmuje okres od dnia podpisania umów z Wykonawcą robót do planowanego ich rozliczenia finansowo-merytorycznego

Najważniejsze etapy realizacji powyższego zadania:

25.07. 12.08.2014 podpisanie umowy z firmą na wykonanie parkingu na stadionie sportowym, przekazanie placu budowy, odbiór końcowy robót

20.08. 29.08.2014 podpisanie umowy na utwardzenie miejsca postojowego dla autobusów na stadionie sportowym, przekazanie placu budowy, odbiór końcowy robót.


5. Przebudowa bieżni okrężnej 400m na stadionie sportowym w Pruchniku

 

 

 

 

Wnioskodawca

Gmina Pruchnik

Całkowita
wartość
zadania

1 041 116,21 zł, w tym inspektor nadzoru

Źródło i kwota
dofinansowania

 • Ministerstwo Sportu i Turystyki w ramach Programu Modernizacji Infrastruktury Sportowej – 536 363,00 zł

 • środki własne Gminy – 504 753,21 zł

Termin
realizacji
zadania *

25.02.2016 - 30.12.2016

Wykonawca**

 1. BUD MAT Lucyna Matyja, Ul. Kraszewskiego 188, 33 -380 Krynica Zdrój (wykonawca robót wybrany w trybie przetargu nieograniczonego nr IZ 271/2/2016)
 2. Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe „Inwest –Rol” Spółka z o.o., ul. Klasztorna 1, 37-700 Przemyśl (Inspektor nadzoru wybrany zgodnie z art. 4 pkt 8 UPZP)

* termin realizacji zadania obejmuje okres od dnia podpisania umowy z Wykonawcą robót do planowanego jego rozliczenia finansowo-merytorycznego z Ministrem Sportu i Turystyki

** więcej informacji, szczegółów technicznych można pobrać ze strony internetowej www.pruchnik.bip.info.pl z zakładki zamówienia publiczne/przetargi/2016

Najważniejsze etapy realizacji powyższego zadania:

27.02.2015 - złożenie do Ministerstwa Sportu i Turystyki wniosku dofinansowanie realizacji zadania pn. „Przebudowa stadionu sportowego w Pruchniku: przebudowa bieżni wraz z odwodnieniem płyty stadionu”.

03.07.2015 - Rada Miejska w Pruchniku podejmuje uchwałę w sprawie zaciągnięcia zobowiązań (zabezpieczenia środków finansowych) na 2016 rok w związku z realizacją w/w zadania,

01.10.2015 - podpisanie umowy pomiędzy Skarbem Państwa - Ministrem Sportu i Turystyki reprezentowanym przez Pana Bogusława Ulijasza - Sekretarza Stanu w Ministerstwie, a Gminą Pruchnik reprezentowaną przez Pana Wacława Szkołę - Burmistrza Pruchnika na realizację w/w zadania.

07.01 - 01.03.2016 - przygotowanie dokumentacji przetargowej, ogłoszenie przetargu na wykonanie bieżni, odwodnienia liniowego, drenażu itp., otwarcie ofert, podpisanie aneksu do umowy z Ministerstwem, zawiadomienie 22 uczestników postępowania o wyborze najkorzystniejszej oferty, podpisanie umowy z Inspektorem nadzoru i Wykonawcą robót, przekazanie placu budowy

02.03 – 30.09.2016 - realizacja zakresu rzeczowego zadania przez Wykonawcę robót, sprawowanie nadzoru inwestorskiego

03.10 - 05.10.2016 - odbiór końcowy zadania, rozliczenie inwestycji z Wykonawcą

06.10 - 30.12.2016 - rozliczenie finansowo-merytoryczne z Ministrem Sportu i Turystyki

 


  Wejscia: 10056