strona domowa
strona domowa
Demontaż wyrobów zawierających azbest.

 

OBOWIĄZKI FORMALNOPRAWNE:

Właściciel, użytkownik wieczysty lub zarządca nieruchomości ma obowiązek (na podstawie §6 pkt 4 Rozporządzenie Ministra Gospodarki  Pracy i Polityki Społecznej z dniem 2 kwietnia 2004 r.) zgłosić prace polegające na zabezpieczeniu lub usuwaniu wyrobów zawierających azbest do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej (starosta, prezydent miasta na prawach powiatu). Starosta może wnieść, w drodze decyzji, sprzeciw do zgłoszenia, i również w drodze decyzji, nałożyć obowiązek uzyskania pozwolenia na wykonanie określonych robót budowlanych objętych obowiązkiem zgłoszenia.

Taka sytuacja ma miejsce, jeżeli realizacja robót mogłaby spowodować:

  • naruszenie ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
  • zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia,
  • pogorszenie warunków zdrowotno-sanitarnych,
  • wprowadzenie, utrwalenie bądź zwiększenie ograniczeń lub uciążliwości dla terenów sąsiednich.

Prace polegające na wymianie pokrycia dachowego – bez dokonywania zmian konstrukcji dachu podczas tych prac, wystarczy zgłosić do starostwa powiatowego (do urzędu miejskiego na prawach powiatu).

 

WAŻNE:

Zgłoszenia trzeba dokonać co najmniej 30 dni przed planowanych terminem rozpoczęcia robót. Można do nich przystąpić po 30 dniach od daty doręczenia zgłoszenia, jeśli właściwy organ nie wniesie w drodze decyzji sprzeciwu, ale nie później niż po upływie  dwóch lat od określonego zgłoszeniu terminie ich rozpoczęcia.

O zakończeniu tych prac należy starostę poinformować w terminie 14 dni od dnia ich zakończenia.

  Wejscia: 3941