strona domowa
strona domowa

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

"Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Pruchnik"


Od m-ca września 2012 r. w naszej gminie realizowany jest projekt systemowy pt. „Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Pruchnik” w ramach Priorytetu IX  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt obejmuje wsparciem wszystkie szkoły podstawowe w gminie.

Na realizację projektu otrzymaliśmy środki finansowe w wysokości : 214 238 zł tj. 100 % dofinansowania.  Projekt nie wymaga wkładu własnego.

W miesiącu wrześniu br. przygotowano dokumentację przetargową na zakup sprzętu komputerowego i pomocy dydaktycznych do szkół podstawowych z terenu naszej gminy.

Dnia 01.10.2012 r. zamieszczono ogłoszenie o przetargu na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Pruchniku. W dniu 19.10.2012 r podpisano umowę z wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu – firmą Moje Bambino Sp. z. o.o  S.K.A. w Łodzi na łączną kwotę 185 631,28 zł, w której wskazano termin dostaw – 30 dni. W dniu 16.11.2012 r. zostały dostarczone do szkół pomoce dydaktyczne  w zapakowanych pakietach,  pogrupowanych wg. rodzajów poszczególnych zajęć pozalekcyjnych prowadzonych w szkołach.

W ramach realizacji projektu doposażono bazę dydaktyczną szkół -  zakupiono w drodze przetargu do 6 szkół podstawowych i 2 szkół filialnych: 14 komputerów przenośnych,  pakiety do diagnozowania i korygowania dysfunkcji i dysharmonii rozwojowych dzieci, takich jak wady wymowy, dysleksja; programy komputerowe oraz duże zestawy pomocy dydaktycznych wspomagających rozwój uczniów szczególnie uzdolnionych  a także wspierających uczniów mających trudności w czytaniu i pisaniu  oraz uczniów z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych.

W miesiącu listopadzie nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia dokonali wyboru dodatkowych pomocy dydaktycznych w ramach wykorzystania oszczędności poprzetargowych, które zapewniłyby prowadzenie zajęć na wyższym poziomie.

W dniu 06.12.2012 r. uzyskaliśmy zgodę Wojewódzkiego Urzędu Pracy na wykorzystanie oszczędności poprzetargowych  w wysokości 28 606,72 zł na zakup dodatkowych pomocy do szkół w drodze drugiego przetargu. Wystąpiliśmy również do Wojewódzkiego Urzędu Pracy o wydłużenie okresu realizacji projektu do 15 lutego 2013 r., ze względu na obowiązujące procedury przetargowe i uzasadnioną obawę, że nie uda się rozstrzygnąć drugiego przetargu do końca 2012 roku.

Pismem z dnia 19. 12. 2012 r. WUP w Rzeszowie wyraził zgodę na wydłużenie okresu realizacji projektu do dnia 15 lutego 2012 r.

W ramach  indywidualizacji nauczania w  SP Nr 1 w Pruchniku prowadzonych  jest w bieżącym roku szkolnym 5 rodzajów zajęć pozalekcyjnych, zaś w pozostałych szkołach po 3 rodzaje zajęć. Zajęcia z uczniami zakwalifikowanymi na podstawie przeprowadzonej diagnozy prowadzone są przez nauczycieli klas I-III w ramach tzw. godzin „karcianych” realizowanych na podstawie art. 42 ustawy Karta Nauczyciela.

Zakupiono pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć: z dziećmi z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych, z dziećmi ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, rozwijających zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie nauk matematyczno – przyrodniczych, logopedycznych (SP Nr 1) oraz rozwijających zainteresowania humanistyczne (SP Nr 1).

W szkołach z doposażonej bazy dydaktycznej, podczas realizacji zajęć ukierunkowanych na indywidualizację procesu nauczania,  skorzysta  w bieżącym roku szkolnym 163 dzieci.

  Wejscia: 3500