strona domowa
strona domowa
Przebudowa ulic Orłowicza, Długiej i Leśnej (nr dz. 1836/1, 1838/4) w Pruchniku

 

 

 

 

 

Wnioskodawca

Gmina Pruchnik

Całkowita
wartość
zadania
890 972,16 zł, w tym roboty uzupełniające, nadzór inwestorski, tablica informacyjna

Źródło i kwota
dofinansowania

- środki z budżetu państwa w ramach wieloletniego programu pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych ETAP II - BEZPIECZEŃSTWO – DOSTĘPNOŚĆ – ROZWÓJ” - 405 350,00 zł

- środki własne gminy - 485 622,16,00 zł

Termin
realizacji
zadania *

28.09.2012 - 31.10.2013

Wykonawca

Skanska S.A. Oddział Budownictwa Inżynieryjnego w Rzeszowie, Rudna Mała 47 , 36-060 Głogów Małopolski (IZ 271/5/2013)**

* termin realizacji zadania obejmuje okres od złożenia wniosku o dofinansowanie do planowanego jego rozliczenia finansowo - merytorycznego z Samorządem Województwa

**więcej informacji, szczegółów technicznych można pobrać ze strony internetowej www.pruchnik.bip.info.pl z zakładki zamówienia publiczne/przetargi/2013

 

Najważniejsze etapy realizacji powyższego zadania:

28.09.2012r . Gmina Pruchnik złożyła wniosek o dofinansowanie zadania do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie. Zakres robót obejmuje:

 1. Roboty przygotowawcze kpl. 1
 2. Roboty ziemne kpl. 1
 3. Odwodnienie kpl. 1
 4. Podbudowy:
  • Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno przy średniej grubości frezowania 4 cm – 146 m2
  • Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno przy średniej grubości frezowania 2 cm – 379 m2
  • Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni – 923 m2
  • Ułożenie geosiatki na warstwach asfaltowych – 994 m2
  • Warstwy odcinające – separacyjnej z geotkaniny – 2850 m2
  • Warstwy mrozoochronne gr. 20 cm – 923 m2
  • Podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/31, grubość warstwy 20 cm – 699 m2
 5. Nawierzchnie:
  • Warstwa wyrównawcza pod geosiatkę z betonu asfaltowego, grubość po zagęszczeniu 3 cm – 1014 m2
  • Warstwa wiążąco – wyrównawcza z betonu asfaltowego, grubość warstwy po zagęszczeniu 6,2 cm – 3306,16 m2
  • Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm – 3299,10 m2
  • Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego, warstwa ścieralna o śr. grubości 4 cm – 120 m2
  • Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na  posypce cementowo - piaskowej – 46  m2
 6. Umocnienie skarp i rowów, ścieki kpl. 1
 7. Oznakowanie dróg, urządzenia bezpieczeństwa ruchu:
  • Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową – linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowane ręcznie – 26,04 m2
  • Pionowe znaki drogowe zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3 m2 – szt. 18
  • Bariery ochronne stalowe jednostronne – 44 m
  • Poręcz ochronna sztywna ze szczeblami pionowymi – 5 m
 8. Krawężniki, obrzeża, chodniki:
  • Krawężniki betonowe stojące o wymiarach 15×30 cm, ława betonowa o wym. 35×25 cm, podsypka cementowo – piaskowa – 1026 m
  • Obrzeża betonowe o wym. 30×8 na podsypce cementowo – piaskowej – 541 m
  • Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne chodnika – 753 m2
  • Podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm – 753 m2
  • Chodniki z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo – piaskowej – 753 m2
 9. Zjazdy do gospodarstw:
  • Warstwy mrozoochronne wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr. 20 cm – 68,80 m2
  • Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne zjazdów – 439 m2
  • Podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/31, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm – 150,30 m2
  • Warstwa wiążąco – wyrównawcza z betonu asfaltowego, grubość warstwy po zagęszczeniu 6,2 cm – 297 m2
  • Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm – 297 m2
  • Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm kolorowej – 85,10 m2
  • Nawierzchnia betonowa z dylatacją – grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm – 9,50 m2
  • Nawierzchnia z tłucznia kamiennego, grubość warstwy po uwałowaniu 15 cm – 158,30 m2
  • Przełożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm kolorowej na podsypce cementowo – piaskowej – 18 m2

05.12.2012 r. złożenie aneksu do wniosku o dofinansowanie zadania do 50% kosztów całkowitych.

06.02.2013 r. Minister Administracji i Cyfryzacji zatwierdził listę zadań zakwalifikowanych do dofinansowania w 2013r. (lista do pobrania)

19.02. – 11.03.2013 r. ogłoszenie przetargu na wykonanie przedmiotowej drogi otwarcie ofert, zawiadomienie uczestników postępowania o wyborze najkorzystniejszej oferty.

18.03.2013 r. podpisanie umowy z Wykonawcą, firmą Skanska S.A. Oddział Budownictwa Inżynieryjnego w Rzeszowie

21.03. 31.10.2013 przekazanie placu budowy, podpisanie aneksów do umowy podstawowej na wydłużenie terminu realizacji zadania oraz zmniejszenie wartości brutto za wykonanie przedmiotowej drogi, podpisanie umowy na wykonanie robót uzupełniających, odbiór końcowy przebudowy, rozliczenie merytoryczno-finansowe zadania z Podkarpackim Urzędem Wojewódzkim.

 


  Wejscia: 7103