strona domowa
strona domowa
Wykonanie parkingu publicznego w miejscowości Pruchnik

 

 

 

 

 

Wnioskodawca

Gmina Pruchnik

Całkowita
wartość
zadania

228 823,93 zł, w tym wykonanie stabilizacji podłoża oraz nadzór inwestorski

Źródło
dofinansowania

- środki własne gminy

Termin
realizacji
zadania *

04.04.2013 – 28.06.2013

Wykonawca**

ZAKŁAD DROGOWY TADEUSZ Popek i Syn Spółka Jawna Rozbórz Długi 57 A, 37-560 Pruchnik (przetarg nr IZ 271/7/2013)

* termin realizacji zadania obejmuje okres od podpisania umowy z Wykonawcą  zadania do planowanego jego zakończenia
** więcej informacji, szczegółów technicznych można pobrać ze strony internetowej www.pruchnik.bip.info.pl z zakładki zamówienia publiczne/przetargi

 

Najważniejsze etapy realizacji powyższego zadania:

05.03.2013 – 29.03.2013 roku - ogłoszenie przetargu, otwarcie ofert, zawiadomienie uczestników postępowania o wyborze najkorzystniejszej oferty.

04.04.2013 roku - podpisanie umowy z Wykonawcą, firmą ZAKŁAD DROGOWY TADEUSZ Popek i Syn Spółka Jawna. Zakres przedmiotu umowy obejmuje wykonanie min.: Roboty przygotowawcze, ziemne, podbudowy 1069 m2, roboty nawierzchniowe - nawierzchnia z płyt drogowych typu JOMBO zbrojony lub równoważne gr 12 cm - 648 m2 - nawierzchnia z masy mineralnej gr 4 cm - 827m2, roboty związane z przełożeniem a. sieci wodociągowej z rur polietylenowych fi 32mm - 47,5mb, sieci gazowej z rur polietylenowych fi 63mm - 52,5mb, odwodnienie parkingu, drenaż z rury perforowanej, inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza. Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja techniczna, STWiOR, oraz przedmiar robót stanowiący załącznik do SIWZ.

09.05.2013 – 28.06.2013 roku - podpisanie umowy na roboty dodatkowe polegające na stabilizacji podłoża, podpisanie aneksów do umowy podstawowej na wydłużenie terminu realizacji zadania oraz na zmniejszenie kwoty brutto za wykonanie parkingu, odbiór robót budowlanych.

 


  Wejscia: 6579