strona domowa
strona domowa
Budowa targowiska stałego "Mój Rynek" w Pruchniku ulica Parkowa

 

 

 

 

 

 

Wnioskodawca

Gmina Pruchnik

Całkowita
wartość
zadania
2 245 351,56 zł, w tym koszty inwestycyjne, dokumentacja projektowa, nadzór inwestorski, promocja

Żródło i kwota
dofinansowania

  • UE z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”* – 1 000 000,00 zł,
  • środki własne Gminy Pruchnik – 1 245 351,56 zł

Termin
realizacji
zadania **

22.10.2012 - 31.01.2015

Wykonawca

Usługi Stolarsko-Budowlane Marek Kurpiel, Tyniowice 66, 37-565 Roźwienica(przetarg IZ 271/23/2013) ***, .nadzór inwestorski: Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe STROBUD mgr Adam Strojny Ul. Wojska Polskiego 1, 37-600 Lubaczów (zapytanie ofertowe)

* więcej informacji można pobrać ze strony www.wrota.podkarpackie.pl w zakładce PROW 2007-2013
** termin realizacji zadania obejmuje okres od złożenia wniosku o dofinansowanie zadania do planowanego jego zakończenia
*** więcej informacji, szczegółów technicznych można pobrać ze strony internetowej www.pruchnik.bip.info.pl z zakładki zamówienia publiczne/przetargi/2013

 

Najważniejsze etapy realizacji powyższego zadania:

22.10.2012r. - Gmina Pruchnik złożyła do Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego wniosek o przyznanie pomocy na realizację zadania „Budowa targowiska stałego "Mój Rynek" w Pruchniku ulica Parkowa”.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje wykonanie:

  1. Pasaży i pawilonów handlowych
  2. Oświetlenia terenu
  3. Instalacji elektrycznej wewnętrznej
  4. Przyłączy wodno - kanalizacyjnych zewnętrznych i kolektora deszczowego
  5. Instalacji wod - kan. wewnętrznej
  6. Dróg, parkingów, chodników
  7. Elementów małej architektury

29.05.2013 - podpisanie umowy o przyznanie pomocy na realizację w/w zadania pomiędzy Samorządem Województwa Podkarpackiego a Gminą Pruchnik.

20.09.2013 – 10.10.2013 - ogłoszenie przetargu na budowę targowiska, otwarcie ofert,

25.10.2013 30.10.2013 - podpisanie umowy z Inspektorem nadzoru: Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe STROBUD mgr Adam Strojny oraz Wykonawcą robót budowlanych firmą: Usługi Stolarsko-Budowlane Marek Kurpiel, Tyniowice 66, 37-565 Roźwienica,

05.11.2013 - przekazanie Wykonawcy placu budowy.

25.10. - 06.12.2013 podpisanie umowy z Inspektorem nadzoru: Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe STROBUD mgr Adam Strojny oraz Wykonawcą robót budowlanych firmą: Usługi Stolarsko-Budowlane Marek Kurpiel, Tyniowice 66, 37-565 Roźwienica, podpisanie aneksu do umowy z Wykonawcą, przedłożenie dokumentacji przetargowej do weryfikacji do Urzędu Marszałkowskiego

05.02.2014 - 26.03.2014 otrzymanie pozytywnej oceny postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,  podpisanie aneksu nr 1 do umowy (kwoty poprzetargowe) o przyznanie pomocy pomiędzy Samorządem Województwa Podkarpackiego a Gminą Pruchnik, przedłożenie wniosku o płatność częściową, przekazanie przez Urząd Marszałkowski zlecenia płatności do ARMiR

29.08. - 15.09.2014 odbiór końcowy robót zadania inwestycyjnego, uzyskanie decyzji pozwolenia na użytkowanie

31.10.2014 - 21.01.2015 przedłożenie wniosku o płatność końcową, podpisanie aneksu nr 2 do umowy o przyznanie pomocy pomiędzy Samorządem Województwa Podkarpackiego a Gminą Pruchnik przekazanie przez Urząd Marszałkowski zlecenia płatności do ARMiR

 


  Wejscia: 9944