strona domowa
strona domowa
Remont drogi gminnej Rzeplin – Świebodna obejmująca działki nr 808 i 829 w km 0+000 – 0+926

 

 

 

 

 

Wnioskodawca

Gmina Pruchnik

Całkowita
wartość
zadania

389 660,57PLN

Źródło
dofinansowania

Z środków budżetu państwa dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania związane z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych oraz ze środków własnych Gminy Pruchnik

Kwota
dofinansowania

277 512,00 PLN - budżet państwa

109 006,15 PLN - środki własne Gminy Pruchnik

Termin
realizacji
zadania*

29.05.2013 - 30.09.2013*

Wykonawca

Jarosławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych S.A. 37-500 Jarosław, Ul. Poniatowskiego 6 (przetarg nr IZ 271/10/2013) **

* termin realizacji zadania obejmuje okres od złożenia wniosku o dotacje na dofinansowanie zadania do planowanego jego zakończenia merytoryczno-finansowego
** więcej informacji, szczegółów technicznych można pobrać ze strony internetowej www.pruchnik.bip.info.pl z zakładki zamówienia publiczne/przetargi

Najważniejsze etapy realizacji powyższego zadania:

26.04. – 14.05.2013 r. - ogłoszenie przetargu na wykonanie przedmiotowej drogi otwarcie ofert, zawiadomienie uczestników postępowania o wyborze najkorzystniejszej oferty.

20.05.2013 r. - podpisanie umowy z Wykonawcą, firmą Jarosławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych S.A., 37-500 Jarosław, Ul. Poniatowskiego 6

29.05.2013 r. - Gmina Pruchnik złożyła wniosek do Wojewody Podkarpackiego o dotację na dofinansowanie zadania: „Remont drogi gminnej Rzeplin – Świebodna obejmująca działki nr 808 i 829 w km 0+000 – 0+870”
Zakres rzeczowy robót obejmuje:

 1. Roboty ziemne
  • Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub podgórskim – 0,93 km
  • Ręczne ścinanie i karczowanie, krzaki i podszycia gęste – 0,04 ha
  • Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. IV – 396 m3
  • Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, nakłady dodatkowe za dalsze rozpoczęte 10 m w przedziale 10-30 m, grunt kategorii IV, spycharka 55 kW (75 KM) – 792 m3
  • Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,25 m3, grunt kategorii III – 66,42 m3
  • Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami, wysokość do 3,0 m, grunt kategorii III-IV, spycharka 55 kW (75 KM) – 462,42 m3
 2. Podbudowy
  • Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 30 cm – 3188,4 m2
  • Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV – 3188,4 m2
  • Warstwy odsączające, w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie
  • zagęszczenie mechaniczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm – 3188,4 m2
  • Dolna warstwa podbudowy z pospółki stabilizowanej cementem Rm = 2,5 MPa po zagęszczeniu 15 cm – 3188,4 m2
  • Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm – 3003,20 m2
  • Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 12 cm – 2910,60 m2
 3. Nawierzchnia
  • Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm – 2864,30 m2
  • Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm – 2818,00 m2
 4. Rowy, przepusty
  • Oczyszczanie rowu z namułu, z wyprofilowaniem skarp, grubość namułu 20 cm – 1354 m
  • Ścieki z prefabrykatów betonowych o grubości 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej – 380 m
  • Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 4 cm - uzupełnienie poboczy tłuczniem – 37,04 m3
  • Oczyszczanie przepustów z namułu, przepusty Fi 0,6 m – 8m
  • Przepusty rurowe pod zjazdami, ścianki czołowe dla rur Fi 60 cm – 6 szt
 5. Znaki drogowe
  • Słupki do znaków drogowych, z rur stalowych, Fi 50 mm – 1 szt.
  • Przymocowanie tablic znaków drogowych,  ostrzegawcze, powierzchnia do 0,3 m2 – 1 szt.

11.06.2013 r. - podpisanie umowy pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Gminą Pruchnik.

 

  Wejscia: 6989