strona domowa
strona domowa
Obrona Cywilna

 

Obrona cywilna w Polsce stanowi system o sprecyzowanych zadaniach, strukturach i formach działania. Szczegółowy katalog zadań obrony cywilnej zawiera Pierwszy Protokół Dodatkowy do Konwencji Genewskich z 12 sierpnia 1949 r., dotyczący ochrony ofiar międzynarodowych konfliktów zbrojnych, sporządzony w Genewie dnia 8 czerwca 1977 r., (Dz.U. 1992, Nr 41, poz. 175), który Rzeczpospolita Polska przyjęła 19 września 1991 r.

W rozumieniu Protokołu określenie "obrona cywilna" oznacza wypełnianie wszystkich lub niektórych wymienionych niżej zadań humanitarnych, mających na celu ochronę ludności cywilnej przed niebezpieczeństwami wynikającymi z działań zbrojnych lub klęsk żywiołowych, i przezwyciężanie ich bezpośrednich następstw, jak też zapewnienie warunków koniecznych do przetrwania. Obrona cywilna stanowi zatem pozamilitarny system obrony państwa działający poprzez podjęcie skoordynowanych interdyscyplinarnych działań o charakterze planistycznym, organizacyjnym, szkoleniowym, logistycznym i  inwestycyjnym.

Zadania obrony cywilnej podzielone zostały tu na II charakterystyczne okresy. Działania ochrony cywilnej w czasie pokoju i wojny. Zadania ochrony cywilnej w czasie pokoju polegają na wielopłaszczyznowym aspekcie przygotowania obrony cywilne na możliwość zaistnienia sytuacji kryzysowych poprzez podjecie następujących czynności praktycznych:

 • planowanie przedsięwzięć w zakresie ochrony przed skutkami działań zbrojnych zarówno ludności, jak i zakładów pracy i urządzeń użyteczności publicznej oraz dóbr kultury,
 • wykrywanie zagrożeń i stwarzanie warunków do ostrzegania i alarmowania ludności,
 • przygotowanie schronów i ukryć dla ludności oraz utrzymanie ich w gotowości do użycia,
 • gromadzenie i przechowywanie indywidualnych środków ochronnych dla formacji obrony cywilnej i ludności,
 • wyposażenie formacji obrony cywilnej w specjalistyczny sprzęt ratowniczy, przyrządy i aparaturę do wykrywania różnego rodzaju zagrożeń,
 • systematyczne szkolenie w zakresie OC:
  • kadry kierowniczej administracji rządowej i samorządowej,
  • kadry kierowniczej zakładów pracy i dyrektorów szkół,
  • formacji OC,
  • załogi zakładów pracy oraz pracowników szkół,
  • ludności w ramach powszechnej samoobrony,
 • współdziałanie w zwalczaniu klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska, oraz usuwanie ich skutków,

Decyzję o włączeniu sił obrony cywilnej do działań podejmują właściwi terenowo szefowie OC.

Tak określony katalog czynności ma charakter prewencyjny. Wyraźnie widać, iż ustawodawca ukierunkował tak działania w stosunku do służby cywilnej by w pierwszej kolejności skupić się na określeniu czynności jakie należy podjęć/ przeprowadzić celem zidentyfikowania potencjalnych zagrożeń tak by być na nie przygotowanym. Działania te maję wiele aspektów od realizowania procesów planistycznych i szkoleniowych, poprzez zapewnienie środków materialno – technicznych do praktycznego udziału w zaistniałym zdarzeniu kryzysowym.

Zadania obrony cywilnej w czasie wojny skupiają się na określeniu szeroko rozumianych głównych płaszczyzn pomocy poprzez wyliczenie kolejnych etapów podejmowanych czynności. Przedstawiony w ten sposób katalog czynności pozwala zauważyć, iż formacje obrony cywilne mają obowiązek brania udziału w każdym etapie zaistniałego zagrożenia poprzez dokonywanie następujących czynności:

 • organizowanie ewakuacji ludności, zaciemniania i wygaszania oświetlenia,
 • organizowanie i prowadzenie akcji ratunkowych, udzielanie pomocy medycznej poszkodowanym,
 • organizowanie pomieszczeń i zaopatrzenia dla poszkodowanej ludności,
 • zaopatrywanie ludności w sprzęt i środki ochrony indywidualnej,
 • prowadzenie likwidacji skażeń,
 • pomoc w przywracaniu i utrzymaniu porządku w strefach dotkniętych klęskami,
 • pomoc w budowie i odbudowie awaryjnych ujęć wody pitnej,
 • udzielanie doraźnej pomocy w grzebaniu zmarłych.

Na gruncie prawa polskiego  zgodnie z art. 137 ustawy z dnia z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity, Dz.U. 2004, Nr 241, poz. 2416 z późn. zm.) obrona cywilna ma na celu:

 • ochronę ludności, zakładów pracy i urządzeń użyteczności publicznej, dóbr kultury;
 • ratowanie i udzielanie pomocy poszkodowanym w czasie wojny;
 • współdziałanie w zwalczaniu klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska oraz usuwaniu ich skutków.

 

  Wejscia: 11684