strona domowa
strona domowa
Odbiór odpadów

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Pruchnik w 2024 roku:

 

 

 


 

Firmą wyłonioną w ramach przetargu realizującą zadanie odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Pruchnik jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu Sp. z o.o., 37-500 Jarosław, ul. Przemyska 15.


I N F O R M A C J A


Urząd Miejski w Pruchniku informuję, że w związku z wynikami nowego przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i z nieruchomości niezamieszkałych (tj. sklepy, przedsiębiorstwa, instytucje) z terenu Gminy Pruchnik odpady komunalne odbierać będzie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z Jarosławia.

Zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powinna pokryć w całości koszty funkcjonowania systemu gospodarki odpadami. Z uwagi na trudne ukształtowanie terenu, rozproszoną zabudowę oraz utrudnione dojazdy do niektórych budynków, zebrana kwota od mieszkańców za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych nie wystarczyła na wykonanie usługi. Fakt ten powodował, że Gmina musiała dopłacać do odbioru odpadów komunalnych. Obecnie aby nie podnosić opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz zapobiec zniszczeniu niektórych dróg gminnych, które nie są przystosowane do dużych i ciężkich samochodów PGKiM, Gmina musiała ograniczyć dojazd do budynków o utrudnionym dojeździe do posesji.

Mieszkańcy o trudnym dojeździe do ich posesji zobowiązani są raz w miesiącu do wystawienia pojemników z odpadami komunalnymi jak również odpady segregowane w workach dostarczyć do dróg wojewódzkich, powiatowych (bądź  wskazanych miejscach na drogach gminnych).

Zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku obowiązującym na terenie Gminy Pruchnik właściciele nieruchomości zobowiązani są wystawiać pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych na czas odbierania tych odpadów w miejscu umożliwiającym swobodny do nich dojazd i dostęp  pracowników przedsiębiorstwa odbierającego odpady. W przypadku, gdy wyznaczenie miejsca zbierania odpadów nie jest możliwe na terenie nieruchomości na której powstają odpady, właściciel nieruchomości zobowiązany jest do zapewnienia usytuowania pojemników na odpady komunalne na terenie innej nieruchomości na zasadach uzgodnionych z jej właścicielem.

Pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych należy ustawić przy nieruchomości w miejscach odpowiadających przepisom prawa budowlanego, w sposób nie powodujący uciążliwości i utrudnień dla mieszkańców nieruchomości lub osób trzecich.

Dodatkowe informacje w powyższej sprawie uzyskać można w Urzędu Miejskiego w Pruchniku pok. nr 17 i 35 lub tel. 16 623 61 26 i 16 623 61 24 .

Mapy z zaznaczonymi trasami przejazdu śmieciarki:

  1. Pruchnik, Rozbórz, Rzeplin, Hawłowice
  2. Jodłówka, Świebodna
  3. Kramarzówka

 

  Wejscia: 17772