strona domowa
strona domowa

Urząd Miejski w Pruchniku

ul. Rynek 1, 37-560 Pruchnik
tel. 16 623 61 14, 16 628 80 24, fax 16 623 61 25
e-mail: sekretariat@gminapruchnik.p
l

Referat budżetu, finansów, podatków i opłat lokalnych

ZAŚWIADCZENIE O DOKONANIU WPŁAT PODATKÓW
(DUPLIKAT DOWODU WPŁATY)

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

 • Urząd Miejski w Pruchniku
  ul. Rynek 1
  37-560 Pruchnik
  od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 -15.00, we wtorki w godz. 8.00-16.00.

Osoby właściwe do załatwienia sprawy

 • obsługa osób fizycznych i prawnych:

  - Olejarz Kazimiera – inspektor
  - mgr Urban Artur – inspektor
  - Kielar Anna – inspektor.

I piętro, pok. Nr 26
tel. 16 623 61 19

Sposób załatwienia sprawy

 • Wydanie zaświadczenia.

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o wydanie zaświadczenia. Wniosek ten winien zawierać następujące dane: NIP, datę, adres i nazwisko (nazwę) podatnika, adres zamieszkania (siedziba), rodzaj podatku, nazwa instytucji w której zaświadczenie będzie przedłożone, określenie rodzaju sprawy.

Opłata

 • Wydanie zaświadczenia podlega opłacie skarbowej w kwocie 21,00 zł od każdego egzemplarza. Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia na rachunek Urzędu Miejskiego w Pruchniku.

Termin załatwienia sprawy

 • Zaświadczenie jest wydawane bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 7 dni.

Tryb odwoławczy

 • Zażalenie na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia wnosi się w terminie 7 dniu od daty doręczenia postanowienia stronie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu za pośrednictwem Burmistrza Pruchnika.

Podstawa prawna

 • Art. 306a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201 z późniejszymi zmianami)

Uwagi

 • Wpłaty można dokonać na rachunek bankowy nr  19 9096 0004 2003 0018 0975 0024, w kasie Urzędu Miejskiego w Pruchniku.

Dokumenty do pobrania

 • brak.


  Wejscia: 5202