strona domowa
strona domowa

Urząd Miejski w Pruchniku

ul. Rynek 1, 37-560 Pruchnik
tel. 16 623 61 14, 16 628 80 24, fax 16 623 61 25
e-mail: sekretariat@gminapruchnik.p
l

Referat budżetu, finansów, podatków i opłat lokalnych

PODATEK LEŚNY

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

 • Urząd Miejski w Pruchniku
  ul. Rynek 1
  37-560 Pruchnik
  od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 -15.00, we wtorki w godz. 8.00-16.00.

Osoby właściwe do załatwienia sprawy

 • obsługa osób fizycznych:
  - Olejarz Kazimiera – inspektor
  - mgr Urban Artur – inspektor

 • obsługa osób prawnych:
  - Kielar Anna – inspektor.

I piętro, pok. Nr 26
tel. 16 623 61 19

Sposób załatwienia sprawy

 • Wydanie decyzji w sprawie naliczenia podatku leśnego dla osób fizycznych
 • Kontrola poprawności złożonej deklaracji na podatek leśny dla osób prawnych

Wymagane dokumenty

 • Deklaracja w sprawie podatku leśnego – od osób prawnych (DL – 1)
 • Informacja o lasach – dla osób fizycznych (IP – 1)
  (deklaracja i informacja dostępna na stronie internetowej urzędu oraz w Urzędzie Miejskim w Pruchniku pokój Nr 20)

Opłata

 • Nie pobiera się opłat

Termin załatwienia sprawy

 • Osoby prawne składają deklarację podatkową w terminie do 15 stycznia roku podatkowego lub w ciągu 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku lub korektę do złożonej deklaracji
 • Osoby fizyczne składają informację IP – 1 w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku lub jego wygaśnięcie.

Tryb odwoławczy

 • Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu za pośrednictwem Burmistrza Pruchnika w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 2383 ze zm.)

 • Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (t.j Dz. U. z 2019 r., poz. 888 ze zm.)

 • Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2023 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 r.

 • Stawka podatku leśnego na rok 2024 wynosi 327,43 x 0,220 m3 = 72,0346 zł.

Uwagi

 • Osoby prawne wpłacają obliczony w deklaracji podatek bez wezwania na rachunek urzędu lub w kasie w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do 15 każdego miesiąca
 • Osoby fizyczne wpłacają podatek leśny na podstawie decyzji wymiarowej w czterech ratach płatnych:
  a. I rata płatna do 15 marca roku podatkowego
  b. II rata płatna do 15 maja roku podatkowego
  c. III rata płatna do 15 września roku podatkowego
  d. IV rata płatna do 15 listopada roku podatkowego
 • Podatnicy mogą dokonać wpłaty podatku na rachunek bankowy nr 19 9096 0004 2003 0018 0975 0024, w kasie Urzędu Miejskiego w Pruchniku lub do rąk sołtysa.
 • Zwalnia się od podatku leśnego:
  a. lasy z drzewostanem w wieku do 40 lat
  b. lasy wpisane indywidualnie do rejestru zabytków
  c. użytki ekologiczne.

Dokumenty do pobrania

 

Cena drewna na 2024 rok - Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2023 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 r.

 

Cena drewna na 2023 rok - Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 r.

 

 

DOKUMENTY OBOWIĄZUJĄCE OD DNIA 01.07.2019 r.



 • 1. Informacja o lasach (IL-1)




 • 1.1. Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZIL-1)




 • 1.2. załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZIL-2)





 • 1.3. Załącznik do informacji o lasach - dane pozostałych podatników (ZIL-3)




 • 2. Deklaracja na podatek leśny (DL-1)




 • 2.1. Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZDL-1)




 • 2.2 Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZDL-2)




 

 


 

DOKUMENTY OBOWIĄZUJĄCE DO DNIA 30.06.2019 r.

 • Deklaracja na podatek od nieruchomości (DL-1)




  • Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych, o gruntach, o lasach (IP-1)




    Wejscia: 3509