strona domowa
strona domowa

Urząd Miejski w Pruchniku

ul. Rynek 1, 37-560 Pruchnik
tel. 16 623 61 14, 16 628 80 24, fax 16 623 61 25
e-mail: sekretariat@gminapruchnik.p
l

Referat budżetu, finansów, podatków i opłat lokalnych

ULGA INWESTYCYJNA

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

 • Urząd Miejski w Pruchniku
  ul. Rynek 1
  37-560 Pruchnik
  od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 -15.00, we wtorki w godz. 8.00-16.00.

Osoby właściwe do załatwienia sprawy

 • obsługa osób fizycznych:
  - Olejarz Kazimiera – inspektor
  - mgr Urban Artur – inspektor

 • obsługa osób prawnych:
  - Kielar Anna – inspektor.

I piętro, pok. Nr 26
tel. 16 623 61 19

Sposób załatwienia sprawy

 • Wydanie decyzji w sprawie udzielenia ulgi inwestycyjnej.

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o przyznanie ulgi inwestycyjnej

 • Zestawienie poniesionych wydatków inwestycyjnych wraz z rachunkami lub uwierzytelnionymi odpisami, stwierdzającymi wysokość tych wydatków.

Opłata

 • Nie pobiera się opłat.

Termin załatwienia sprawy

 • Do 1 miesiąca.

Tryb odwoławczy

 • Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu za pośrednictwem Burmistrza Pruchnika w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 poz. 201 t.j. z dnia 2017.02.01 ze zm.)

 • Art. 13 ust 1 pkt 1 i 2 Ustawy z dnia 15 stycznia 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1892).

Uwagi

 • Ulga inwestycyjna przysługuje podatnikom podatku rolnego z tytułu wydatków poniesionych na:

  • budowę lub modernizację budynków inwentarskich służących do chowu, hodowli i utrzymania zwierząt gospodarskich oraz obiektów służących ochronie środowiska

  • zakup i zainstalowanie:

   • deszczowni

   • urządzeń melioracyjnych i urządzeń zaopatrzenia gospodarstwa w wodę,

   • urządzeń do wykorzystywania na cele produkcyjne naturalnych źródeł energii (wiatru, biogazu, słońca, spadku wód)

 • Ulga przyznawana jest po zakończeniu inwestycji i polega na obliczeniu od należnego podatku rolnego od gruntów położonych na terenie gminy, w której została dokonana inwestycja - w wysokości 25% udokumentowanych rachunkami nakładów inwestycyjnych. Ulga z tytułu tej samej inwestycji nie może być stosowana dłużej niż przez 15 lat.

 • Ulga podatkowa stosowana jest na wniosek podatnika. Ulgę stosuję się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek.

Dokumenty do pobrania

 • brak.
  Wejscia: 3204