strona domowa
strona domowa
Budowa wieży widokowej jako infrastruktury turystycznej

 

 

 

 

 

 

Wnioskodawca

Gmina Pruchnik

Całkowita
wartość
zadania

141 937,66 zł,

Źródło i kwota
dofinansowania

  • UE z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla działania Odnowa i rozwój wsi* – 92 317,00 zł,

  • środki własne Gminy – 49 620,66 zł.

Termin
realizacji
zadania **

07.02.2013 - 31.01.2015

Wykonawca

Inter – Pol Ujma Paweł, Szówsko, ul. Zamojska 10, 37-500 Jarosław ***

(przetarg nr IZ 271/3/2014)

* więcej informacji można pobrać ze strony www.wrota.podkarpackie.pl w zakładce PROW 2007-2013/Nabory wniosków ogłaszane przez LGD lub ze strony www.ztradycjawnowoczesnosc.pl

** termin realizacji zadania obejmuje okres od dnia złożenia wniosku do LGD do planowanego jego rozliczenia finansowo-merytorycznego z Urzędem Marszałkowskim

*** więcej informacji, szczegółów technicznych można pobrać ze strony internetowej www.pruchnik.bip.info.pl z zakładki zamówienia publiczne/przetargi/2014

 

Najważniejsze etapy realizacji powyższego zadania:

07.02. 22.03.2013 Gmina Pruchnik złożyła do LGD Stowarzyszenie „Z tradycją w nowoczesność” z siedzibą w Pawłosiowie wniosek o dofinansowanie w/w zadania., wniosek został wybrany do dofinansowania przez Radę LGD i przekazany do weryfikacji formalnej i merytorycznej do instytucji wdrażającej tj. Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

06.08.2013 podpisanie umowy o przyznanie pomocy na budowę wieży pomiędzy Samorządem Województwa Podkarpackiego a Gminą Pruchnik

07.02 – 13.03.2014 przygotowanie dokumentacji przetargowej, ogłoszenie przetargu na budowę wieży widokowej, zakres robót obejmuje min.: roboty ziemne, fundamenty, izolacje, konstrukcje drewniane ścian i dachu, pokrycie dachu, schody drewniane, podłoża, posadzki. Otwarcie ofert, zawiadomienie uczestników postępowania o wyborze najkorzystniejszej oferty.

25.03. – 01.04.2014 podpisanie umowy z Wykonawcą robót , przekazanie placu budowy.

17.04.2013 – 21.01.2015 przedłożenie dokumentacji przetargowej do weryfikacji do Urzędu Marszałkowskiego, otrzymanie pozytywnej oceny postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, podpisanie aneksu do umowy (kwoty poprzetargowe) o przyznanie pomocy pomiędzy Samorządem Województwa Podkarpackiego a Gminą Pruchnik, podpisanie aneksu do umowy z Wykonawcą robót, odbiór końcowy zadania, złożenie wniosku o płatność, przekazanie przez Urząd Marszałkowski zlecenia płatności do ARMiR

 


  Wejscia: 7885