strona domowa
strona domowa
Budowa sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Pruchnik oraz przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Pruchniku

 

Wnioskodawca

Gmina Pruchnik

Całkowita
wartość
zadania

15 254 640,72 PLN w tym środki kwalifikowane - 12 212 142,34 PLN

Źródło
dofinansowania

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 - działanie 4.1 Infrastruktura Ochrony Środowiska

Kwota
dofinansowania

8 486 217,71 PLN - UE

3 725 924,63 PLN - środki własne Gminy Pruchnik

Termin
realizacji
zadania*

2008 - 17.06.2011

Wykonawca

 1. Inżynieria Rzeszów Sp. z o.o.

  35-082 Rzeszów ul. Podkarpacka 59A – rozbudowa oczyszczalni ścieków (przetarg nr IR3410/19/2009)

 2. Przedsiębiorstwo Budowlane BUDOMONT Sp. z o.o.

  ul. Polna 3a, 37-100 Łańcut – budowa kanalizacji sanitarnej (przetarg nr IR 3410/9/2010) **

* termin realizacji zadania obejmuje okres od złożenia wniosku o dofinansowanie zadania do faktycznego jego zakończenia
** więcej informacji, szczegółów technicznych można pobrać ze strony internetowej www.pruchnik.bip.info.pl z zakładki zamówienia publiczne/przetargi

W dniu 17 czerwca 2011 roku dokonano odbioru robót w ramach projektu pn, „Budowa sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Pruchnik oraz przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Pruchniku”.

Głównym celem projektu było uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Pruchnik, poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków na terenie gminy.

Projekt w założeniu dążył do ograniczenia ilości zanieczyszczeń przedostających się do wód i gleb, a także poprawę zarządzania środowiskiem. W wyniku realizacji inwestycji nastąpiła poprawa stanu środowiska przyrodniczego tej części gminy, poprawiły się także warunki życia mieszkańców oraz stworzone zostały korzystne warunki dla rozwoju przedsiębiorczości zgodnie z zasadami poszanowania środowiska. Realizacja projektu przyczyniła się do osiągnięcia standardów w zakresie ochrony środowiska zawartych w Dyrektywach przeniesionych na grunt polskiego prawa.

Realizacja przedsięwzięcia przyczyniła się do osiągnięcia następujących celów długofalowych:

 • ekologicznych - poprzez ograniczenie liczby ścieków przedostających się bez oczyszczenia do wód naziemnych i gruntowych,
 • technicznych - poprzez zastosowanie najlepszych dostępnych technologii budowy oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacji sanitarnej,
 • formalno - prawnych - poprzez dostosowanie się do norm obowiązujących w Unii Europejskiej w zakresie jakości infrastruktury wodno-kanalizacyjnej,
 • gospodarczych - poprzez zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej obszaru miejscowości objętych projektem (tworzenie nowych przedsiębiorstw, gospodarstw agroturystycznych, szczególnie z uwagi na funkcjonowanie zalewu),
 • społecznych -  poprzez podniesienie standardu życia mieszkańców, stworzenie nowych miejsc pracy (w wyniku powstawania nowych przedsiębiorstw).

Niniejszy projekt był w pełni zgodny z celami RPO Województwa Podkarpackiego 2007 - 2013, który zakładał „wzrost krajowej i międzynarodowej konkurencyjności gospodarki oraz poprawę dostępności przestrzennej Podkarpacia”. Projekt wpisuje się w założenia Działania 4.1 RPO WP (schemat A). Infrastruktura ochrony środowiska, które kładzie nacisk na ograniczenie ilości zanieczyszczeń, w tym odpadów przedostających się do środowiska, a także poprawę zaopatrzenia w wodę.

Projekt ten wpisuje się również doskonale w założenia Rozwoju Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2020.

Przedmiotem niniejszego projektu była rozbudowa oczyszczalni ścieków do przepustowości Qdśr=630m3/d oraz budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Pruchnik. Oczyszczalnia jest odbiornikiem ścieków dla okolicznych miejscowości. Oczyszczalnia ścieków obsługuje zarówno mieszkańców, jak i jednostki publiczne (szkoły podstawowe, gimnazja) i podmioty gospodarcze.

W wyniku realizacji projektu osiągnięte zostały następujące wskaźniki produktu:

 • Długość wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej 40,96 km
 • Liczba przebudowanych oczyszczalni ścieków 1

Realizacja projektu doprowadziła do osiągnięcia następujących wskaźników rezultatu:

 • Liczba osób korzystających z podłączenia do wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej – 584
 • Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC) – 3
 • Liczba osób obsługiwanych przez zmodernizowaną oczyszczalnię ścieków, w wyniku realizacji projektu – 2576
 • Liczba osób obsługiwanych przez zmodernizowaną oczyszczalnię ścieków, w wyniku realizacji projektu z obszarów wiejskich – 2576
 • Liczba firm przyłączonych do sieci kanalizacyjnej  w wyniku realizacji projektu – 26
 • Liczba firm obsługiwanych przez wybudowaną/zmodernizowaną oczyszczalnię ścieków w wyniku realizacji projektu – 26
 • Powierzchnia terenów inwestycyjnych, które zostaną wyposażone w kanalizację  w wyniku realizacji projektu – 17ha
 • Powierzchnia terenów inwestycyjnych obsługiwanych przez wybudowaną/zmodernizowaną oczyszczalnię ścieków w wyniku realizacji projektu – 17 ha
 • Przepustowość wybudowanej oczyszczalni ścieków 630 m3/doba

W skutek realizacji projektu na terenie gminy uporządkowana została gospodarka ściekowa na terenie gminy, co przyczyniło się do rozwoju i poprawy infrastruktury technicznej na obszarach wiejskich oraz zahamowania niekorzystnego procesu, jakim jest degradacja ekosystemu w związku z odprowadzanymi do niego ściekami.

Projekt doprowadził do ograniczenia ilości zanieczyszczeń przedostających się do wód i gleb, a co za tym idzie do poprawy stanu środowiska przyrodniczego tej części gminy.

W wyniku realizacji projektu poprawiły się także warunki życia mieszkańców oraz stworzone zostały korzystne warunki dla rozwoju przedsiębiorczości zgodnie z zasadami poszanowania środowiska.

 


Galeria:

Oddanie zmodernizowanej oczyszczalni.

 

 


Galeria:

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pruchnik.

 

  Wejscia: 8201