strona domowa
strona domowa
Remont zjazdu z drogi gminnej przy kościele filialnym w Pruchniku Górnym

 

 

 

 

 

Całkowita wartość zadania

43 447,62 zł, w tym roboty dodatkowe na kwotę 3 900,00 zł

Źródło
finansowania

środki własne Gminy

Termin
realizacji
zadania *

16.09.2013 – 31.10.2013

Wykonawca**

Firma Handlowo – Usługowa KOSTAR Artur Kosteczko, Rokietnica 262, 37-562 Rokietnica (przetarg nr IZ 271/20/2013)

* termin realizacji zadania obejmuje okres od podpisania umowy z Wykonawcą  zadania do planowanego jego zakończenia merytoryczno-finansowego

** więcej informacji, szczegółów technicznych można pobrać ze strony internetowej www.pruchnik.bip.info.pl z zakładki zamówienia publiczne/przetargi/2013

Najważniejsze etapy realizacji powyższego zadania:

21.08. – 09.09.2013 przygotowanie dokumentacji przetargowej, ogłoszenie przetargu, otwarcie ofert, zawiadomienie uczestników postępowania o wyborze najkorzystniejszej oferty.

16.09.2013 podpisanie umowy z Wykonawcą, zakres rzeczowy robót obejmuje min.: roboty rozbiórkowe, wykonanie przepustów, podbudowy z kruszywa naturalnego (62,16 m2) i łamanego (62,16 m2), nawierzchni z kostki brukowej, balustrad z pochwytami itp. Zakres robót szczegółowo określony w zakresie objętym przedmiarem robót/kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ (dokumentacja przetargowa).

30.09. 14.10.2013 podpisanie umowy na roboty dodatkowe polegające na wykonaniu schodów po obu stronach zjazdu, umocnienia skarp płytami chodnikowymi, miejsca postojowego z kostki szarej, odbiór końcowy robót objętych przetargiem i robót dodatkowych.

 


  Wejscia: 6476