strona domowa
strona domowa
Remont drogi gminnej ul. Armii Krajowej w Pruchniku - (nr 116680R)

 

 

 

 

 

 

Wnioskodawca

Gmina Pruchnik

Całkowita
wartość
zadania

980 056,04 PLN

Źródło
dofinansowania

Ze środków budżetu państwa w ramach wieloletniego programu pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”

Kwota
dofinansowania

484 700,00 PLN - budżet państwa

495 356,04 PLN - środki własne Gminy Pruchnik

Termin
realizacji
zadania*

29.09.2011-05.12.2011

Wykonawca

Budowa Dróg i Mostów Marcin Babiś, Świebodna 28, 37-560 Pruchnik (przetarg nr IR 271/6/2011)**

* termin realizacji zadania obejmuje okres od złożenia wniosku o dofinansowanie zadania do faktycznego jego zakończenia
** więcej informacji, szczegółów technicznych można pobrać ze strony internetowej www.pruchnik.bip.info.pl z zakładki zamówienia publiczne/przetargi

Remont drogi gminnej ul. Armii Krajowej Nr 116680R w Pruchniku, na odcinku od km 0+000 do km 0+ 639,5, szer. 6m.

Zakres rzeczowy robót obejmował**:

 1. Roboty przygotowawcze
 2. Roboty ziemne
 3. Podbudowy - Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - 1757 m2 - Wykonanie i zagęszczenie w-wy odcinająco - odsączającej mechanicznie 1757m2 - Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - tłucznia kamiennego gr. 20 cm - 1757m2 - Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką BA 0-16 mm - 306 t - Wyrównanie podbudowy tłuczniem kamiennym, gr. 10 cm - 218,15m3
 4. Nawierzchnie - Nawierzchnie z mieszanek mineralno -asfaltowych BA 0-16 o grubości 4 cm - warstwa wiążąca - 4306,20m2 - Nawierzchnie z mieszanek mineralno -asfaltowych BA 0-12,8 o grubości 4 cm - warstwa ścieralna - 4380,20 m2
 5. Roboty wykończeniowe
 6. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu - Ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych - szt. 14 - Przymocowanie do gotowych słupków znaków ostrzegawczych typ A, folia odblaskowa I generacji - szt. 14
 7. Elementy ulic i dróg - Krawężniki betonowe o wymiarach 15×30 cm z wykonaniem ław z betonu B-10 na podsypce cementowo - piaskowej - 1296mb - Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne chodnika wykonywane ręcznie - 1411m2 - Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego - 20 cm - 141 m2 - Chodniki z kostki brukowej o gr. 6 cm szarej na podsypce cementowo-piaskowej - 1230,36m2 - Chodniki z kostki brukowej o gr. 6 cm kolorowej na podsypce cementowo - piaskowej - 131,04m2 - Nawierzchnia na zjazdach z kostki brukowej o gr. 8 cm, szarej na podsypce cementowo - piaskowej - 49,5m2 Obrzeża betonowe o wymiarach 30*8 na podsypce cementowo - piaskowej - 768 m.

Dotacja na dofinansowanie w/w zadania została rozliczona z Podkarpackim Urzędem Wojewódzkim.

Galeria:

Podpisanie umowy na dofinansowanie zadania przez Panią Małgorzatę Chomycz Wojewodę Podkarpackiego i Pana Wacława Szkołę Burmistrza Pruchnika.

 

Roboty dodatkowe na zadaniu pt. Remont Drogi gminnej ul Armii Krajowej (Nr 11680R) w PruchnikuCałkowita
wartość
zadania

167 043,72 PLN

Termin
realizacji
zadania*

12.07.2011-19.07.2011

Wykonawca

Budowa Dróg i Mostów Marcin Babiś, Świebodna 28, 37-560 Pruchnik (przetarg nr IR 271/12/2011)**

* termin realizacji zadania obejmuje okres od złożenia wniosku o dofinansowanie zadania do faktycznego jego zakończenia
** więcej informacji, szczegółów technicznych można pobrać ze strony internetowej www.pruchnik.bip.info.pl z zakładki zamówienia publiczne/przetargi

Odbioru końcowego robót dokonano w dniu 19-07-2011 roku. Zakres robót dodatkowych obejmował min:

 1. Wykonanie stabilizacji podłoża w miejscach przełomów 1700 m2
 2. Ułożenie korytek ściekowych 50*60*05 na długości 500 mb
 3. Ułożenie kolektora deszczowego z rur HDOE fi 500 na długości 140mb
 4. Wykonanie studni rewizyjnej fi 1200 wys. do 3m 2 szt
 5. Wykonanie drenażu z rury PCV fi 100 perforowanej w obsypce żwirowej na długości 140 mb

 

Galeria:

Realizacja zadania "Remont drogi gminnej ul. Armii Krajowej w Pruchniku stan na czerwiec 2011 roku.

Galeria:

Realizacja zadania "Remont drogi gminnej ul. Armii Krajowej w Pruchniku stan na wrzesień 2011 roku.

  Wejscia: 9615