strona domowa
strona domowa
Remont drogi gminnej Nr 140003 R Jodłówka - Leśniczówka dz. nr ewid. 2666/3

 

 

 

 

 

Wnioskodawca

Gmina Pruchnik

Całkowita
wartość
zadania

227 307,73 PLN , w tym inspektor nadzoru

Źródło i kwota
dofinansowania

 • ze środków budżetu państwa dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania związane z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych do 80% kosztów kwalifikowalnych - 164 245,98 PLN
 • ze środków własnych Gminy Pruchnik - 63 061,75 PLN

Termin
realizacji
zadania*

20.05.2014 - 31.10.2014*

Wykonawca

Konsorcjum Firm: Lider Konsorcjum -Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów S.A. Ul. Białobrzeska 159, 37-110 Żołynia
Partner Konsorcjum PBI WMB Sp. z o.o., Ul. Błonie 8, 27-600 Sandomierz (przetarg nr IZ 271/8/2014)**

* termin realizacji zadania obejmuje okres od podpisania umowy z Wykonawcą zadania do planowanego jego rozliczenia merytoryczno-finansowego z Podkarpackim Urzędem Wojewódzkim

** więcej informacji, szczegółów technicznych można pobrać ze strony internetowej www.pruchnik.bip.info.pl z zakładki zamówienia publiczne/przetargi/2014

Zakres robót obejmuje:

 1. roboty kwalifikowane (OBJĘTE PROMESĄ OD MAiC)  w km od 0+000-0+290 i 0+640-0+850, w tym min.:
  • Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm – 1221 m2
  • Nawierzchnia z mieszanek mineralno - bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm – 1221 m2
  • Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m - utwardzenie poboczy – 19,20 m3
  • Wykonanie rowów przydrożnych, przepustów
  • Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm – 714 m2
  • Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm – 714 m2
  • Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m - umocnienie poboczy – 20,16 m3
 2. roboty niekwalifikowane w km od 0+290 do 0+640 i 0+850 do 0+894, w tym min.:
  • Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. V - VI (mijanka) – 77,7 m2
  • Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm (mijanka) – 77,7 m2
  • Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 7 cm (mijanka) – 77,7 m2
  • Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 5 - 8 w ilości 8.0 dm3/m2 – 1302,7m2


Najważniejsze etapy realizacji powyższego zadania:

27.02.2014 otrzymanie od Ministra Administracji i Cyfryzacji promesy na dofinansowanie remontu w/w drogi gminnej.

10.04. - 22.05.2014 przygotowanie dokumentacji przetargowej, ogłoszenie przetargu na remont drogi. Otwarcie ofert, zawiadomienie uczestników postępowania o wyborze najkorzystniejszej oferty. Podpisanie umowy z Wykonawcą robót, przekazanie placu budowy.

29.05.2014 przedłożenie wniosku i dokumentacji poprzetargowej do Wojewody Podkarpackiego.

 

 

  Wejscia: 8378