strona domowa
strona domowa
Stypendia szkolne (socjalne) dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Pruchnik
poniedziałek, 18 sierpnia 2014 22:32

Formy stypendium szkolnego:

 1. całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wykraczających poza zajęcia realizowane w ramach planu nauczania a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;
 2. całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych i słuchaczy kolegiów publicznych poza miejscem zamieszkania;
 3. pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, w szczególności zakup podręczników, stroju sportowego, tornistra itp.

Warunki:

O stypendium szkolne mogą ubiegać się uczniowie, którzy spełniają następujące kryteria:

 • są uczniami szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczami publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
 • są wychowankami publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo, w tym także w stopniu głębokim, udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
 • są uczniami szkół niepublicznych i nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do ukończenia realizacji obowiązku nauki;
 • są słuchaczami niepublicznych kolegiów nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do 24 roku życia;
 • są mieszkańcami gminy Pruchnik;
 • znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe;
 • miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia (dochodu z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku tj. za m-c sierpień 2013 r.) uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być wyższa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – 456 zł netto.

Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek:

 • rodziców, opiekunów prawnych niepełnoletniego ucznia,
 • pełnoletniego ucznia,
 • odpowiedniego dyrektora szkoły, kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych, kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka, o którym mowa w art. 90b ust. 3 pkt 2.

Termin i sposób załatwienia:

 • nabór wniosków na rok szkolny 2014/2015 będzie prowadzony do 15 września 2014 r., w przypadku słuchaczy kolegiów – do 15 października 2014 r.

Wymagane dokumenty:

 1. wypełniony wniosek;
 2. dokumenty potwierdzające dochody członków rodziny ucznia z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony tj.:
 • zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości uzyskanych dochodów;
 • odcinek emerytury/renty za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku lub wyciąg bankowy potwierdzający wypłatę świadczenia wraz z aktualną decyzją ZUS potwierdzającą wysokość wypłaconego świadczenia,
 • zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o statusie bezrobotnego i wysokości uzyskiwanego zasiłku,
 • zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej potwierdzające korzystanie ze świadczeń pieniężnych na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej,
 • zaświadczenie o świadczeniach uzyskanych z Ośrodka Pomocy Społecznej np. zasiłek rodzinny;
 • zaświadczenie o wysokości otrzymywanego stypendium, innego niż stypendium szkolne,
 • w przypadku gdy członek rodziny ucznia jest właścicielem gospodarstwa rolnego –zaświadczenie właściwego organu o wielkości gospodarstwa ha przeliczeniowych / za dochód z jednego ha przeliczeniowego przyjmuje się kwotę 250 zł/,
 • oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanych pozostałych dochodów osiągniętych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku,
 • dokumenty potwierdzające utratę dochodu oraz wysokość utraconego dochodu, jeżeli dochód rodziny uległ obniżeniu na skutek utraty dochodu przez członka rodziny,
 • osoby prowadzące działalność gospodarczą są zobowiązane do przedstawienia: informacji o dochodach uzyskanych w 2013 r. i formie opodatkowania, tj. w formie zaświadczenia z Urzędu Skarbowego, a w przypadku działalności gospodarczej opodatkowanej na podstawie przepisów o zryczałtowanych formach opodatkowania -zaświadczenie z US o formie opodatkowania a za dochód należy przyjąć kwotę zadeklarowaną przez wnioskodawcę na oświadczeniu wraz z dowodem opłacenia składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.
 • kopię odpisu wyroku zasądzającego alimenty lub kopię odpisu protokołu zawierającego treść ugody sądowej oraz zaświadczenie od komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów oraz o wysokości wyegzekwowanych alimentów,
 • wyrok sądowy potwierdzający wysokość zasądzonych alimentów na rzecz innych osób oraz potwierdzenie przekazania faktycznie płaconych alimentów,
 • oświadczenia rodziców o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych.

Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, pomniejszoną o:

 1. miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych,
 2. składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach,
 3. kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Rodzina - oznacza to odpowiednio następujących członków rodziny: małżonków, rodziców dzieci, opiekuna faktycznego dziecka oraz pozostające na utrzymaniu dzieci w wieku do ukończenia 25 roku życia, a także dziecko, które ukończyło 25 rok życia legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy; do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, a także pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko;

Jednocześnie informujemy, iż w poszczególnych przypadkach mogą być wymagane inne dokumenty, nie objęte powyższym zestawieniem.

Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Miejski w Pruchniku
ul. Rynek 1  37-560 Pruchnik,
piętro I pok. 18  tel. 16 623 61 28

Pouczenie:

 1. Wnioskodawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić organ, który przyznaje stypendium, o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego (art. 90 o ust. 1 ustawy o systemie oświaty)
 2. Stypendium szkolne wstrzymuje się lub cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowią podstawę przyznania stypendium szkolnego (art. 90 o ust. 4 ustawy o systemie oświaty).
 3. Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Wniosek do pobrania

 

 

  Wejscia: 2048