strona domowa
strona domowa
Zawiadomienie o XXXVIII Sesji Rady Miejskiej w Pruchniku
wtorek, 19 sierpnia 2014 07:46

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pruchniku zawiadamia, że w dniu 16 października 2014 r. (czwartek) o godz. 09:00 w Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Pruchniku odbędzie się XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Pruchniku.

Zaplanowany porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad oraz powitanie zaproszonych gości.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu obrad z XXXVII Sesji.
 4. Przyjęcie sprawozdania Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
 5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 6. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie zmian w budżecie gminy Pruchnik na 2014 rok.
  2. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na okres przekraczający rok budżetowy na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie projektów budowlanych oraz wykonawczych budowy systemu gospodarki ściekowej w gminie Pruchnik – etap III”,
  3. w sprawie ustalenia regulaminu targowiska stałego „Mój Rynek” przy ul. Parkowej w Pruchniku.
  4. w sprawie zaopiniowania projektu założeń do projektu scalenia gruntów obrębu Jodłówka,
  5. w sprawie zaopiniowania projektu założeń do projektu scalenia gruntów obrębu Kramarzówka,
  6. w sprawie zaopiniowania projektu założeń do projektu scalenia gruntów obrębu Pruchnik,
  7. w sprawie zaopiniowania projektu założeń do projektu scalenia gruntów obrębu Rzeplin,
  8. w sprawie nadania imienia Środowiskowemu Domowi Samopomocy w Pruchniku,
  9. w sprawie zmian w statucie Środowiskowego Domu Samopomocy w Pruchniku stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 91/XI/2011 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 24 listopada 2011 r.
 7. Interpelacje i wolne wnioski.
 8. Sprawy różne.
 9. Zakończenie sesji.

 

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pruchniku
Władysław Flak

 

  Wejscia: 1653