strona domowa
strona domowa
piątek, 28 listopada 2014 11:11

I Inauguracyjna Sesja Rady Miejskiej w Pruchniku VII kadencji - 2014-2018

 

W dniu 27 listopada 2014 r. w Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Pruchniku odbyła się I Inauguracyjna Sesja Rady Miejskiej w Pruchniku zwołana przez Komisarza Wyborczego w Przemyślu w celu złożenia ślubowania przez nowowybranych radnych do Rady Miejskiej w Pruchniku.

Do czasu wyboru nowego Przewodniczącego Rady pierwszą sesję prowadził radny najstarszy wiekiem, Pan Bolesław Sosnowski. Po powitaniu radnych i zaproszonych gości, radny senior złożył wszystkim gratulacje uzyskanych głosów i uzyskanych mandatów, a następnie Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej w Pruchniku – Pan Mariusz Trojak dokonał wręczenia Zaświadczeń o wyborze. 
Pan Mariusz Trojak podziękował wszystkim mieszkańcom, wyborcom gminy Pruchnik za udział w wyborach, kandydatom za wzięcie udziały w wyborach, a w imieniu własnym oraz całej Miejskiej Komisji, złożył gratulacje oraz wyrazy uznania radnym, którzy zostali wybrani. Przewodniczący Komisji zwracając się jeszcze do radnych poprosił, aby zawsze pamiętali o tym, że mandat radnego to jest przede wszystkim mandat zaufania, jaki otrzymali od swoich wyborców, dlatego wykonywaną pracę zawsze powinni wykonywać jako służbę dla dobra miasta i gminy Pruchnik, ale przede wszystkim dla dobra jej mieszkańców. Następnie wszyscy radni otrzymali zaświadczenia o wyborze.

W dalszej części, po odczytaniu roty ślubowania, każdy radny z osobna złożył ślubowanie – wymawiając słowa „Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.”

Najważniejszym powodem zwołania Sesji oprócz złożenia ślubowania był wybór nowego Przewodniczącego Rady Miejskiej, a następnie Wiceprzewodniczących, członków i Przewodniczących poszczególnych komisji stałych.

Przewodniczący Rady oraz Wiceprzewodniczący wybrani zostali w wyborach tajnych, natomiast składy osobowe komisji stałych w głosowaniu jawnym. Ponadto odbyło się glosowanie nad wyborem Przewodniczących poszczególnych komisji stałych.

Skład nowo wybranej Rady Miejskiej w Pruchniku VII kadencji w latach 2014 – 2018 przedstawia się następująco:

KOMISJA REWIZYJNA

KOMISJA BUDŻETOWO – GOSPODARCZA

KOMISJA SPRAW SPOŁECZNYCH

Nowo wybrana Rada podjęła już pierwsze uchwały dotyczące funkcjonowania gminy, tj. obniżyła cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego z kwoty 61,37 za 1 q do kwoty 53,00 zł za 1 q, dzięki czemu podatek rolny w 2015 r. pozostanie na tym samym poziomie co w roku bieżącym; przedłużono okres obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków, a także przyjęto roczny program współpracy gminy Pruchnik z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

  Wejscia: 2201