strona domowa
strona domowa
Dni Pruchnika 2011
wtorek, 21 czerwca 2011 19:38

 

W dniu 1 stycznia 2011 roku po 77 latach Pruchnik odzyskał statut miasta. Aby upamiętnić ten fakt Urząd Miejski w Pruchniku wraz z Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Pruchniku zorganizowali w dniach 18-19 czerwca 2011 roku Dni Pruchnika.

 

 

Msza Św. o godz. 900 w dniu 18.06.2011, której przewodniczył ks. Bp. Edward Białogłowski rozpoczęła dwudniowe święto z okazji odzyskania praw miejskich przez Pruchnik.

O godz. 1030 w Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Pruchniku rozpoczęła się uroczysta Sesja Rady Miejskiej w Pruchniku. Sesji, poświęconej tym niecodziennym wydarzeniom przewodniczył przewodniczący Rady Miejskiej w Pruchniku Pan Władysław Flak.

Wiceminister Gospodarki Mieczysław Kasprzak złożył na ręce Burmistrz Pruchnika – Pana Wacława Szkoły akt nadania praw miejskich dla miejscowości Pruchnik. Rozporządzenie Rady Ministrów o powstaniu nowych miast wydano w lipcu ubiegłego roku.

Burmistrz podziękował Panu Edwardowi Brzuchaczowi byłemu naczelnikowi gminy Pruchnik za rozpoczęcie starań o odzyskanie praw miejskich oraz Panu Stanisławowi Górskiemu Wójtowi kadencji 2006-2010 za doprowadzenie ich do finału.

W kolejnym punkcie sesji Pan dr Marian Wolski pracownik Polskiej Akademii Nauk przedstawił wykład nt. historii Pruchnika.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pruchniku poinformował zaproszonych gości, że w związku z dzisiejszą uroczystością Rada Miejska w Pruchniku podjęła Uchwałę o przyznaniu okolicznościowych medali.

Pan Wacław Szkoła - Burmistrz Pruchnika wraz z Panem Władysławem Flakiem Przewodniczącym Rady Miejskiej w Pruchniku wręczyli medale okolicznościowe zaproszonym gościom, otrzymali je min.:

 1. J. E. Ks. Bp Edward Białogłowski
 2. Mieczysław Kasprzak – Wiceminister Gospodarki
 3. Andrzej Ćwierz – Poseł na Sejm RP
 4. Mieczysław Golba – Poseł na Sejm RP
 5. Tomasz Kulesza – Poseł na Sejm RP
 6. Marek Rząsa – Poseł na Sejm RP
 7. Piotr Tomański – Poseł na Sejm RP
 8. Małgorzata Chomycz – Wojewoda Podkarpacki
 9. Mirosław Karapyta – Marszałek Województwa Podkarpackiego
 10. Zygmunt Cholewiński – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego
 11. Lucjan Kuźniar – Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego
 12. ks. Archiprezbiter Andrzej Surowiec – proboszcz Parafii Chrystusa Króla w Jarosławiu
 13. ks. Wiesław Dziwik – Dyrektor Radia AVE MARIA w Jarosławiu
 14. ks. Prałat Kazimierz Wójcikowski – Proboszcz Parafii  p.w. M.B. Pocieszenia  w Jodłówce
 15. ks. Dziekan  Kazimierz Trelka – proboszcz Parafii p.w. św. Mikołaja Biskupa w Pruchniku
 16. ks. Kanonik Józef Misztal – proboszcz Parafii Rozbórz Okrągły
 17. ks. Zbigniew Szostecki – proboszcz Parafii p.w. św. Klemensa w Kramarzówce,
 18. ks. Andrzej Kopcza
 19. ks. Paweł Bajger
 20. Leszek Szczybyło – Przewodniczący Rady Powiatu Jarosławskiego
 21. Henryk Szczepanik – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Jarosławskiego
 22. Jerzy Batycki – Starosta Jarosławski
 23. Józef Szkoła – Wicestarosta Jarosławski
 24. Tadeusz Chrzan – Radny Powiatu Jarosławskiego
 25. Tomasz Oronowicz – Radny Powiatu Jarosławskiego
 26. Marian Romanik – Radny Powiatu Jarosławskiego
 27. dr Marian Wolski
 28. Dariusz Tracz – Dyrektor Wydz. Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego
 29. Jacek Wojtas – Podkarpacki Kurator Oświaty
 30. Józef Gdański – Podkarpacki Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie
 31. Janusz Konieczny – Prezes Zarządu Wojewódzkiego ZOSP w Rzeszowie
 32. Kazimierz Ziobro – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Jarosławiu
 33. Marek Puzio – Kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Jarosławiu
 34. Małgorzata Sznejder-Dutko – Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Jarosławiu
 35. Robert Matusz – z-ca Komendanta Powiatowego Policji w Jarosławiu
 36. Piotr Biały – Komendant Powiatowy PSP w Jarosławiu
 37. Zygmunt Jasiłek – Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej KP PSP w Jarosławiu
 38. Juliusz Wójcik – Nadleśniczy Nadleśnictwa Kańczuga
 39. Krzysztof Pobuta – Komendant Miejski Policji w Przemyślu
 40. Adam Halwa – Dyrektor Centrum Kulturalnego w Przemyślu
 41. Jacek Sołek – Burmistrz Miasta i Gminy Kańczuga
 42. Zbigniew Blecharczyk – Wójt Gminy Dubiecko
 43. Ryszard Bugiel – Wójt Gminy Kamień
 44. Roman Kałamarz – Wójt Gminy Jarosław
 45. Bożena Gmyrek – Wójt Gminy Rokietnica
 46. Wacław Szkoła – Burmistrz Pruchnika
 47. Stanisław Kłopot – Zastępca Burmistrza Pruchnika
 48. Renata Mikłasz – Skarbnik Gminy Pruchnik
 49. Robert Grządziel – Sekretarz Gminy Pruchnik
 50. Stanisław Górski –Wójt Gminy Pruchnik w kadencji 2006-2010
 51. Edward Brzuchacz  - Naczelnik Gminy Pruchnik
 52. Adam Tołpa Wice-Wójt w kadencji 2002-2006
 53. Stanisław Konieczny  - wieloletni Wójt Gminy Chłopice
 54. Wojciech Domaradzki – Poseł IV kadencji na Sejm w latach 2001-2005
 55. Jerzy Bar – Przewodniczący Rady Gminy Pruchnik w kadencji 2006-2010
 56. Dariusz Jasiewicz – Prezes Stowarzyszenia Miłośników Jarosławia
 57. Agnieszka Sosna – Redaktor Naczelny Gazety Jarosławskiej
 58. Roman Kijanka – Redaktor Gazety Codziennej  NOWINY
 59. Aleksandra Wdowik – Prezes Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Pruchnickiej
 60. Lucyna Paulo - Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Jarosławiu
 61. Zbigniew Bratkowski – Kapelmistrz Strażackiej Orkiestry Dętej w Pruchniku
 62. Wojciech Mikłasz – Kierownik Posterunku Policji w Pruchniku
 63. Włodzimierz Ziemiński – Dyrektor Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Panaceum w Pruchniku
 64. Marzena Rachoń – Wicedyrektor Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Panaceum w Pruchniku
 65. Kazimierz Piwoda –Kierownik Banku Spółdzielczego w Pruchniku
 66. Wacław Krawczyk – Prezes Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Pruchniku
 67. Stanisław Knap – właściciel Zakładu Stolarskiego „KNAPOL”
 68. Sołtysi i Przewodniczący Rad osiedli gminy Pruchnik
 69. Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych i kierownicy referatów Urzędu Miejskiego w Pruchniku
 70. Pracownicy Urzędu Miejskiego w Pruchniku
 71. Radni Rady Miejskiej w Pruchniku

Następnym punktem sesji było wręczenie przez Panią Małgorzatę Chomycz – Wojewodę Podkarpacką oraz Panią Aleksandrę Wdowik – Prezesa Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Pruchnickiej statuetek zasłużony dla ziemi pruchnickiej.

Statuetki Słonecznika otrzymali:

 1. Ks. Br. Markiewicz

  Naszemu wielkiemu Rodakowi, szlachetnemu Duszpasterzowi za piękną postawę gorliwego i świętego kapłaństwa, lekcje patriotyzmu i miłości do drugiego człowieka.

 2. Śp. Krystyna Sowińska

  za szczególne umiłowanie Naszej Małej Ojczyzny, życzliwość, ciepło, wrażliwość artystyczną i otwartość na potrzeby drugiego człowieka; wysiłek wkładany w upowszechnianie regionalnych tradycji, organizację przedsięwzięć, które pozostawiły ślady w naszych sercach i pamięci.

 3. Gen dr śp. Marek Papała

  za wszelkie działania, które pozwalały spełniać marzenia Polaków o kraju praworządnym i bezpiecznym; za otwartość na potrzeby pruchnickiej społeczności oraz dokonania, które pozostaną w naszej serdecznej pamięci.

 4. Śp. Józef  Babiś

  w dziedzinie przedsiębiorczości

  za wkład w rozwój lokalnej przedsiębiorczości, pomysłowość, postawę, którą najpiękniej oddają słowa Jana Pawła II:

  „Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada (…),

  lecz przez to, czym dzieli się z innymi.”

 5. Wacław Szkoła

  w dziedzinie rozwoju gospodarczego gminy Pruchnik

  za znaczące osiągnięcia w rozwoju infrastruktury naszej Gminy, wytrwałość i skuteczność w realizacji wyznaczonych zadań oraz poprawę jakości życia społeczno – gospodarczego jej mieszkańców.

 6. Ks. Kazimierz Wójcikowski - Proboszcz Parafii Jodłówka

  za kapłańską gorliwość w szerzeniu Kultu Maryi Jodłowieckiej, nieustającą troskę o piękny wygląd Sanktuarium oraz wskazywanie parafianom i pielgrzymom głębi kontemplacji i modlitwy.

 7. Ks. Kazimierz Trelka - Proboszcz Parafii Pruchnik

  za wybitną działalność duszpasterską

  przekazywanie parafianom najlepszych wartości i kształtowanie młodzieży w duchu religijnym oraz wkład w pomnażanie i utrzymanie dóbr kościelnych.

 8. Zdzisław Szkoła

  za długoletnie, wzorowe pełnienie funkcji komendanta Ochotniczej Straży Pożarnej oraz dotychczasową, bezinteresowną działalność społeczną.

 9. Maria Gwizdała

  w dziedzinie oświaty

  za wykształcenie wielu pokoleń dzieci i młodzieży  w duchu patriotyzmu i znajomości historii oraz  promocję piękna Ziemi Pruchnickiej.

 10. Stanisław Szeliga

  w dziedzinie oświaty

  za wkład w rozwój infrastruktury oświatowej, przeprowadzenie reformy oświaty na terenie gminy Pruchnik oraz wieloletnią pełną oddania i godną naśladowania pracę z młodzieżą

 11. Janina Szczepanik

  w dziedzinie oświaty

  za pełne uznania, przykładne pełnienie funkcji dyrektora szkoły, tworzenie dobrej atmosfery pracy, dbałość o rozwój talentów i wzmacnianie poczucia własnej wartości wychowanków oraz umiejętność konstruktywnego dialogu z ich rodzicami.

 12. Halina Wojdyło

  w dziedzinie kultury

  za długoletnią twórczą pracę na rzecz rozwoju kultury, promocję Ziemi Pruchnickiej poprzez wspieranie i rozwijanie lokalnych inicjatyw kulturalnych oraz „ocalanie od zapomnienia” rodzimej tradycji.

 13. Zbigniew Bratkowski

  w dziedzinie kultury

  za założenie i długoletnie prowadzenie Strażackiej Orkiestry Dętej i Chóru Parafialnego, angażowanie młodych talentów w działalność artystyczną, uświetnianie uroczystości religijnych i państwowych oraz godną naśladowania postawę społecznika

 14. Bogdan Sikorski

  w dziedzinie kultury

  za twórcze zaangażowanie w życie kulturalne i artystyczne gminy Pruchnik, oprawę muzyczną uroczystości państwowych, religijnych i okolicznościowych oraz bezinteresowną działalność społeczną.

 15. Eugeniusz Mikłasz

  za zaangażowanie w rozwój turystyki i sportu amatorskiego w regionie oraz promocję Ziemi Pruchnickiej.

 16. Janusz Kochanowicz

  za zaangażowanie w tworzeniu wizerunku Naszej Małej Ojczyzny oraz osiągnięcia i zasługi dla promocji Gminy i jej mieszkańców w mediach.

Ksiądz Kazimierz Wójcikowski proboszcz parafii Matki Bożej Pocieszenia w Jodłówce podziękował Kapitule za docenienie osób, odznaczenia oraz zauważenie tych, którzy odeszli do Pana.

W dalszej części sesji Przewodniczący Rady Miejskiej w Pruchniku przekazał głos przybyłym gościom, którzy nie szczędzili słów sympatii i gratulacji społeczności całej gminy Pruchnik. Przybyli goście złożyli również na ręce Pana Burmistrza listy gratulacyjne i pamiątkowe puchary, min.:
Poseł Andrzej Ćwierz w imieniu Wicemarszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej Marka Kuchcińskiego złożył  na ręce Pana Burmistrza Pruchnika podziękowania za zaproszenie na uroczystości z okazji odzyskania praw miejskich przez Pruchnik.
Lucjan Kuźniar – Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego – w imieniu Marszałka i całego Zarządu podziękował za zaproszenie na uroczystości a przede wszystkim za medal, który jak powiedział będzie mu przypominał tą uroczystą chwilę.

Roman Kałamarz – Wójt Gminy Jarosław oraz  Mieczysław Golba – Poseł na Sejm RP – wręczyli Panu Burmistrzowi pamiątkowe puchary.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pruchniku podziękował za ciepłe i życzliwe słowa, w tym historycznym dla mieszkańców Pruchnika dniu. Zwrócił się również z prośbą do wszystkich zebranych o upamiętnienie swojego udziału w tej uroczystości wpisem do Księgi Honorowych Gości  i na tym zakończył Uroczystą Sesję Rady Miejskiej w Pruchniku.

O godzinie 1500 ulicami Pruchnika przeszedł barwny korowód uczniów, którym Burmistrz Pruchnika wręczył klucze do miasta. Młodzież objęła w panowanie Pruchnik do godziny 1900 następnego dnia. Na ten czas przewidziano wiele atrakcji dla mieszkańców gminy i gości min.:

 • występy zespołów Baciary, Skaner, Redlin, Family Power, Liverpool, DJ AKI, kapeli z CKSiT, orkiestry dętej OSP nr 1 z Pruchnika, Symonidy Modras
 • podsumowanie konkursów literackich, plastycznych, fotograficznych – wręczenie nagród i dyplomów,
 • pokazy tańca break – dance, sztuk walki combat aikido,
 • pokazowe walki, gry i zabawy plebejskie zaprezentowało Zgromadzenie Rycerzy Tres Lilia
 • góra wspinaczkowa, karuzela, basen z piłeczkami, zjeżdżalnie dmuchane.

  Wejscia: 7629