strona domowa
strona domowa

Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami  oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych, ulegających biodegradacji przekazanych do składowania, osiągnięte przez Gminę Pruchnik w 2013 roku.

Zgodnie z art. 3b ustawy o utrzymanie czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012r., poz. 391 ze zm.), gminy są obowiązane osiągnąć do dnia 31 grudnia 2020 r.:

 • poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w wysokości co najmniej 50% wagowo;
 • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne w wysokości co najmniej 70% wagowo.

Do poziomów określonych w ustawie gminy będą dochodziły stopniowo, osiągając w kolejnych latach wartości założone rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012r., w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych.

Zgodnie z załącznikiem do powyższego rozporządzenia dla kolejnych lat określone zostały następujące poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami następujących frakcji odpadów komunalnych:

W 2013 r. Gmina Pruchnik osiągnęła poziom 21,1 %, przy minimalnym poziomie na 2013 r., który wynosi 12%.

W 2013 r. Gmina Pruchnik osiągnęła poziom 100 %, przy minimalnym poziomie na 2013 r., który wynosi 36%.

Według art. 3c wyżej cytowanej ustawy gminy mają również obowiązek ograniczyć masę odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:

 • do dnia 16 lipca 2013 r. - nie więcej niż 50% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania;
 • do dnia 16 lipca 2020 r. - nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

- w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.

Poziomy do osiągnięcia w poszczególnych latach oraz sposób ich obliczania zostały określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów.

Zgodnie z załącznikiem do powyższego rozporządzenia dla kolejnych lat określone zostały następujące poziomy:

W 2013r. Gmina Pruchnik osiągnęła poziom 17,4% ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania przy dopuszczalnym maksymalnym poziomie 50%.

Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Pruchnik, którym jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu sp. z o. o. ul. Przemyska 15, 37-500 Jarosław zagospodarowuje odpady komunalne w następujący sposób:

 • zmieszane odpady komunalne - PUK EMPOL sp. z o.o., RIPOK Młyny 37-522 Młyny 111a,
 • odpady zielone - MZK Leżajsk sp. z o.o., 37-300 Leżajsk Kompostownia,
 • odpady wielkogabarytowe – Baza MZK Leżajsk, linia do odzysku,
 • opakowania z tworzyw sztucznych – Baza MZK Leżajsk, linia do odzysku,
 • papier i tektura – Baza MZK Leżajsk, linia do odzysku,
 • zużyte opony - GRP Guma Plastik Recycling,
 • opakowania ze szkła – Krynicki Recykling S.A.,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny- Zakład Przetwarzania Sprzętu Elektronicznego i Elektrycznego Lublin.

 

  Wejscia: 2896