strona domowa
strona domowa
Remont drogi gminnej Nr 111691R ul. Zamkowa w Pruchniku dz. nr ewid. 2508 w km 0+000-1+340

 

 

 

 

 

Wnioskodawca

Gmina Pruchnik

Całkowita
wartość
zadania

696 907,09 PLN

Źródło i kwota
dofinansowania

  • ze środków budżetu państwa dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania związane z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych do 80% kosztów kwalifikowalnych - 557 525,00 PLN
  • ze środków własnych Gminy Pruchnik - 139 382,09 PLN

Termin
realizacji
zadania*

10.02.2015 - 30.11.2015*

Wykonawca**

Skanska S.A. Ul. Gen. Józefa Zajączka 9, 01-518 Warszawa - wykonawca zadania został wyłoniony zgodnie z UPZP (Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego**

* termin realizacji zadania obejmuje okres od podpisania umowy z Wykonawcą zadania do planowanego jego rozliczenia merytoryczno-finansowego z Podkarpackim Urzędem Wojewódzkim

** więcej informacji, szczegółów technicznych można będzie pobrać ze strony internetowej www.pruchnik.bip.info.pl z zakładki zamówienia publiczne/przetargi/2015

Zakres robót obejmuje min.:

  1. roboty pomiarowe
  2. podbudowa z kruszywa łamanego warstwa dolna – 2261 m²
  3. podbudowa z kruszywa łamanego warstwa górna – 1332 m²
  4. nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych – ponad 1000 m²
  5. nawierzchnia z kostki granitowej na około 300 m – ZALECENIA KONSERWATORA ZABYTKÓW

DOKUMENTACJA TECHNICZNA UZGADNIANA JEST MIN. Z KONSERWATOREM ZABYTKÓW

Najważniejsze etapy realizacji powyższego zadania:

10.02 – 30.04.2015 otrzymanie od Ministra Administracji i Cyfryzacji promesy na dofinansowanie remontu w/w drogi gminnej, przygotowanie dokumentacji technicznej, uzgodnienia z konserwatorem zabytków, uzyskanie pozwolenia na budowę

24.04 – 30.04.2015 przygotowanie dokumentacji przetargowej, ogłoszenie przetargu na remont drogi.

04.05 – 20.05.2015 otwarcie ofert, zawiadomienie uczestników postępowania o wyborze najkorzystniejszej oferty, podpisanie umowy z wykonawcą, przekazanie placu budowy

 


  Wejscia: 6152