strona domowa
strona domowa
Modernizacja-przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na obiekcie poscaleniowym w obrębie Świebodna, dz. o nr ewid. 370, 354

 

 

 

 

 

Całkowita wartość zadania

101 230,98 zł

Źródło i kwota
dofinansowania

budżet województwa - 101 230,98 zł

Termin
realizacji
zadania *

01.09.2014 - 31.12.2014*

Wykonawca**

Budowa Dróg i Mostów Gospodarstwo Agroturystyczne „SWOBODA” Sp. z o.o., Hawłowice 121, 37-560 Pruchnik  (przetarg nr IZ 271/18/2014 część 1)

* termin realizacji zadania obejmuje okres od podpisania umowy z  Wykonawcą zadania do jego merytoryczno- finansowego rozliczenia z Urzędem Wojewódzkim

** więcej informacji, szczegółów technicznych można pobrać ze strony internetowej www.pruchnik.bip.info.pl z zakładki zamówienia publiczne/przetargi/2014

 

Najważniejsze etapy realizacji powyższego zadania:


09.06.2014 podpisanie umowy pomiędzy Województwem Podkarpackim reprezentowanym przez Lucjana Kuźniara – Wicemarszałka Województwa Podkarpackiego i Tadeusza Pióro– Członka Zarządu Województwa Podkarpackiego a Gminą Pruchnik reprezentowaną przez Wacława Szkoła – Burmistrza Pruchnika na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych na obrębach poscaleniowych w Świebodnej dz. o nr ewid. 370, 354; Rozborzu Długim dz. o nr ewid. 853, 881; Hawłowicach dz. o nr ewid. 339,370.

23.06. – 21.07.2014 przygotowanie dokumentacji przetargowej do I przetargu, otwarcie ofert, odrzucenie jednej oferty i unieważnienie postępowania z braku środków finansowych,

21.07. – 06.08.2014 ogłoszenie II przetargu, otwarcie ofert, unieważnienie postępowania z braku środków finansowych,

07.08. – 25.08.2014 ogłoszenie III przetargu (na części), otwarcie ofert, zawiadomienie uczestników postępowania o wyborze najkorzystniejszej oferty

01.09.2014 podpisanie umowy z Wykonawcą, zakres przedmiotu umowy obejmuje wykonanie min.: roboty przygotowawcze, roboty ziemne i odwodnienie, wyrównanie istniejącej podbudowy z mieszanki mineralno - asfaltowej – 73,35 t, nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm – 1665,20 m², nawierzchnia z tłucznia kamiennego – warstwa górna z tłucznia – grubość po zagęszczeniu 7cm – 280 m². Zakres robót szczegółowo określony w przedmiarze robót/kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik nr 5 do siwz (dokumentacja przetargowa)

04.09.2014 przekazanie placu budowy

 

  Wejscia: 2620