strona domowa
strona domowa
Zawiadomienie o X Sesji Rady Miejskiej w Pruchniku
piątek, 23 października 2015 09:00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pruchniku zawiadamia, że w dniu 27 października 2015 r. (wtorek) o godz. 1100 w Sali Widowiskowej Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Pruchniku odbędzie się X Sesja Rady Miejskiej w Pruchniku.

Zaplanowany porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad oraz powitanie zaproszonych gości.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu obrad z IX Sesji.
 4. Przyjęcie sprawozdania Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
 5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 6. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej,
  2. w sprawie podatku od nieruchomości,
  3. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości,
  4. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Pruchnik na rok 2016,
  5. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągniecie zobowiązań na okres przekraczający rok budżetowy
   z tytułu zawarcia umowy z wykonawcą,
  6. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
  7. w sprawie zatwierdzenia taryf za wodę i odprowadzanie ścieków do kanalizacji na terenie Gminy Pruchnik na 2016 r.
  8. w sprawie zmian w budżecie gminy Pruchnik na 2015 rok,
  9. w sprawie udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Jarosławskiego na realizację zadania na drogach powiatowych,
  10. w sprawie uznania za pomniki przyrody - alei grabowej (27 drzew) i 16 drzew w parku dworskim w Hawłowicach na działce ewidencyjnej nr 127,
  11. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Pruchnik z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok,
  12. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu pomieszczeń w budynku starego ośrodka zdrowia NZOZ Panaceum na okres 3 lat,
  13. w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Jarosławiu:
   • powołanie komisji skrutacyjnej,
   • odczytanie opinii zespołu opiniującego kandydaturę,
   • przeprowadzenie głosowania tajnego,
   • ustalenie i odczytanie wyników głosowania,
   • głosowanie nad uchwałą.
 7. Interpelacje i wolne wnioski .
 8. Sprawy różne.
 9. Zakończenie sesji.

 

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pruchniku
Władysław Flak

 

  Wejscia: 810