strona domowa
strona domowa
Zawiadomienie o XIII Sesji Rady Miejskiej w Pruchniku
poniedziałek, 28 grudnia 2015 08:00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pruchniku zawiadamia, że w dniu 29 grudnia 2015 r. (wtorek) o godz. 1200 w Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Pruchniku odbędzie się XIII Sesja Rady Miejskiej w Pruchniku.

Zaplanowany porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad oraz powitanie zaproszonych gości.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu obrad z XII Sesji.
 4. Przyjęcie sprawozdania Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
 5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 6. Podjęcie uchwał:
  1. uchwała budżetowa Gminy Pruchnik na 2016 rok, w tym:
   • odczytanie projektu uchwały budżetowej,
   • odczytanie opinii poszczególnych komisji stałych Rady:
    • Komisji Rewizyjnej,
    • Komisji Budżetowo-Gospodarczej,
    • Komisji Spraw Społecznych.,
   • odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej oraz o prognozie długu,
   • opinia Burmistrza Pruchnika na temat projektu uchwały budżetowej,
   • dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
   • głosowanie nad uchwałą budżetową,
  2. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pruchnik,
  3. w sprawie aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Pruchnik.
  4. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w 2016 roku.
 7. Podsumowanie działalności w 2015 r. Burmistrza Pruchnika i Przewodniczącego Rady Miejskiej w Pruchniku.
 8. Interpelacje i wolne wnioski .
 9. Sprawy różne.
 10. Zakończenie sesji.

 

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pruchniku
Władysław Flak

 

  Wejscia: 824