strona domowa
strona domowa
Zawiadomienie o XVIII Sesji Rady Miejskiej
piątek, 10 czerwca 2016 10:50

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pruchniku zawiadamia, że w dniu 16 czerwca 2016 r. (czwartek) o godz. 8:00 w sali widowiskowej Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Pruchniku  odbędzie się XVIII Sesja Rady Miejskiej w Pruchniku.

Zaplanowany porządek obrad przedstawia się następująco:

 

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad oraz powitanie zaproszonych gości.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu obrad z XVII Sesji.
 4. Przyjęcie sprawozdania Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
 5. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Burmistrza Pruchnika sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2015 rok.
 6. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 7. Przedstawienie wniosku wraz z opiniami Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Pruchnika za 2015 rok.
 8. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pruchniku o udzielenia absolutorium Burmistrzowi Pruchnika za 2015 rok.
 9. Dyskusja – przedstawienie opinii komisji stałych Rady Miejskiej w Pruchniku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Pruchnika za 2015 rok.
 10. Podjęcie uchwał:
  • w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy za rok 2015 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu,
  • w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Pruchnika za 2015 rok,
  • w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Jarosławskiemu,
  • w sprawie dokonania zakupu gruntu w Jodłówce,
  • w sprawie zmian w budżecie Gminy Pruchnik na 2016 rok,
  • w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pruchnik.
 11. Interpelacje i wolne wnioski.
 12. Sprawy różne.
 13. Zakończenie sesji.

 

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pruchniku
Władysław Flak

  Wejscia: 760