strona domowa
strona domowa
Budowa sali gimnastycznej i wyposażenie w nowoczesny sprzęt ICT Szkoły Podstawowej w Kramarzówce

 

 

 

 

 

 

Wnioskodawca

Gmina Pruchnik

Całkowita
wartość
zadania

1 690 831,86 zł, w tym ujęto dokumentację techniczną, roboty budowlane,, nadzór inwestorski, promocję, zakup sprzętu ICT oraz wyposażenia pracowni matematycznej i przyrodniczej

Źródło i kwota
dofinansowania

  • UE z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr VI Spójność Przestrzenna i Społeczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 * 685 615,26 zł (43,06%)

  • środki własne Gminy Pruchnik – 1 005 216,60 zł.

Termin
realizacji
zadania **

12.01.2016 – 30.06.2018

Wykonawca

Wykonawca dokumentacji technicznej został wyłoniony zapytaniem ofertowym (art. 4 pkt. 8 UPZP) - Studio Architektury Artur Ostafijczuk ul. Podzamcze 41,37-500 Jarosław.

Wykonawca robót budowlanych został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego – Eurobud Grupa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Bystrowice 164, 37-565 Roźwienica
Zgodnie z Wytycznymi IZ RPO WP wyłoniono:

  • Inspektora Nadzoru – Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe „Inwest-Rol” Spółka z o.o., ul. Klasztorna 1, 37-700 Przemyśl
  • Wykonawcę promocji projektu – Jklaser.pl Janusz Kochanowicz, ul. Jasna 60A, 37-560 Pruchnik

* więcej informacji można pobrać ze strony www.rpo.podkarpackie.pl w zakładce nabory wniosków

** termin realizacji zadania obejmuje okres od złożenia wniosku o dofinansowanie zadania do planowanego jego rozliczenia merytoryczno-finansowego z Urzędem Marszałkowskim

*** więcej informacji, szczegółów technicznych można będzie pobrać ze strony internetowej www.pruchnik.bip.info.pl z zakładki zamówienia publiczne/ogłoszenie przetargu/SIWZ (link do ogłoszenia) lub ze strony zamówieniarpo.podkarpackie.pl

Najważniejsze etapy realizacji powyższego zadania:

12.01.2016 Gmina Pruchnik złożyła do Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego wniosek o dofinansowanie realizacji projektu „Budowa sali gimnastycznej i wyposażenie w nowoczesny sprzęt ICT Szkoły Podstawowej w Kramarzówce”. Celem projektu jest wzmocnienie potencjału edukacyjnego SP w Kramarzówce . Projektowana sala gimnastyczna będzie budynkiem o wymiarach wewnętrznych 26,06 x 12,68 m oraz związanego z użytkowaniem sali zaplecza socjalnego przeznaczonego dla potrzeb uczniów szkoły na cele prowadzenia zajęć w ramach wychowania fizycznego oraz zajęć pozaszkolnych i popołudniowych. Budynek zaprojektowano w formie jednolitej bryły o dwóch różnych wysokościach: - część pierwsza – sala gimnastyczna - część druga - jednokondygnacyjne zaplecze socjalne - łącznik ze szkołą. Budynek będzie niepodpiwniczony, jednokondygnacyjny - hala sportowa oraz zaplecze socjalne, oddzielne dla dziewcząt i chłopców, pomieszczenia do magazynowania sprzętu sportowego, sanitariaty ogólnodostępne oraz pomieszczenie trenera. Sala połączona zostanie z istniejącym budynkiem szkoły poprzez niewielkie modernizacje pomieszczeń od strony północnej. Obiekt dostosowany będzie dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Kubatura obiektu wyniesie – 4789,33 m3. Zakres rzeczowy projektu obejmuje instalacje elektryczną LED oraz montaż ogniw fotowoltaicznych do 10 kV Sala gimnastyczna zostanie wyposażona w sprzęt montowany na stałe. Zakup nowoczesnego sprzętu ITC: - sprzęt teleinformatyczny w postaci 18 komputerów stacjonarnych wraz z oprogramowaniem systemowym i antywirusowym, - wyposażenie pracowni matematycznej i przyrodniczej.

19.02. – 04.08.2016 przeprowadzenie przez UMWP oceny formalnej wniosku, oceny środowiskowej, oceny merytorycznej, podpisanie umowy o dofinansowanie projektu pomiędzy Województwem Podkarpackim a Gminą Pruchnik na realizację zadania.

18.11. – 01.12.2016 przygotowanie procedur (zgodnie z wytycznymi IŻ RPO WP) wyłonienia inspektora nadzoru i wykonawcy plakatów promujących projekt, wybór najkorzystniejszej oferty

02.12. – 15.12.2016 wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na wykonawcę robót budowlanych, podpisanie z nim umowy i przekazanie placu budowy, podpisanie umów z wykonawcą pełniącym nadzór inwestorski na robotach budowlanych i wykonawcą plakatów promujących projekt.

 

 

  Wejscia: 5714