strona domowa
strona domowa
Ogłoszenia

Powołanie Komitetu Rewitalizacji

 

Gmina Pruchnik informuje o możliwości zgłaszania kandydatów na członków do KOMITETU REWITALIZACJI, odpowiedzialnych za całokształt przedsięwzięć rewitalizacyjnych zgodnie z Programem Rewitalizacji Gminy Pruchnik na lata 2017-2023.

W skład komitetu wejdą powołani w wyniku uchwały Rady Miejskiej przedstawiciele różnych grup społecznych, gospodarczych oraz przedstawiciele grup interesariuszy, zgłoszeni przez mieszkańców Gminy. Zasadniczą funkcją Komitetu jest stanowienie forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji oraz pełnienie funkcji opiniodawczo-doradczej Burmistrza. Komitet jako inicjator współpracy jest odpowiedzialny za zapewnienie warunków do realizacji zasady partycypacji społecznej interesariuszy programu.

 

Do głównych zadań Komitetu Rewitalizacji należy:

  • koordynowanie realizacji Programu Rewitalizacji w kierunku przestrzegania zasad wdrożenia, w zgodzie z uregulowaniami gminnymi i unijnymi,
  • opiniowanie propozycji zmian w Programie Rewitalizacji,
  • aktualizacja i hierarchizacja katalogu przedsięwzięć/projektów rewitalizacyjnych,
  • opiniowanie wniosków składanych przez beneficjentów lub partnerów rewitalizacji,
  • promowanie działań rewitalizacyjnych,
  • informowanie społeczeństwa o stopniu realizacji Programu Rewitalizacji,
  • ocena efektywności Programu Rewitalizacji w oparciu o monitoring i sprawozdawczość,
  • zatwierdzanie raportów okresowych i raportu końcowego z realizacji Programu Rewitalizacji,
  • współpraca z Burmistrzem i Zespołem ds. rewitalizacji.


Zgłoszenia kandydatów na członków KOMITETU REWITALIZACJI wraz z miejscem zamieszkania (lokalizacją siedziby organizacji/instytucji, którą reprezentuje dany kandydat) należy złożyć osobiście w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Pruchniku pok. 21 lub na adres mailowy: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. w terminie 22.11.2017 - 04.12.2017 r.

 

Formularz zgłoszenia kandydata

 


Nowa uchwała przyjmująca Program Rewitalizacji


W związku z koniecznością wprowadzenia zmian w Programie Rewitalizacji Gminy Pruchnik na lata 2017-2023, na XXXII Sesji Rada Miejska w Pruchniku podjęła nową uchwałę przyjmującą program.

 

Aktualny dokument znajduje się poniżej:

 - Program Rewitalizacji


Zmiana czasookresu obowiązywania programu

 

W związku z przeprowadzeniem weryfikacji formalnej Programu Rewitalizacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego zmianie ulega czasookres obowiązywania programu do 2023 roku. Program Rewitalizacji Gminy Pruchnik na lata 2017-2023 został przyjęty Uchwałą Nr XXIX/211/2017 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 25.05.2017 r.

 

Aktualny dokument znajduje się poniżej:

 - Program Rewitalizacji

 

 


 

GMINA PRUCHNIK
REALIZUJE PROJEKT DOFINANSOWANY
Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH:


„Wsparcie Gminy Pruchnik w zakresie przygotowania programu rewitalizacji”Celem głównym projektu jest opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Pruchnik na lata 2017 -2026. Kluczowe zadania Programu Rewitalizacji będą ograniczać występowanie negatywnych zjawisk społecznych, gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno – funkcjonalnych i technicznych na obszarach zdegradowanych w Gminie Pruchnik co przyczyni się do ich rozwoju i poprawy warunków życia mieszkańców.  

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020

  Wejscia: 9819