strona domowa
strona domowa
Ogłoszenia

GMINA PRUCHNIK
REALIZUJE PROJEKT DOFINANSOWANY
Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH:


„Wsparcie Gminy Pruchnik w zakresie przygotowania programu rewitalizacji”Celem głównym projektu jest opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Pruchnik na lata 2017 -2026. Kluczowe zadania Programu Rewitalizacji będą ograniczać występowanie negatywnych zjawisk społecznych, gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno – funkcjonalnych i technicznych na obszarach zdegradowanych w Gminie Pruchnik co przyczyni się do ich rozwoju i poprawy warunków życia mieszkańców.  

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020

  Wejscia: 407