strona domowa
strona domowa
Zawiadomienie o XXIX Sesji Rady Miejskiej w Pruchniku
poniedziałek, 22 maja 2017 00:00

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pruchniku zawiadamia, że w dniu 25 maja 2017 r. o godz. 11:00 w Świetlicy Urzędu Miejskiego w Pruchniku odbędzie się XXIX Sesja Rady Miejskiej w Pruchniku.

Zaplanowany porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad oraz powitanie zaproszonych gości.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu obrad z XXVIII Sesji.
 4. Przyjęcie sprawozdania Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
 5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 6. Podjęcie uchwał:
  • w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji Gminy Pruchnik na lata 2017-2023,
  • w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Podkarpackiemu w zakresie utrzymania chodników/ścieżek rowerowych przy drodze wojewódzkiej,
  • w sprawie zmian w budżecie Gminy Pruchnik na 2017 rok,
  • w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pruchnik.
 7. Przyjęcie sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Pruchniku za rok 2016.
 8. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Rocznego programu współpracy Gminy Pruchnik z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 r.
 9. Interpelacje i wolne wnioski.
 10. Sprawy różne.
 11. Zakończenie sesji.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Pruchniku

Władysław Flak

  Wejscia: 1113