strona domowa
strona domowa
Postanowienie Prezydenta RP w srpawie zarządzenia wyborów do Sejmu i Senatu w roku 2011 r.
wtorek, 23 sierpnia 2011 19:09

 

POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 4 sierpnia 2011 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

 

Na podstawie art. 98 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz art. 194 § 1 w związku z art. 257 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.1)) stanowi się, co następuje:

§ 1

Zarządzam wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2

Dzień wyborów wyznaczam na niedzielę 9 października 2011 r.

§ 3

Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych, określa kalendarz wyborczy stanowiący załącznik do postanowienia.

§ 4

Postanowienie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(-) Bronisław Komorowski

 

 

KALENDARZ WYBORCZY
DLA WYBORÓW DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W DNIU 9 PAŹDZIERNIKA 2011 R.

 

do dnia 20 sierpnia 2011 r.
 • zawiadomienie Państwowej Komisji Wyborczej:
  • przez organ partii politycznej o utworzeniu komitetu wyborczego,
  • przez pełnomocnika wyborczego o utworzeniu koalicyjnego komitetu wyborczego lub o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców


do dnia 22 sierpnia 2011 r.

 • powołanie okręgowych komisji wyborczych


do dnia 30 sierpnia 2011 r.
do godz. 2400

 • zgłaszanie list kandydatów na posłów oraz kandydatów na senatorów w celu zarejestrowania


do dnia 4 września 2011 r.

 • utworzenie obwodów głosowania w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych, domach studenckich i zespołach tych domów oraz ustalenie ich granic, siedzib i numerów


do dnia 9 września 2011 r.

 • podanie do wiadomości publicznej informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o siedzibach obwodowych komisji wyborczych właściwych dla głosowania korespondencyjnego, i o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych;
 • zgłaszanie przez armatorów wniosków o utworzenie obwodów głosowania na polskich statkach morskich


do dnia 16 września 2011 r.

 • zgłaszanie kandydatów do obwodowych komisji wyborczych przez pełnomocników komitetów wyborczych


do dnia 18 września 2011 r.

 • powołanie przez wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) obwodowych komisji wyborczych;
 • podanie do wiadomości publicznej informacji o numerach i granicach obwodów głosowania utworzonych za granicą oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o siedzibach obwodowych komisji wyborczych właściwych dla głosowania korespondencyjnego;
 • zgłaszanie wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) przez wyborców niepełnosprawnych zamiaru głosowania korespondencyjnego w kraju, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a;
 • sporządzenie spisów wyborców przez gminy


od dnia 18 września 2011 r.

do dnia 25 września 2011 r.

 • składanie przez żołnierzy pełniących zasadniczą lub okresową służbę wojskową oraz pełniących służbę w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych lub odbywających ćwiczenia i przeszkolenie wojskowe, a także ratowników odbywających zasadniczą służbę wojskową w obronie cywilnej poza miejscem stałego zamieszkania oraz policjantów z jednostek skoszarowanych, funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Więziennej pełniących służbę w systemie skoszarowanym, wniosków o dopisanie do wybranego przez nich spisu wyborców sporządzanego dla miejscowości, w której odbywają służbę


od dnia 24 września 2011 r.

do dnia 7 października 2011 r.
do godz. 2400

 • nieodpłatne rozpowszechnianie audycji wyborczych w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych przygotowanych przez komitety wyborcze


do dnia 24 września 2011 r.

 • zgłaszanie konsulowi przez wyborców zamiaru głosowania korespondencyjnego za granicą


do dnia 25 września 2011 r.

 • składanie wniosków przez wyborców niepełnosprawnych o dopisanie ich do spisu w wybranym przez siebie obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce stałego zamieszkania;
 • zgłaszanie wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) przez wyborców niepełnosprawnych zamiaru głosowania w lokalu wyborczym przy użyciu nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a


do dnia 29 września 2011 r.

 • podanie przez okręgowe komisje wyborcze, w formie obwieszczenia, informacji o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów oraz zarejestrowanych kandydatach na senatorów;
 • składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania


do dnia 4 października 2011 r.

 • składanie wniosków przez wyborców przebywających czasowo na obszarze gminy lub wyborców nigdzie niezamieszkałych o dopisanie do spisu wyborców;
 • składanie przez komitety wyborcze wyborców zrzeszonych w zarejestrowanych organizacjach mniejszości narodowych oświadczeń do Państwowej Komisji Wyborczej o korzystaniu ich list kandydatów na posłów ze zwolnienia z warunku określonego w art. 196 § 1 Kodeksu wyborczego, tj. obowiązku przekroczenia progu wyborczego


do dnia 6 października 2011 r.

 • zgłaszanie przez wyborców przebywających za granicą wniosków o wpisanie do spisu wyborców w obwodach głosowania utworzonych za granicą;
 • zgłaszanie przez wyborców przebywających na polskich statkach morskich wniosków o wpisanie do spisów wyborców w obwodach głosowania utworzonych na tych statkach


w dniu 7 października 2011 r.
o godz. 2400

 • zakończenie kampanii wyborczej


w dniu 9 października 2011 r.
godz. 700-2100

 • głosowanie


*) Zgodnie z art. 9 § 2 i 3 Kodeksu wyborczego jeżeli koniec terminu wykonania czynności określonej w Kodeksie przypada na sobotę albo na dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierwszego roboczego dnia po tym dniu.
Jeżeli Kodeks nie stanowi inaczej, czynności wyborcze są dokonywane w godzinach urzędowania sądów, organów wyborczych, urzędów gmin oraz konsulatów.

 

Informacje dotyczące wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku dotyczące Gminy Pruchnik znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pruchniku.

 

Informacje dotyczące wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku znajdują się na stronie Państwowej Komisji Wyborczej.

  Wejscia: 2848