strona domowa
strona domowa
Stypendia szkolne (socjalne) dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Pruchnik
poniedziałek, 05 września 2011 06:59

 

Formy stypendium szkolnego:

 1. całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wykraczających poza zajęcia realizowane w ramach planu nauczania a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;
 2. całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych i słuchaczy kolegiów publicznych poza miejscem zamieszkania;
 3. pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, w szczególności zakup podręczników, stroju sportowego, tornistra itp.

 

Warunki:

O stypendium szkolne mogą się ubiegać uczniowie, którzy spełniają następujące kryteria:

 • są uczniami szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczami publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
 • są wychowankami publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo, w tym także w stopniu głębokim, udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
 • są uczniami szkół niepublicznych i nie posiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do ukończenia realizacji obowiązku nauki;
 • są słuchaczami niepublicznych kolegiów nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do 24 roku życia;
 • są mieszkańcami gminy Pruchnik;
 • znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania oraz gdy rodzina jest niepełna;
 • miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia (dochodu z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku tj. za m-c sierpień 2011 r.) uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być wyższe niż kwota, o której mowa w art. 8 ust 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – w chwili obecnej wynosi ona 351 zł netto.

 

Wymagane dokumenty:

 1. wypełniony wniosek;
 2. dokumenty potwierdzające dochody członków rodziny ucznia z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony tj.:
 • zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości uzyskanych dochodów
 • odcinek emerytury/renty  za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku lub wyciąg bankowy potwierdzający wypłatę świadczenia wraz z aktualną decyzją ZUS potwierdzającą wysokość wypłaconego świadczenia,
 • zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o statusie bezrobotnego i wysokości  uzyskiwanego zasiłku,
 • zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej potwierdzające korzystanie ze świadczeń pieniężnych na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej,
 • zaświadczenie o świadczeniach uzyskanych z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 • zaświadczenie o wysokości otrzymywanego stypendium, innego aniżeli stypendium szkolne,
 • w przypadku gdy członek rodziny ucznia jest właścicielem gospodarstwa rolnego –zaświadczenie właściwego organu o wielkości gospodarstwa i wysokości dochodów wyliczonych z ha przeliczeniowego za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku /za dochód z jednego ha przeliczeniowego przyjmuje się  kwotę 207 zł/,
 • oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanych pozostałych dochodów  osiągniętych  w  miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku,
 • dokumenty potwierdzające utratę dochodu oraz wysokość utraconego dochodu, jeżeli dochód rodziny uległ obniżeniu na skutek utraty dochodu przez członka rodziny,
 • w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą – zaświadczenie z Urzędu Skarbowego lub oświadczenie o wysokości  dochodu osiągniętego w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku, pomniejszonego o podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie społeczne i  składki na ubezpieczenie zdrowotne,
 • kopię odpisu wyroku zasądzającego alimenty lub kopię odpisu protokołu zawierającego treść ugody sądowej oraz zaświadczenie od komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów oraz o wysokości wyegzekwowanych alimentów,
 • wyrok sądowy potwierdzający wysokość zasądzonych alimentów na rzecz innych osób oraz potwierdzenie przekazania faktycznie płaconych alimentów,

Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, pomniejszoną o:

 1. miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych,
 2. składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu  w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach,
 3. kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.


rodzina - oznacza to odpowiednio następujących członków rodziny: małżonków, rodziców, opiekuna prawnego dziecka, opiekuna faktycznego dziecka oraz pozostające na utrzymaniu dzieci   w wieku do ukończenia 25 roku życia, a także dziecko, które ukończyło 25 rok życia legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością rodzinie przysługuje świadczenie pielęgnacyjne;

 

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Miejski w Pruchniku
37-560 Pruchnik, ul. Rynek 1
piętro I pok. 13
tel. 16 623 61 28

 

Termin i sposób załatwienia:

 • przyjmowanie wniosków na rok szkolny 2011/2012 będzie prowadzone do 15 września 2011 r., w przypadku słuchaczy kolegiów – do 15 października 2011 r.

 

WSZYSTKICH UBIEGAJĄCYCH SIĘ O STYPENDIUM SZKOLNE PROSI SIĘ O SKŁADANIE KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI

 

Wniosek -> Pobierz

 

  Wejscia: 2188