strona domowa
strona domowa
Czas podsumowań i nowe otwarcie
wtorek, 02 stycznia 2018 08:59

Na XXXV świątecznej sesji Rady Miejskiej w Pruchniku w dniu 28 grudnia 2017 r. uchwalony został budżet Gminy Pruchnik na 2018 rok, był to także czas podsumowań i noworocznych życzeń.  Sesja miała charakter roboczo – świąteczny. W świąteczny nastrój wprowadził wszystkich występ dzieci i młodzieży ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Pruchniku. Rada Miejska w Pruchniku na ostatniej sesji w 2017 roku podjęła kilka bardzo ważnych uchwał. Przyjęte zostały ostateczne zmiany w budżecie gminy na 2017 r., uchwalono Gminny Program Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w 2018 roku, podjęto uchwały związane z udzielaniem i rozliczaniem dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych niepublicznych form wychowania. Rada podjęła również bardzo ważne decyzje, wyrażając zgodę na zaciągnięcie pożyczek na realizację zadania pn.: „Budowa systemu gospodarki ściekowej w Gminie Pruchnik”. Pierwsza z nich to pożyczka pomostowa, która zostanie spłacona ze środków unijnych po otrzymaniu dofinansowania, na które gmina posiada podpisana umowę. Druga to pożyczka długoterminowa, zaciągnięta na okres 10 lat, która zapewni wkład własny do powyższej inwestycji, a dzięki małym kosztom kredytu i rozłożeniu płatności w czasie nie będzie tak dotkliwa dla budżetu gminy, co umożliwi dalsze inwestowanie i pozyskiwanie środków zewnętrznych.

 

Najważniejszą sprawą było jednak uchwalenie budżetu gminy na rok 2018. W związku z tym, że jego projekt uzyskał pozytywne opinie wszystkich komisji stałych Rady oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej, po wysłuchaniu opinii Burmistrza Pruchnika - Wacława Szkoły radni jednogłośnie i bez dodatkowych uwag przyjęli uchwałę, wyrażając zgodę na realizację zapisanych w nim kwot i strategicznych zadań. 
W ocenie Pana Wacława Szkoły – Burmistrza Pruchnika budżet Gminy Pruchnik na rok 2018 jest znacznie wyższy niż budżety ostatnich lat. Bardzo odbiega od utartego schematu wcześniejszych budżetów. Jest on w zdecydowanej mierze nastawiony na inwestycje ważne z punktu widzenia naszych mieszkańców. Po stronie dochodów zapisaliśmy kwotę 51 256 430 zł, natomiast po stronie wydatków zapisana jest kwota 60 134 199 zł. Ok. 38 % wydatków przeznaczamy na inwestycje.

Główne zamierzenia na 2018 r. to m.in.:
1)    rozbudowa stacji uzdatniania wody w Hawłowicach i budowa nowych ujęć wody,
2)    wykup gruntów pod drogi,
3)    dalsza adaptacja budynku ośrodka zdrowia w Pruchniku na potrzeby OREW,
4)    dalsze prace przy cerkwi w Kramarzówce, zmierzające do utworzenia kaplicy cmentarnej oraz wykonanie projektu na kaplicę w  Jodłowce,
5)    kontynuacja rozbudowy remizy OSP w Pruchniku Dolnym oraz budowa grzybka w Rozborzu Długim,
6)    dokończenie budowy sali gimnastycznej w Kramarzówce,
7)    budowa sieci kanalizacyjnej w Hawłowicach i części ulic Pruchnika,
8)    rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pruchniku,
9)    dalsze prace zabezpieczające pozostałości zamku w Pruchniku.

Kończąc swoją wypowiedź Pan Burmistrz podkreślił, że Gmina Pruchnik należy do najmniej zadłużonych gmin w Polsce, dzięki czemu może swobodnie zaciągać zobowiązania na realizację strategicznych inwestycji, przy prowadzeniu wielu mniejszych zadań.

Pan Burmistrz stwierdził również, że przedstawiony budżet jest trudny i ambitny. Ma za zadanie dalszy, konsekwentny rozwój gminy, dlatego warto na niego zagłosować.

Po podjęciu wszystkich uchwał przyszedł czas na podsumowanie mijającego roku. W przygotowanym sprawozdaniu Pan Burmistrz przedstawił dane demograficzne, realizację najważniejszych zadań i inwestycji, ważniejsze wydarzenia oraz podjęte działania prorozwojowe. Prezentacja do pobrania poniżej.

Prezentacja

 

Zobacz wideo:

Jasełka dla radnych:

Sesja:

 

 

 

  Wejscia: 2826