strona domowa
strona domowa
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Pruchnik za 2017 r.

I. Cel przygotowania analizy.

Analiza została przygotowana w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych Gminy Pruchnik w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

II. Podstawa Prawna sporządzonej analizy

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 ze zm.), gminy zobowiązane zostały do wykonywania corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi na swoim terenie, w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. Opracowana analiza będzie stanowić podstawę do oceny potrzeb w zakresie zmian gospodarki odpadami na terenie Gminy, a także ich planowanie w kontekście następnego roku. Sporządzenie powyższej analizy umożliwi weryfikację możliwości przetwarzania nieposegregowanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych, a także pozostałości z sortowania odpadów komunalnych, które są przeznaczone do składowania. Analiza pozwoli zaplanować potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, kosztów poniesionych w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwieniem odpadów komunalnych oraz pomoże optymalizować wybrane procesy umożliwiając redukcję kosztów w kolejnym roku. Dokument ten pozwoli również na podsumowanie podstawowych informacji dotyczących jednostek samorządu terytorialnego tj. analizę liczby mieszkańców w gminie oraz analizę ilości odpadów komunalnych wytwarzanych na jej terenie. Do przeprowadzenia corocznej analizy niezbędne jest omówienie obecnej sytuacji, wyciągnięcie wniosków z analizy, weryfikacja założeń, planów, a także zaplanowanie działań na następny rok. Przedmiotowa analiza to obowiązek ustawowy ale również szansa na poprawę funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w gminie.

III. Założenia Planu Gospodarki Odpadami Gminy Pruchnik.

Zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami Gminy Pruchnik przyjęto działania wspomagające prawidłowe postępowanie z odpadami w zakresie zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów. Głównym celem wprowadzonych zmian do obecnie funkcjonującego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi jest:

 • wprowadzenie systemu opartego na hierarchii postępowania z odpadami,
 • prowadzenie selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
 • zmieszane ilości odpadów komunalnych, w tym odpadów ulegających biodegradacji, kierowanych na sadowiska odpadów,
 • całkowite wyeliminowanie nielegalnych składowisk,
 • prowadzenie właściwego sposobu monitorowania postępowania z odpadami komunalnymi.

Zmiany w obowiązującym systemie gospodarowania odpadami polegają głównie na:

 • przyjęcie przez gminy obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz ich zagospodarowanie w zamian za uiszczenie opłaty na rzecz gminy,
 • osiągnięciu do końca 2020 roku określonych w art. 3b i art. 3c znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymanie czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2017 r. poz.1289 ze zm.) odpowiednich poziomów:
  • recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w wysokości co najmniej 50% wagowo;
  • recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne w wysokości co najmniej 70% wagowo;
 • ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania:
  • W 2017 r. - do nie więcej niż 45% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania,
  • do dnia 16 lipca 2020 r. - do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

IV. Informacje dotyczące firmy odbierające odpady z terenu Gminy Pruchnik.

W okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. odbiór odpadów komunalnych na terenie Gminy Pruchnik odbywał się na podstawie zawartej umowy o świadczenie usług przez firmę wyłonioną w drodze przetargu nieograniczonego. Usługę tę świadczyło Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z Jarosławia Sp. z o.o., 37-500 Jarosław, ul. Przemyska 15.

Przedmiot zamówienia obejmuje w całym okresie realizacji odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Pruchnik pochodzących z nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne np. budynki użyteczności publicznej, lokale handlowe, usługowe i produkcyjne w określonej ilości (ilość niesegregowanych zmieszanych odpadów uzależniona jest od zadeklarowanej liczby pojemników) oraz odpadów gromadzonych w sposób selektywny tj. odpadów z papieru, metali, opakowań wielomateriałowych, szkła, tworzyw sztucznych.

Zakres przedmiotu zamówienia odbioru odpadów z nieruchomości zamieszkałych obejmuje w całym okresie realizacji zamówienia odbiór i zagospodarowanie:

 1. zmieszanych niesegregowanych odpadów komunalnych zgromadzonych w pojemnikach,
 2. odpadów komunalnych gromadzonych w sposób selektywny, w pojemnikach lub workach w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej, obejmujących:
 • szkło opakowaniowe z wyłączeniem opakowań po środkach ochrony roślin, środkach medycznych i truciznach,
 • szkło opakowaniowe z wyłączeniem opakowań po środkach ochrony roślin, środkach medycznych i truciznach,
 • papier,
 • odpady zielone
 • opakowania z tworzyw sztucznych z wyłączeniem opakowań po środkach ochrony roślin, środkach medycznych i truciznach, metal, opakowania wielomateriałowe, z zastrzeżeniem, że odpady wymienione mogą być zbierane łącznie w jednym pojemniku lub worku,
 • odpadów wielkogabarytowych,
 • odpadów pochodzących z drobnych robót budowlanych i remontowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, przeterminowanych leków, chemikaliów, olejów, rozpuszczalników, farb, zużytych baterii, akumulatorów i opon.

Przedsiębiorstwo w ramach realizacji zamówienia wyposaża nieruchomości zamieszkałe w pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych zmieszanych oraz worki o pojemnościach120l, w przepadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne przeznaczono pojemniki o pojemnościach 120 l, 240 l lub 1100 l. Nieruchomości niezamieszkałe, których właściciele zadeklarowali selektywne zbieranie odpadów otrzymają również komplet worków do selektywnej zbiórki odpadów.

Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały przyjęte na możliwym poziomie pozwalającym założyć, że przychody z tytułu pokrywają wydatki Gminy Pruchnik na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy naliczona jest od liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość. Dla nieruchomości niezamieszkałych na których powstają odpady, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalona jest w zależności od jego pojemności.

Tabela nr 1. Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Pruchnik.

Rodzaj odpadów

Nieruchomości

zamieszkałe w zabudowie

jednorodzinnej i zagrodowej

Nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne

1

2

3

odpady zmieszane, bioodpady

jeden raz w miesiącu na terenach wiejskich, na terenach miejskich jeden raz w miesiącu od listopada do marca , od kwietnia do października dwa razy w miesiącu

jeden raz w miesiącu na terenach wiejskich, na terenach miejskich dwa razy w miesiącu

szkło opakowaniowe z wyłączeniem opakowań po środkach ochrony roślin, środkach medycznych
i truciznach

jeden raz w miesiącu

jeden raz w miesiącu

opakowania z tworzyw sztucznych z wyłączeniem opakowań po środkach ochrony roślin, środkach medycznych i truciznach, papier, metal, opakowania wielomateriałowe

jeden raz w miesiącu

jeden raz w miesiącu

meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i remontowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte
baterie i akumulatory, opony
i pozostałe frakcje

cztery razy w roku,
w terminach uzgodnionych

z podmiotem odbierającym odpady oraz dodatkowo odbiór do punktu stacjonarnego odbioru odpadów komunalnych prowadzonego przez Wykonawcę po uzgodnieniu z UM w Pruchniku terminu odbioru

cztery razy w roku,
w terminach uzgodnionych
z podmiotem odbierającym odpady oraz dodatkowo odbiór do punktu stacjonarnego odbioru odpadów komunalnych prowadzonego przez Wykonawcę po uzgodnieniu z UM w Pruchniku terminu odbioru

V. Analizę możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.

Na terenie Gminy Pruchnik nie ma możliwości przetwarzania odpadów komunalnych. W związku z tym, odpady kierowane były do poniższych instalacji.

Tabela nr 2.

Rodzaj przekazanych

odpadów

Kod odpadów

Nazwa i adres instalacji, do której zostały przekazane odpady komunalne

Niesegregowane zmieszane odpady komunalne

20 03 01

Sortownia odpadów komunalnych zmieszanych, kompostowania frakcji podsitowej, Młyny 111, 37-550 Radymno, PUK EMPOL oś. Rzeka 133, Tylmanowa

Niesegregowane zmieszane odpady komunalne

20 03 01

EURO-EKO Sp. z o.o., ZPPA Kozodrza II, 39-300 Mielec, ul. Wojska Polskiego 3

Odpady biodegradowalne i zielone

20 02 01

Kompostowia osadów i biokomponentów KOMWITA, ul. Siedlanka Boczna 2, 37-300 Leżajsk

Opakowania z tworzyw sztucznych

15 01 02

Sortownia odpadów komunalnych zmieszanych, kompostowania frakcji podsitowej, Młyny 111, 37-550 Radymno, PUK EMPOL oś. Rzeka 133, Tylmanowa

Odpady wielkogabarytowe

20 03 07

Sortownia odpadów komunalnych zmieszanych, kompostowania frakcji podsitowej, Młyny 111, 37-550 Radymno, PUK EMPOL oś. Rzeka 133, Tylmanowa

Tworzywa sztuczne

20 01 39

Sortownia surowców wtórnych Baza NZK Leżajsk, ul. Podolszyny1, 37-300 Leżajsk, MZK Leżajsk Sp. z o.o., ul. Żwirki i Wigury 3, 37-300 Leżajsk

Opakowania ze szkła

15 01 07

Krynica Recykling S.A., Linia uzdatniania stłuczki szklanej w Pełkiniach, 37-511 Wólka Pełkińska 136 A

Baterie i akumulatory

20 01 34

PKR Sp. z o.o. Zakład Przetworzenia ZSEIE ul. Metalurgiczna 17 d, 20-234 Lublin

Zużyte urządzenia elektryczne

20 01 35

PKR Sp. z o.o. Zakład Przetworzenia ZSEIE ul. Metalurgiczna 17 d, 20-234 Lublin

Zużyte urządzenia elektryczne

20 01 36

PKR Sp. z o.o. Zakład Przetworzenia ZSEiE ul. Metalurgiczna 17 d, 20-234 Lublin

Zużyte opony

16 01 03

GPR Guma i Plastik Recykling Sp. z o.o. – linia do odzysku i recyklingu, Zarzecze 169, 37-205 Zarzecze

Odpady z betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek

17 01 01

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Grzegorz Portas, 37-500 Jarosław, Mokowisko 66, odpady wykorzystane poza instalacją

VI. Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

W 2017 r. nie realizowano żadnych zadań inwestycyjnych związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

VII. Koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianie odpadów komunalnych.

Koszty poniesione w związku z obsługą systemu w okresie od 01.01.2017 do 31.12.2017 roku na terenie Gminu Pruchnik wynosiły: 631 348,20 zł, w tym:

 • Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - 629 208,00 zł.,
 • Usługi informatyczne - 2 140,20 zł.

VIII. Liczba mieszkańców gminy.

Liczba mieszkańców zameldowanych na dzień 31.12.2017r. wynosi 9924 osób. System gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Pruchnik objął 7885 osób z ilości zabranych deklaracjach w liczbie 2373 szt. Dokonując analizy na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 ze zm.), należy wziąć pod uwagę liczbę osób zameldowanych na terenie gminy Pruchnik oraz sumaryczną liczbę osób ujętych w deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy. Na dzień 31 grudnia 2017 r. liczba osób zameldowanych na terenie Gminy Pruchnik wynosi 9924. Natomiast zadeklarowana liczba osób zamieszkujących nieruchomości położone na terenie gminy wynosi 7885 (stan na dzień 31 grudnia 2017 r.). Różnica w wysokości 2039 może wynikać z faktu, że część osób zameldowanych na terenie Gminy Pruchnik to mieszkańcy zameldowani ale nie zamieszkujący terenu naszej gminy - studia, praca za granica, praca w delegacji, inne miejsca zamieszkania.

VIII. Analiza liczby właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy, w imieniu których gmina powinna podjąć działania.

Stosownie do zapisów art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 ze zm.), analizie powinna zostać poddana również liczba właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy, o której mowa w art. 6 ust. ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w imieniu których gmina powinna podjąć działania, o których mowa w art. 6 ust. 6-12 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Na chwilę obecną liczba ta wynosi 5. Jeżeli istnieje uzasadnione podejrzenie, że właściciel nieruchomości pozbywa się nieczystości stałych bądź ciekłych w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa, Burmistrz Pruchnika wszczyna postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie. W toku postępowania gruntownie badany jest sposób pozbywania się odpadów lub nieczystości ciekłych przez właściciela nieruchomości. Dotychczasowe postępowania nie wykazały żadnych nieprawidłowości w powyższym zakresie.

IX. Ilość odpadów komunalnych wytworzonych na terenie Gminy Pruchnik w 2017 roku.

Odpady komunalne wytworzone na terenie Gminy Pruchnik powstają głównie w gospodarstwach domowych, obiektach użyteczności publicznej (urzędy, szkoły, ośrodek zdrowia) oraz infrastruktury (handel, przedsiębiorstwa, usługi). Są to także odpady z terenów otwartych, takie jak: odpady z koszy ulicznych, odpady z placów targowych, z cmentarzy, zieleni miejskiej.

W poniższej tabeli przedstawiono ilość poszczególnych odpadów komunalnych wytworzonych na terenie Gminy Pruchnik w 2017 roku.

Tabela nr 3. Masa odpadów odebranych z terenu Gminy Pruchnik w 2017 roku poddanych poszczególnym procesom odzysku i unieszkodliwiania.

Nazwa i adres instalacji6), do której zostały przekazane odpady komunalne

Kod odebranych odpadów komunalnych7)

Rodzaj odebranych odpadów komunalnych7)

Masa odebranych odpadów komunalnych8) [Mg]

Sposób zagospodarowania odebranych odpadów komunalnych9)

Sortownia odpadów komunalnych zmieszanych, kompostownia frakcji podsitowej Młyny 111A, 37-550 Radymno, PUK EMPOL os. Rzeka 133 Tylmanowa, odzysk poza instalacją Młyny 111A, 37-550 Radymno

20 03 01

Niesegregowane zmieszane odpady komunalne

1 127,280

R12

15 01 02

Opakowania z tworzyw sztucznych

105,200

R12

20 03 07

Odpady wielkogabarytowe

75,180

R12

Zakład Uzdatniania Stłuczki Szklanej Krynicki Recykling S.A. 37-511 Wólka Pełkińska 136A (ul. Iwaszkiewicza 48/23, 10-089 Olsztyn)

15 01 07

Opakowania ze szkła

97,550

R5

Zakład Przetwarzania ZSEIE /Polska Korporacja Recyklingu Sp. z o.o.
ul. Metalurgiczna 17 C,
20-234 Lublin

20 01 35*

Zużyte urządzenia elektryczne …

2,018

R12

20 01 36

Zużyte urządzenia elektryczne …

0,618

R12

PKR Sp. z o.o.
Zakład Przetwarzania ZSEIE
ul. Metalurgiczna 17 D
20-234 Lublin

20 01 21*

Lampy fluorescencyjne i inne odpady …

0,008

R12

20 01 35*

Zużyte urządzenia elektryczne …

1,715

R12

20 01 36

Zużyte urządzenia elektryczne …

0,504

R12

Linia do produkcji granulatu gumowego Gran-Tech Sp. K.
37-530 Sieniawa
Wylewa 244

16 01 03

Zużyte opony

6,865

R3

Instalacja Technologiczna: Linia do produkcji granulatu gumowego GPR Guma i Plastik Recykling Sp. z o.o.
37-205 Zarzecze 169

16 01 03

Zużyte opony

11,080

R3

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Grzegorz Portas Makowisko 66, 37-500 Jarosław/ Tywonia Nr działki 182/4, 37-500 Jarosław/

17 01 01

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

2,600

R11 /Kruszarka BB100T/

SUMA

1 430,618

Osiągnięty poziom recyklingu:

 • poziom recyklingu przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papier, metal, tworzyw sztucznych i szkła wyniósł w 2017 roku: 31,5%
 • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych wyniósł w 2017 roku :100%

X. Ilość zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych odbieranych
z terenu gminy oraz pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.


Nazwa i adres instalacji6), do której zostały przekazane odpady komunalne ulegające biodegradacji

Kod odebranych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji7)

Rodzaj odebranych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji7)

Masa odebranych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji8) [Mg]

Sposób zagospodarowania odebranych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji9)

Sortownia Surowców Wtórnych Baza MZK Leżajsk ul. Podolszyny 1,
37-300 LeżajskMZK Leżajsk Sp. z o.o.Ul. Żwirki i Wigury 3,37-300 Leżajsk

20 01 01

Papier i tektura

0,780

R12

/mechaniczne przetwarzanie/

Kompostownia Osadów i Biokomponentów KOMWITA
ul. Siedlanka Boczna 237-300 Leżajsk

20 02 01

Odpady ulegające biodegradacji

0,340

R3

/Kompostowanie/

Instalacja do Biologicznego Przetwarzania Odpadów Zielonych, Młyny 111 A, 37-550 Radymno, PUK EMPOL os. Rzeka 133, Tylmanowa

20 02 01

Odpady ulegające biodegradacji

0,820

R3

/Kompostowanie/

SUMA

1,940

XI. Opis zagospodarowania odebranych odpadów komunalnych.

Przez sposób zagospodarowania odpadów komunalnych rozumie się procesy odzysku wymienione w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21z zm.) oraz procesy unieszkodliwiania odpadów wymienione w załączniku nr 2 do w/w ustawy. Procesy odzysku i unieszkodliwiania jakim poddane były odpady odebrane z terenu Gminy Pruchnik w 2017.

Procesy odzysku
R3 - Recykling lub odzysk substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki (w tym kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcania).
R4 - Recykling lub odzysk metali i związków metali.
R12 - Wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1-R12.

Procesy odzysku R1-R12:
R1 Wykorzystanie głównie jako paliwa lub innego środka wytwarzania energii,
R2 Odzysk/regeneracja rozpuszczalników,
R3 Recykling lub odzysk substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki (w tym kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcania),
R4 Recykling lub odzysk metali i związków metali,
R5 Recykling lub odzysk innych materiałów nieorganicznych,
R6 Regeneracja kwasów lub zasad,
R7 Odzysk składników stosowanych do redukcji zanieczyszczeń,
R8 Odzysk składników z katalizatorów,
R9 Powtórna rafinacja lub inne sposoby ponownego użycia olejów,
R10 Obróbka na powierzchni ziemi przynosząca korzyści dla rolnictwa lub poprawę stanu środowiska, R11 Wykorzystywanie odpadów uzyskanych w wyniku któregokolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1-R10).


Procesy unieszkodliwiania
D5 Składowanie na składowiskach w sposób celowo zaprojektowany (np. umieszczanie w uszczelnionych oddzielnych komorach, przykrytych i izolowanych od siebie wzajemnie i od środowiska, itd.).


  Wejscia: 1918