strona domowa
strona domowa
Zawiadomienie o VI sesji Rady Miejskiej w Pruchniku
środa, 10 kwietnia 2019 04:59

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) zwołuję VI sesję zwyczajną Rady Miejskiej w Pruchniku. Sesja odbędzie się w dniu 11 kwietnia 2019 r. o godz. 9:00 w Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Pruchniku, a zaplanowany porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Powitanie radnych i zaproszonych gości.
 3. Wręczenie zaświadczenia o wyborze radnego wybranego w wyborach ponownych do Rady Miejskiej.
 4. Złożenie ślubowania przez nowego radnego.
 5. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 6. Przyjęcie porządku obrad.
 7. Przyjęcie protokołu obrad z V sesji.
 8. Przyjęcie sprawozdania Burmistrza Pruchnika z działalności międzysesyjnej.
 9. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Pruchnik,
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pruchnik,
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Pruchnik na 2019 rok,
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pruchnik,
 14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania nowego członka w skład Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pruchniku.
 15. Przyjęcie sprawozdania Dyrektora OPS w Pruchniku z realizacji zadań w 2018 roku w zakresie wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz potrzeby związane z realizacją zadań.
 16. Zgłaszanie interpelacji i wniosków przez radnych i ich kluby.
 17. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski.
 18. Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Pruchniku

Wiesław Jamrozik

Transmisja z obrad:

Transmisja

  Wejscia: 1475