strona domowa
strona domowa
Nagrody Burmistrza Pruchnika przyznane z okazji Dnia Edukacji Narodowej w 2011r.
środa, 19 października 2011 10:02

 

W dniu 18 października 2011 r. o godz. 1300 w  Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Pruchniku odbyła się X Sesja Rady Miejskiej.

 

Otwarcia X Sesji Rady Miejskiej w Pruchniku dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Władysław Flak. Na wstępie powitał przybyłych na Sesję radnych oraz zaproszonych gości, a wśród nich: Burmistrza Pruchnika - Pana Wacława Szkołę, Zastępcę Burmistrza Pruchnika – Pana Stanisława Kłopota, Sekretarza Gminy Pruchnik – Pana Roberta Grządziela, Skarbnik Gminy Pruchnik – Panią Renatę Mikłasz, Prezes Zarządu Oddziału ZNP w Pruchniku Panią Annę Jazienicką, dyrektorów szkół, nauczycieli, kierowników jednostek organizacyjnych z terenu Gminy Pruchnik, sołtysów obecnych na sesji oraz wszystkich zaproszonych, a nie wymienionych gości.
Po przyjęciu porządku obrad i protokołu z poprzedniej sesji Pan Burmistrz przedstawił sprawozdanie z działalności międzysesyjnej – od dnia 22 września do 18 października 2011r.

Następnie po powołaniu komisji uchwał i wniosków zostały podjęte następujące Uchwały:

 • w sprawie zmian w budżecie Gminy Pruchnik na 2011 rok,
 • w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa sieci wodociągowej – „Korzenie”,
 • w sprawie nadania nazwy ulicy w Pruchniku,
 • w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Pruchnik oraz granic ich obwodów,
 • zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Pruchniku,
 • zmieniająca uchwałę przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Księdza Bronisława Markiewicza w Pruchniku,
 • zmieniająca uchwałę w sprawie założenia Gimnazjum w Pruchniku

Po podjęciu w/w uchwał zabrała głos Pani Alicja Chmielecka- Inspektor UM w Pruchniku, która przedstawiła „Informację o stanie realizacji zadań oświatowych w gminie Pruchnik za rok szkolny 2010/2011” (Informacja jest załącznikiem do Zarządzenia Burmistrza Nr 80 i znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.pruchnik.bip.info.pl).

Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej w Pruchniku Pan Władysław Flak wręczył kwiaty dla Prezes Zarządu Oddziału ZNP w Pruchniku Pani Grażyny Anny Jazienickiej i złożył życzenia nauczycielom.

Do życzeń dołożył się również Burmistrz Pruchnika – Pan Wacław Szkoła i wspólnie z Panią Alicją Chmielecką  wręczył nagrody Burmistrza Pruchnika przyznane z okazji Dnia Edukacji Narodowej w 2011 r.:

 • nagrody przyznane nauczycielom na wnioski dyrektorów szkół otrzymali:
 1. Pani mgr Krystyna Bogdanowicz – nauczyciel SP Nr 1 w Pruchniku za: rzetelne i profesjonalne wypełnianie obowiązków nauczyciela i wychowawcy świetlicy szkolnej, przygotowanie uczniów do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej ph. „Młodzież zapobiega pożarom”- zajęcie przez ucznia I miejsca w powiecie i V w województwie, wysokie lokaty wychowanków świetlicy szkolnej w konkursach plastycznych na szczeblu gminy i powiatu, aktywne uczestnictwo w życiu szkoły poprzez organizację imprez i uroczystości szkolnych, udział w różnych formach doskonalenia zawodowego, które znacznie wpłynęły na podniesienie efektów pracy uczniów i szkoły, opracowanie Szkolnego Programu Profilaktyki oraz realizacja programów „Walka z hałasem”, ”Stop! Przemocy w szkole”, „Dbamy o bezpieczeństwo młodszych na przerwie”, ”Bez agresji”, organizowanie dla dzieci objętych opieką świetlicową różnych imprez integracyjnych, rekreacyjno – sportowych, kulturalno – rozrywkowych, wyjazdów do kina, na basen, wycieczek oraz wielu ciekawych i różnorodnych konkursów, wzorową realizację zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę.
 2. Pani mgr Barbara Rut - nauczyciel SP Nr 1 w Pruchniku za: wyniki uczniów w Ogólnopolskim Sprawdzianie Kompetencji Trzecioklasisty, opracowanie i wdrożenie autorskiego programu zajęć pozalekcyjnych” Pierwsze Uczniowskie Doświadczenia Drogą do Wiedzy”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, rozwijającego indywidualne zdolności uczniów, przygotowanie uczniów do różnych konkursów, występów artystycznych, imprez, uroczystości szkolnych i środowiskowych, organizowanie  w szkole akcji charytatywnych i wycieczek turystyczno – krajoznawczych, realizację programów edukacyjno – oświatowych o tematyce zdrowotnej: „Wolność oddechu – zapobiegaj astmie”, „Nie pal przy mnie proszę”, efektywną współpracę z Powiatową Stacją Sanitarno- Epidemiologiczną, Ośrodkiem Zdrowia, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, Policją i Strażą Pożarną, doskonalenie swoich umiejętności pedagogicznych poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego.
 3. Pani mgr Lucyna Kos - nauczyciel SP Nr 2 w Pruchniku za: wzorowe i efektywne organizowanie procesu dydaktyczno – wychowawczego,  wysokie wyniki edukacyjno- wychowawcze potwierdzone testami kompetencyjnymi trzecioklasisty, aktywne uczestnictwo w życiu szkoły i środowiska poprzez przygotowanie i wzorowe organizowanie uroczystości szkolnych i środowiskowych, wzorowe pełnienie funkcji opiekuna stażu nauczyciela kontraktowego, sprawowanie opieki nad Samorządem Uczniowskim, opracowanie rokrocznie harmonogramu uroczystości i konkursów, włączenie się w realizację projektu „Był sobie raz kawałek drewna” – teatrzyk kukiełkowy, przygotowując stroje dla lalek i dekoracje, udział w pozaszkolnych formach doskonalenia zawodowego, rozwijanie współpracy z rodzicami poprzez angażowanie ich w organizację imprez i uroczystości, organizowanie podczas ferii zimowych ciekawych zajęć dla uczniów w ramach realizacji projektu „Ferie zdrowo na sportowo”.
 4. Pani mgr Małgorzata Serafin - nauczyciel SP w Jodłówce za: osiągnięcie wyróżniających wyników w nauczaniu potwierdzonych zajęciem przez uczniów czołowych miejsc w konkursach na szczeblu powiatowym, rejonowym i wojewódzkim, takich jak: Konkurs Recytatorski „Wawrzynek”, „Konkurs  Wiedzy o Ojcu Świętym Janie Pawle II”, Podkarpacki Konkurs „Literatura i dzieci – uśmiechnij się”, Wojewódzki Konkurs Plac Plastycznych dla dzieci i Młodzieży „Bezpieczne wakacje”, przygotowanie i wzorową organizację licznych uroczystości szkolnych, umiejętne dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniami z pracy dydaktyczno – wychowawczej z innymi nauczycielami, opracowując i wygłaszając referaty: ”Nasze dziecko jest dyslektykiem”, „Negatywny wpływ gier komputerowych na wychowanie młodego pokolenia”, „Bezpieczne wakacje” oraz udzielając pomocy w przygotowaniu programów artystycznych, udział w różnych formach doskonalenia zawodowego, dzięki którym nauczyciel pogłębił swoją wiedzę z zakresu różnorodnych metod pracy z dziećmi, aktywną współpracę z organizacjami działającymi na rzecz edukacji i pomocy społecznej, wzorowe pełnienie funkcji opiekuna Samorządu Uczniowskiego, opracowanie i realizację w szkole programu „Jan Paweł II – nasz Przewodnik, Ojciec, Przyjaciel”.
 5. Pani mgr Izabela Olejarz - nauczyciel Gimnazjum Publicznego w Pruchniku za: osiągnięcie bardzo dobrych wyników w nauczaniu, w szczególności potwierdzonych na egzaminach gimnazjalnych przeprowadzonych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Krakowie – stanin od 5 do 8, podejmowanie działalności innowacyjnej: współautorstwo innowacyjnego programu nauczania oraz prowadzenie klasy innowacyjnej, wzorowe przygotowanie uroczystości szkolnych i środowiskowych, organizowanie  wycieczek i imprez kulturalnych, umiejętne dzielenie się swoją wiedzą w pracy dydaktyczno – wychowawczej  z innymi nauczycielami, zwłaszcza ze stażystami i studentami odbywającymi praktyki pedagogiczne, aktywne pełnienie funkcji przewodniczącej humanistycznego zespołu przedmiotowego, udział w zorganizowanych pozaszkolnych formach doskonalenia zawodowego m. in. Podkarpackie Szkolenie Informatyczno – Metodyczne – 80 godz., efektywną współpracę z instytucjami i organizacjami na rzecz poprawy jakości pracy szkoły.
 6. Pani mgr Katarzyna Kos - nauczyciel Gimnazjum Publicznego w Pruchniku za: osiągnięcie wyróżniających wyników w nauczaniu, potwierdzonych uzyskaniem przez uczniów wysokich miejsc w konkursach pozaszkolnych – konkurs „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego” oraz „Poznajemy ojcowiznę”, aktywne uczestnictwo w życiu szkoły, przygotowanie licznych uroczystości szkolnych i środowiskowych, organizowanie wycieczek i imprez kulturalnych, wzorowe sprawowanie opieki nad Samorządem Uczniowskim i podejmowanie licznych przedsięwzięć, efektywną współpracę z instytucjami i organizacjami na rzecz podniesienia jakości pracy szkoły, prowadzenie pedagogizacji rodziców na zebraniach ogólnych w związku z realizacją przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie, wzorową realizację zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę.
 7. Pani mgr Danuta Sikorska - nauczyciel Zespołu Szkół w Rozborzu Długim za: osiągnięcie bardzo dobrych wyników w zakresie historii, potwierdzonych  w egzaminach gimnazjalnych klas trzecich, przeprowadzonych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Krakowie, aktywne uczestnictwo w życiu szkoły poprzez przygotowanie i wzorową organizację uroczystości szkolnych i środowiskowych oraz wycieczek szkolnych, umiejętne dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem z pracy dydaktyczno – wychowawczej z innymi nauczycielami, studentami odbywającymi praktyki pedagogiczne, udział w różnych pozaszkolnych formach doskonalenia zawodowego, realizację programu profilaktycznego „Bądź sobą”, realizowanego przez Ośrodek Problemów Alkoholowych w Przemyślu, organizowanie i udział w akcjach charytatywnych, organizowanie współpracy szkoły z Ośrodkiem Zdrowia „Panaceum” w Pruchniku, Policją oraz rodzicami w zakresie usuwania przejawów patologii społecznej.
 8. Pan mgr Stanisław Olszański - nauczyciel Zespołu Szkół w Rozborzu Długim za: wysokie wyniki w nauczaniu potwierdzone osiągnięciami uczniów w corocznych testach sprawności fizycznej, zdobyciem przez uczniów czołowych miejsc w zawodach sportowych na szczeblu wojewódzkim, skuteczne promowanie zainteresowań i uzdolnień sportowych uczniów, wzorową realizację autorskiego programu nauczania poszerzonego o treści piłki ręcznej, wyróżniające sprawowanie opieki nad  Uczniowskim Klubem Sportowym „Fortis”, opracowanie i realizację programów wychowawczych – „Profilaktyka przez sport…” i „Program działań opiekuńczo – wychowawczych podczas lekcji i zajęć wychowania fizycznego", wzorową organizację imprez  szkolnych i zawodów sportowych, wspieranie swoją wiedzą i doświadczeniem zawodowym młodych nauczycieli i studentów odbywających praktyki pedagogiczne, duże zaangażowanie w prace na rzecz szkoły i środowiska – redagowanie działu „Sport szkolny” w regionalnym kwartalniku „Ziemia Pruchnicka” oraz aktywną pracę w Zespole Pieśni i Tańca „Pruchnik”.
 • nagrody przyznane dyrektorom szkół z własnej inicjatywy otrzymali:
 1. Pani mgr Janina Szczepanik - Dyrektor SP Nr 1 w Pruchniku za: wysokie wyniki szkoły w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych na szczeblu wojewódzkim oraz na sprawdzianie uczniów klas szóstych (stanin – 7), skuteczne i różnorodne promowanie szkoły w środowisku i regionie, troskę o dobro, bezpieczeństwo i zdrowie uczniów, umiejętne planowanie pracy szkoły, właściwy dobór kadry pedagogicznej, prawidłową realizację budżetu szkoły, przestrzeganie dyscypliny budżetowej, troskę o stan mienia oraz wzbogacanie bazy dydaktycznej szkoły, pozyskanie środków pozabudżetowych na realizację projektów edukacyjnych realizowanych w szkole oraz na utworzenie placu zabaw w ramach programu „Radosna szkoła”, aktywną i prawidłową współpracę z organami szkoły, organizacjami, instytucjami oraz z organem prowadzącym i środowiskiem lokalnym, duże zaangażowanie w prace na rzecz szkoły i środowiska.
 2. Pan mgr Jerzy Wróbel - Dyrektor SP w Jodłówce za: osiągnięcie bardzo dobrych wyników szkoły w nauczaniu, potwierdzonych w sprawdzianach klas szóstych, organizowanych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Krakowie, pozyskanie dodatkowych środków pozabudżetowych z Fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza z siedzibą w Warszawie na realizację w  szkole zajęć pozalekcyjnych, zaangażowanie w przygotowanie i organizację uroczystości szkolnych i środowiskowych, dbałość o uzyskanie wymiernych osiągnięć zarówno przez uczniów zdolnych, jak i uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz wysoki poziom nauczania poprzez odpowiednią organizację pracy szkoły, odpowiednie sprawowanie nadzoru pedagogicznego oraz wspomaganie nauczycieli w ich rozwoju zawodowym, aktywną i prawidłową współpracę z organami szkoły, organizacjami i instytucjami wspierającymi działania wychowawcze i opiekuńcze szkoły oraz z organem prowadzącym i środowiskiem lokalnym, troska o stan mienia oraz wzbogacanie bazy dydaktycznej szkoły, kształtowanie dobrego klimatu wychowawczego w szkole poprzez stawianie właściwych wymagań nauczycielom, uczniom oraz pracownikom obsługi, udział w zorganizowanych pozaszkolnych formach doskonalenia zawodowego
 3. Pan mgr Jacek Włoch - Dyrektor SP w Kramarzówce za: dobrą organizację pracy szkoły, troskę o mienie szkoły, polepszanie bazy dydaktycznej oraz utrzymanie ładu  i porządku wokół szkoły, prawidłową realizację budżetu szkoły, dbałość o stan techniczny i estetyczny obiektu szkolnego, dobrą współpracę z samorządem gminnym, organami szkoły, organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży oraz ze środowiskiem lokalnym, dbałość o uzyskanie wymiernych osiągnięć zarówno przez uczniów zdolnych, jak i uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, wspomaganie nauczycieli w ich rozwoju zawodowym, udział w zorganizowanych pozaszkolnych formach doskonalenia zawodowego.
 4. Pan mgr Eugeniusz Mikłasz - Dyrektor SP w Świebodnej za:  szczególnie wysokie osiągnięcia w pracy z uczniami uzdolnionymi, potwierdzone uzyskaniem przez uczennicę tytułu laureata Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego, osiągnięcie bardzo dobrych wyników w nauczaniu potwierdzonych na sprawdzianie klas szóstych przeprowadzonym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Krakowie, prawidłową realizację budżetu szkoły i przestrzeganie dyscypliny budżetowej, skuteczne i różnorodne promowanie szkoły w środowisku i regionie, aktywną i prawidłową współpracę z organami szkoły, organizacjami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży oraz z organem prowadzącym i środowiskiem lokalnym, duży wkład pracy w organizację imprez sportowo – kulturalno – turystycznych i uroczystości promujących szkołę i gminę, kształtowanie dobrego klimatu wychowawczego w szkole poprzez stawianie właściwych wymagań nauczycielom i uczniom oraz pracownikom obsługi

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Pruchniku w imieniu całej Rady i wszystkich zebranych powiedziała kilka słów do nauczycieli i dyrektorów, że jesteśmy dumni, iż tacy wspaniali ludzie pracują wśród nas, wiemy, że wkładacie serce w to co robicie. Zauważamy, że robicie więcej niż trzeba. Zawód nauczyciela to nie tylko praca lecz służba. Jeszcze raz dziękuję za pracę i postawę i życzę w imieniu całej Rady dalszych sukcesów i żeby Państwa wychowankowie wyrastali na dobrych i mądrych obywateli.

Na zakończenie Pani Janina Szczepanik - Dyrektor SP Nr 1 w Pruchniku podziękowała w imieniu wszystkich za tak uroczyście wręczone nagrody. Te działania świadczą, że to nie tylko 18 godzin naszej pracy. Poprzez nasze działania dajemy nadzieję na to, żeby nasi wychowankowie z dumą popatrzyli na przeszłość a z optymizmem w przyszłość.

O godz. 1455 Pan Przewodniczący Władysław  Flak zamknął obrady X Sesji Rady Miejskiej w Pruchniku.

 

  Wejscia: 3600