strona domowa
strona domowa
Przebudowa drogi gminnej Nr 111681R w miejscowości Pruchnik od km 0+000 do km 0+515,70

 

Całkowita wartość inwestycji: 778 905,39 zł
Dofinansowanie FDS: 533 920,00 zł
Termin realizacji zadania liczony od momentu złożenia wniosku o dofinansowanie do złożenia rozliczenia końcowego do Instytucji Dotującej: 15.04.2019 r.– 30.10.2020
Wykonawcą robót jest firma: „USŁUGOWIEC” Marcin Krzysztan Wola Węgierska 1, 37-560 Pruchnik
Zakres robót obejmuje m. in.:

 • Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych
 • Rozbiórka elementów dróg, ogrodzeń i przepustów
 • Przebudowa podziemnych linii gazowych średniego ciśnienia
 • Roboty ziemne
 • Rowy kryte i przepusty
 • Kanalizację deszczową
 • Podbudowy
 • Nawierzchnie
 • Umocnienie skarp rowów i ścieków,
 • Krawężniki, obrzeża, chodniki
 • Oznakowanie drogi

Dokumentację techniczną, obmiary itp. można znaleźć w zakładce zamówienia publiczne/Przetargi/2019 (nr postępowania IZ 271/18/2019) lub pod linkiem https://pruchnik.bip.info.pl/dokument.php?iddok=6197&idmp=385&r=r

  Wejscia: 98